Версия за печат

00044-2015-0154

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция Пътна инфраструктура, бул. Македония № 3, За: Габриела Нончева/ инж. Тодор Боев, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173382, E-mail: g.noncheva@api.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=640.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция Пътна инфраструктура, бул. Македония № 3, етаж V, стая 505, За: Завеждащ деловодство при АПИ., Република България 1606, София, Тел.: 02 9173246

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Предмет на настоящата поръчка е: „Проектиране и доизграждане на обект: Път ІІІ-642 Калояново - Хисаря от км 15+650 до км 17+192 - надлез и пътна варианта”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Хисаря, Област Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Целта на настоящата обществена поръчка е доизграждане на обекта, обезпечаване носимоспособността и дълготрайността на съоръжението и пътния участък, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение и комфорт на пътуващите по републиканския път.Изпълнителят на обществената поръчка извършва необходимите проучвателни работи, обследване и изпитване на съществуващия строеж и изготвя Технически проект за цялостно доизграждане на обекта, съгласно утвърдено от Възложителя Задание за проектиране, което е неразделна част от Договора.Проектната разработка следва да бъде съобразена със степента на изграденост и състоянието на съществуващия строеж.Техническият проект да бъде изготвен в съответствие с действащите норми и разпоредби в областта на пътното строителство и съоръженията.При разработване на проектната документация не се изисква представяне на Идеен проект.Изпълнителят поетапно изготвя и представя за разглеждане Технически проект, в обем и съдържание, определени в Заданието за проектиране. Строителните работи, които също са предмет на общ. поръчка, се изпълняват в пълен обем, съгл. изготвения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя Технически проект и включват:Изкопни и насипни работи-премахване на растителност и неподходящи материали от съществуващите насипи, доизграждане на насипите и основните пластове в пътните участъци преди и след съоръжението;Ремонтно-възстановителни и довършителни работи по съществуващата стоманобетонова конструкция на жп надлеза;Укрепване на изградените насипи чрез подходяща облицовка и озеленяване;Асфалтови работи - изпълнение на пътна настилка в целия участък;Отводняване - изпълнение на отводнителни окопи, улеи, елементи и др.;Доставка и монтаж на дилатационни фуги, ограничителни системи, пътни знаци, полагане на пътна маркировка и други. В рамките на общия срок за изпълнение на поръчката, Изпълнителят на собствен риск и отговорност и със собствени средства извършва натурно статично и динамично изпитване на изградения жп надлез.Изпитването се извършва поетапно, съгласно изготвен от Изпълнителя проект и по реда определен в Заданието за проектиране. Обектът на общ. поръчка включва изпълнението и на следните дейности:Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти(строителни материали, включително инертни материали, бетонови смеси, армировъчна стомана, хидроизолационни и антикорозионни материали, асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.);При необходимост осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация;Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя;Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; Гаранционно поддържане на строежа, вкл. отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. Всеки участник следва да извърши оглед, да ползва експертен опит, да направи оценка на състоянието и степента на изграденост на строежа, да предвиди необходимите работи за цялостно доизграждане на обекта и да изготви офертата си така, че след приключване на строителството, строежът да отговоря на действащите норми и разпоредби в областта на пътното строителство и съоръженията.Всички рискове, които могат да възникнат в хода на изпълнение на договора, с изключение на рисковете, за които в настоящата документация или в договора за възлагане на общ. поръчка изрично е посочено, че се понасят от Възложителя, се понасят от Изпълнителя, следва да бъдат отчетени от последния при подготовката на офертата и в никакъв случай не могат да бъдат основание за увеличаване на на срока на договора или неговата цена.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45233120, 71311220

