Версия за печат

00268-2015-0018

BG-гр.София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831601932

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, бул.Княгиня Мария Луиза № 114 Б, За: Трайчо Кузманов - служител по сигурността на информацията; Мая Бошнакова - н-к отдел Обществени поръчки и маркетинг, Република България 1233, гр.София, Тел.: 02 8080928; 02 8080909, Факс: 02 9559476

Място/места за контакт: Дирекция Управление на собствеността и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.aref.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://aref.government.bg/?cat=15.

Електронен достъп до информация: http://profilnakupuvacha.com/Държавна%20агенция%20за%20бежанците%20при%20Министерския%20съвет,10930.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 831601932

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, бул.Княгиня Мария Луиза № 114 Б, За: Десислава Стефанова, Република България 1233, гр. София, Тел.: 02 8080924

Място/места за контакт: дирекция АПОЧР

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: предоставяне статут на бежанец

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Осъществяване на денонощна физическа охрана в териториалните поделения на ДАБ при МС, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Регистрационно-приемателен център - гр.София, кв. „Овча купел“ Обособена позиция № 2: Място за настаняване на лица, подали молби за международна закрила, гр. София, кв. „Военна рампа“ и Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 23 (23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Регистрационно-приемателен център гр.София,кв. „Овча купел“, ул. "Монтевидео, № 21А; Място за настаняване на лица, подали молби за международна закрила, гр. София, кв. „Военна рампа“, ул. „Проф. Иван Георгов“