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнителят на обществената поръчка извършва необходимите проучвателни работи, обследване и изпитване на съществуващия строеж и изготвя Технически проект за цялостно доизграждане на обекта, съгласно утвърдено от Възложителя Задание за проектиране, което е неразделна част от Договора.Проектната разработка следва да бъде съобразена със степента на изграденост и състоянието на съществуващия строеж.Техническият проект да бъде изготвен в съответствие с действащите норми и разпоредби в областта на пътното строителство и съоръженията.При разработване на проектната документация не се изисква представяне на Идеен проект.Изпълнителят поетапно изготвя и представя за разглеждане Технически проект, в обем и съдържание, определени в Заданието за проектиране. Строителните работи, които също са предмет на общ. поръчка, се изпълняват в пълен обем, съгл. изготвения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя Технически проект и включват:Изкопни и насипни работи-премахване на растителност и неподходящи материали от съществуващите насипи, доизграждане на насипите и основните пластове в пътните участъци преди и след съоръжението;Ремонтно-възстановителни и довършителни работи по съществуващата стоманобетонова конструкция на жп надлеза;Укрепване на изградените насипи чрез подходяща облицовка и озеленяване;Асфалтови работи - изпълнение на пътна настилка в целия участък;Отводняване - изпълнение на отводнителни окопи, улеи, елементи и др.;Доставка и монтаж на дилатационни фуги, ограничителни системи, пътни знаци, полагане на пътна маркировка и други. В рамките на общия срок за изпълнение на поръчката, Изпълнителят на собствен риск и отговорност и със собствени средства извършва натурно статично и динамично изпитване на изградения жп надлез.Изпитването се извършва поетапно, съгласно изготвен от Изпълнителя проект и по реда определен в Заданието за проектиране. Обектът на общ. поръчка включва изпълнението и на следните дейности:Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти(строителни материали, включително инертни материали, бетонови смеси, армировъчна стомана, хидроизолационни и антикорозионни материали, асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.);При необходимост осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация;Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя;Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; Гаранционно поддържане на строежа, вкл. отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. Всеки участник следва да извърши оглед, да ползва експертен опит, да направи оценка на състоянието и степента на изграденост на строежа, да предвиди необходимите работи за цялостно доизграждане на обекта и да изготви офертата си така, че след приключване на строителството, строежът да отговоря на действащите норми и разпоредби в областта на пътното строителство и съоръженията.Всички рискове, които могат да възникнат в хода на изпълнение на договора, с изключение на рисковете, за които в настоящата документация или в договора за възлагане на общ. поръчка изрично е посочено, че се понасят от Възложителя, се понасят от Изпълнителя, следва да бъдат отчетени от последния при подготовката на офертата и в никакъв случай не могат да бъдат основание за увеличаване на срока на договора или неговата цена.

Стойност, без да се включва ДДС
3200000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

360

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 4 % (четири процента) на сто от общата Цена по договора без ДДС и се представя от участника, определен за изпълнител. Гаранцията за изпълнение следва да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния Гаранционен срок. Гаранционните срокове са както следва: -за СМР без пътни съоръжения - 3 (три) години. -за пътни съоръжения - 10 (десет) години. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на десет на сто от общата цена по договора за обществената поръчка с ДДС. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане, следва да бъде 60 /шестдесет/ дни след Датата на приключване, съгласно дефинициите в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя, само ако в Ценовата оферта участникът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане в размер на десет на сто от цената на договора. Размерът на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се намалява автоматично със сумата на всяка удръжка за възстановяване на авансовото плащане, направена при условията на договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане винаги е във формата на банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. Гаранциите за участие и изпълнение се представят в една от следните форми: Депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): БНБ-ЦУ; IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBGBGSD Банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Банковите гаранции могат да бъдат издадени и по образец на банката, съдържащ изискуемата информация съответно от образците на Възложителя в документацията за участие, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Всички плащания по Договора се извършват в лева. Ако съгласно действащото законодателство е дължим данък върху добавената стойност, същият се начислява върху Цената за изпълнение на Договора.Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по Договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми.Ценовата оферта покрива изцяло разходите за изпълнението на всичките негови задължения по този Договор, включително, без ограничения, следните разходи: 1. разходите за изпълнение на Проектирането и СМР до Фактическо завършване на целия Строеж, вкл. тези за предпроектни проучвания, съгласувания с експлоатационните предприятия и ведомства, подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, както и всякакви др. присъщи разходи. 2. цената на Финансовия риск; 3. разходите за покупка на влаганите Строителни продукти; 4. Разходите, свързани с непредвидими геоложки условия или всякакви други непредвидени обстоятелства, които не представляват Непредвидени обстоятелства. 5. разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на Строежа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши; 6. разходите за извършване на съгласувателни процедури, с изключение на разходите, изрично възложени в тежест на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 7. разходи свързани с отразяване на неточно подадена информация от експлоатационните предприятия. 8. всякакви други разходи за необходими за изпълнение на Дейностите по Договора.Цената за изпълнение на Договора е окончателна и не се променя при промени в цените на държавни такси във връзка със съгласувателните процедури с експлоатационните предприятия и ведомства, Строителните продукти, Оборудването и др. Промяна на цената за изпълнение на договора е възможна само в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки. Независимо от това в чия тежест са настъпилите рискове, които пречат на изпълнението на Дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на увеличаване на цената за изпълнение на Договора. Междинно плащане за извършените ППР, се извършва след приемане на проектната разработка от ЕТИС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на окончателно изработен Технически проект, въз основа на: 1.Фактическо завършване на I-ви Етап - Проектиране. 2. Междинен сертификат за изпълнени ППР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проверен и съгласуван от КОНСУЛТАНТА и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на Договора, с приложени към него протоколи за извършените и приети от ЕТИС на АПИ ППР. 3. Данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на съответния сертификат от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Междинни плащания за извършени СМР се извършват въз основа на: 1. Фактическо завършване на Етап. 2. доклад за извършените СМР, който съдържа и информацията по чл. 45 от този Договор, с приложени към него доказателства за качеството на извършваните видове СМР. 3. Междинен сертификат за изпълнени СМР от съответния етап, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заверен от КОНСУЛТАНТА и ОПУ Пловдив и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на Договора, с приложени към него доказателства за качеството на извършваните видове СМР. 4. Данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на съответния сертификат от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Окончателното плащане за изпълнени СМР се извършва след подписване на Констативен акт (обр. № 15), съставен по реда на Наредба № 3/31.07.2003 г. и след съставяне и одобряване на Сертификат за окончателно завършване. Сертификатите за плащане се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно действащите правила в АПИ. Плащанията се извършват в 30-дневен срок след представяне на фактура, издадена на база одобрения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Сертификат.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът в процедурата участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, към офертата се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за целия период на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи или когато те не включват всички случаи участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Оригинал на Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 % от общата цена по договора без ДДС. Копия на Застраховки „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката. В случай, че в офертата си участникът, избран за изпълнител е заявил ползването на подизпълнител/подизпълнители, при сключването на договора, той представя и оригинал на договора за подизпълнение. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. В случай, че участникът избран за изпълнител е посочил в офертата си, че при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители в срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. В случай, че участникът, определен за Изпълнител, не представи някой от документите по - горе, Възложителят не сключва договор за обществената поръчка в съответствие с чл. 42, ал. 1 от ЗОП и Възложителят може да определи за Изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва: наименование на участника, наименование на п-та за к/о участва, адрес за кореспонденция, тел., факс и ел.адрес. Пликът с офертата съдържа 3 отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, к/о следва:Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в к/о се поставят документите, съгл. чл. 56,ал.1,т.1–т.6,т.8,т.11–т.14 от ЗОП, а именно: 1.Списък на документите и инф-ята, съдържащи се в офертата, подписан от участника.2. Представяне на участника – по образец – Пр. № 3. Представя се от участника или ако участникът е обединение – от всяко ФЛ или ЮЛ, к/о участва в него. В това представяне се включва:посочване на единен ЕИК, съгл. чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съотв. със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително ел. за кореспонденция при провеждането на процедурата.Чуждестранните юр. лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.Част от това представяне е и декларацията по чл.47, ал.9 от ЗОП,попълнена и подписана по приложения обр.-Пр.№ 4 и представените от уч. док. за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП,съответно по т.10 от документацията за участие. 4.Пълномощно на лицето,което представлява уч-ка в процедурата, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ уч-ка, съгласно актуалната му регистрация.5.При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С този документ по безусловен начин следва дасе удостовери, че уч-те в обединението поемат солидарна отг-ст за участието в общ. п-ка и за целия период на изпълнение на д-ра.Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите за уч. в процедурата за възлагане на настоящата общ. п-ка, като всяка извършена такава е основание за отстраняване на участника.6. Декл.за сол.отг.,по образеца -Пр.№18. 7.Документ за гаранция за участие.8.Декларация за приемане на условията в проекта на договор, съгласно образеца-Пр.№17.9.Доказателства за икон. и фин. състояние и за техн. възм-ти и/или квалификация. 10.Декл.по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в процедурата, съгласно чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП-Пр.№8. 11.Декл.по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, по образец-Пр.№23.12.Декл.по Закона за икон.и фин.отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действ. собственици по образец-Пр.№24,като е достатъчно декл. да бъде представена от едно от лицата,които могат самостоятелно да представляват участника в обединението. 13.Декл. за ползване на ресурсите на трети лица–Пр.№9/ако е прил/.14.Декл. за съгласие от подизпълнител-Прил.10/ако е прил./15.Декларация по ЗМИП.Плик №2 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, като в него поставят док-те,свързани с изпълнението на поръчката, а именно:1.Техническа оферта по обр. Пр.№ 5./съдържаща График за изп.на различните видове дейности по етапи по обр. Пр.№ 6 и Техн. стр.програма за изп. на дейностите по доизграждане на обекта/при съблюдаване на изискв. на възл. и техн.спец.,изискв.към оф. и усл. за изпълнение на поръчката,в която се посочва и срокът за изп. на поръчката;3.Декл-я по чл.33,ал.4 от ЗОП (ако е приложимо по обр. Пр.№14).Плик №3 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, к/о в него поставят док-те, свързани с предл.цена за изп. на поръчката,а именно:Ценова оферта (Предлагана цена) за изп. на поръчката (в оригинал),съгласно Пр. №7 и на електронен носител.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.списък на строителстото, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП), с посочени: вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените строително – монтажни работи (СМР), дължина в км, обект (предмет), в качеството на главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител е изпълнил обекта, извършен дял от общия обем работи и други); дата на приключване изпълнението на строителството; лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова); описание на доказателствените документи. Списъкът се попълва по приложения образец – Приложение № 11 и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2.Декларация за техническото оборудване, както и на Акредитираната строителна лаборатория за изпитване и изследване, необходими за изпълнение на обществената поръчка, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка, съдържаща: вида на техническото оборудване/Акредитираната строителна лаборатория; технически характеристики/година на производство/натрупано/процент на изхабяване/основен ремонт /производителност; основание за ползване (собственост, наем, лизинг, предварителен договор или друго основание, конкретизирано от участника), попълнена по образец на Възложителя – Приложение № 19 от Документацията за участие; 3. списък с лицата по т. 13 и т. 14 от Документацията, съдържащ: имена; позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; образование и квалификация; професионален опит; специфичен опит; № и срок на валидност на удостоверение за пълна проектантска правоспособност, № и издател на документ, предоставящ възможността за заемане на позицията „Координатор по безопасност и здраве”. Списъкът се попълва съгласно приложения към настоящата документация образец – Приложение № 12; В случай че експерт/експерти, посочен в списъка по б. „а“ не е служител/работник на участника, този експерт представя декларация за ангажираност по образец – Приложение № 13. 4. Заверени от участника копия на издадените валидни сертификати или документи, удостоверяващи процес на сертификация или ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи установени в други държави членки, както и чрез други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазването на околната среда.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.През последните 5 г., считано от датата на подаване на оф., уч-кът да е завършил успешно изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на един или повече пътни участъци с обща дълж. над 0,5 км. и един или повече стоманобетонни пътни мостове с обща дължина над 75 м.2.да има възм. да осигури оборудване за изпълнение на общ. поръчка, вкл. за изпитване и изследване, с к/о ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените СМР-стр. машини и техническо оборудване за изпълнение на общ. поръчка, но не по-малко от:Списък на необходимите машини:Земекопна машина-1бр.;Булдозер-2 бр.;Грейдер-2 бр.;Самосвали-6 бр.;Товарачна машина/челен товарач-2 бр.;Валяци, в това число бандажен-3 бр.;Фреза за асфалтобетон–1 бр.;Гудронатор-1бр.;Асфалтополагач-1 бр.;Бетон помпа -1 бр.;Бетоновоз-1бр.;Цистерна за вода-1бр.;Комплект натискова плоча-1бр.;Оборудване за извършване на натурно статично и динамично изпитване на мостова конструкция.;Акредитирана стр. лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на материали и работи на Строежа.3.Уч-кът, следва да разполага с екип за разработването на проектната док-я, съгласно техн. спецификации свързани с предмета на поръчката, вкл. специалисти с позиции, квал-я и проф. опит, с пълна проектантска правоспособност по специалността или екв. документ за участниците–чуждестранни лица, както следва: Мин. изисквания към състава на проектантския екип:Ръководител на проектантския екип:Проф. област (квал-я):да има висше образование по специалност „Промишлено и гражданско строителство”/ПГС/, или „Строителство на сгради и съоръжения”/ССС/, или „Пътно строителство”/ПС/, или „Транспортно строителство”/ТС/ или аналог. специалност, ако образователната степен е придобита в държ., к/о няма такава специалност;Спец. опит:да е участвал на подобна ръководна позиция в екип за изработване на два проекта за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътни участъци.Б/Водещ проектант по част „Конструктивна”:Проф. област (квал-я):да има висше образование по специалност „ПГС”, или „ССС”, или „ПС”, или „ТС”, или аналог. спец., ако образователната степен е придобита в държ., където няма такава спец.;Спец. опит: да е бил водещ проектант по част „Конструктивна” в екип за изработване на два проекта за изгр. и/или рек. и/или осн. ремонт и/или рех. на стоманобетонни пътни мостове.В/Водещ проектант по част „Пътна”:Проф. област(квал-я): да има висше образование по спец. „ПС”, или „ТС”, или аналог. специалност, ако обр. степен е придобита в държава, к/о няма такава специалност;Спец. опит: да е бил водещ проектант по част „Пътна“ в екип за изработване на два проекта за изграждане и/или рек. и/или осн. ремонт и/или рех. на пътни участъци.Г/Водещ проектант по част „Геология”:Проф. област (квал-я):да има висше образование по спец. „Инженерна геология” или аналог. специалност, ако обр. степен е придобита в държ., к/о няма такава специалност;Спец. опит: да е бил водещ проектант по част „Геология“ в екип за изработване на два проекта за изграждане и/или рек. и/или основен ремонт и/или рех. на пътни или железопътни участъци.Д/Инженер геодезист:Проф. област (квал-я):да има висше образование по спец. „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия” или аналог. спец., ако обр. степен е придобита в държава, к/о няма такава специалност;Спец. опит:да е бил водещ проектант по част „Геодезия“ в екип за изработване на два проекта за изграждане и/или рек. и/или основен ремонт и/или рех. на пътни или железопътни участъци. Уч. следва да разполага с екип за изпълнение на стр.: техн. лица, които извършват техн. ръководство при изпълнение на стр., вкл. лица, отговарящи за контрола на кач. (ръководни служители).Мин.състав на ръководните служители, к/о ще отг. за изпълнението на СМР е:А/Ръководител на Строежа:Проф. област (квал-я)да има висше обр. по спец. „ПГС”, или „ССС",или „ПС”,или „ТС"или аналог. спец. ако обр. степен е придобита в държ. к/о няма подобни спец. Прод. в поле VI.3

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Т - Техническо предложение; тежест: 40
Показател: подпоказател Проектно предложение; тежест: 20
Показател: подпоказател Планиране и организация на изпълнение на поръчката; тежест: 20
Показател: С - Общ срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 20
Показател: Р - Обща цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.12.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя пълен и безплатен достъп до документацията за участие в процедурата в Профила на купувача към датата на публикуване на обявлението. Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи, лицата заплащат документацията на цената, посочена в това поле (10 лв. с ДДС), по банковата сметка на Възложителя: БНБ - централно управление; IBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC BN BBG BGSD. Лицето следва да изпише изрично процедурата, за която се отнасят документите и да посочи адрес, на който да му бъдат изпратени за негова сметка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.12.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.12.2015 г.  Час: 14:00
Място

Административната сграда на Агенция "Пътна инфраструктура".

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пр. от поле ІIІ.2.3.Общ проф. опит:мин. 10г. като стр. инженер;Спец. опит:да е бил на подобна ръководна поз-я при изгр. и/или рек. и/или осн. ремонт и/или рех. на 2 пътни уч-ка.Б/„Инженер конструктор мостово строителство“ Проф. област (квал-я):да има висше обр. по спец. „ПГС”, или „ССС”, или „ПС”, или „ТС”, или аналог. спец., ако обр. степен е придобита в държ., к/о няма подобни спец.Общ проф. опит:мин. 7г. като стр. инж.;Спец. опит:да е бил на подобна поз-я при изгр. и/или рек. и/или осн. ремонт и/или рех. на 2 стоманобетонни мостови съоръж.В/„Инж. пътно строителство“:Проф. област(квал-я):да има висше обр. по спец. „ПС”, или „ТС“ или аналог. спец., ако обр. е придобито в държ.,к/о няма подобни спец.;Общ проф. опит:мин. 7г. като стр. инж.;Спец. опит:да е бил на подобна поз-я при изгр. и/или рек. и/или осн. ремонт и/или рех. на 2 пътни уч-ка.Г/„Инженер геодезист“:Проф. област(квал-я):да има висше обр. по спец. „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия” или аналог. спец., ако обр. степен е придобита в държ.,к/о няма такава спец.;Общ проф. опит:мин. 7г. като инж.-геодезист;Спец. опит:да е бил на подобна поз-я при изгр. и/или рек. и/или осн. ремонт и/или рех. на 2 пътни или железопътни уч-ка.Д/„Инж. по материалите“ Проф. област(квал-я):да има висше обр. по спец. „ПГС”, или „ССС”, или „ПС”, или „ТС” или инж.-химик или аналог. спец.(ако обр. е придобито в държ., к/о няма подобни спец.);Спец. опит: да е бил на подобна поз-я при изгр. и/или рек. и/или осн. ремонт и/или рех. на 2 пътни участъка със съоръжения.Е/„Координатор по безопасност и здраве“ Проф. област (квал-я):стр. инж. или проф. квал-я техник или аналог. спец.;Спец. опит:да е бил на подобна поз-я при изгр. и/или рек.и/или осн. ремонт и/или рех. на 2 пътни уч-ка със съоръжения.Лицето, предл. за позицията КБЗ следва да притежава и необх. сертификат или др. док.к/о дава възм. за заемане на такава поз-я.4.Уч-кът, сл. да има внедрени:с-ма за упр. на качеството, сертифицирана съг. стандарт ISO9001:2008(или екв.)и с-ма за опазване на околната среда серт. съгл. стандарт ISO 14001:2004 /или екв./ Обст., наличието на които е осн. за отстр. на уч-те:Предлага се за отстр. уч-к,к/о не е представил някой от необх. док./ инф. по чл.56 от ЗОП;Предлага се за отстр. уч-к за к/о са налице обст. по чл.47,ал.1 и 5 и посочените в обявл. обст. по чл.47,ал. 2;Предлага се за отстр. уч-к,к/о е представил оферта,к/о не отговаря на предварително обявените усл. на възл.;Предлага се за отстр. уч-к,к/о е представил оферта,к/о не отговаря на изискв. на чл.57,ал.2 от ЗОП;Предлага се за отстр. уч-к, за к/о по реда на чл.68,ал.11 от ЗОП е уст.,че е представил невярна инф. за доказване на съотв. му с обявените от възл. критерии за подбор.К/о след покана от Възл. и в определения в нея срок уч-кът не удължи срока на валидност на оф. си той се отстр. от уч-е.К/о офертата на уч-к съдържа предл. с числово изражение,к/о подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предл. на останалите уч-ци по същия показател за оценка, освен ако уч-кът не докаже, че предл. е формирано обективно, съгл. изискванията на ЗОП.Уч-к се отстранява, ако се уст. несъответствие м/у Графика за изп. и описанията, част от Техн. оферта.Уч-к се отстр., ако не е изготвил Техн. оферта(вкл. приложенията към нея-График за изп. линеен и Технологично-строителна програма при съблюдаване на изискв. на техн. спецификации, изискв. към оф. и усл. за изп. на поръчката, съгл. изискв. на Възл.Уч-к се отстр. от уч-е в процедурата, в случай че е предложил срокове за изп. над опр. от Възл. по т.5 от документация за участие /ДУ/ като макс. срокове за изп. на общ. поръчка.Уч-к се отстр. от уч-е в процедурата, ако е предложил ценова оферта, със стойности, надвишаващи, посочените в т.9 от ДУ.Не е представена гар. за уч-е в общ. поръчка и/или представената гар. за уч-е не е на името на уч-ка или на уч-к в обед. к/о се участва под такава форма.Уч-кът се отстр. от уч-е в процедурата ако не отг. на изисква на РазделVI от ДУ.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата са регламентирани в чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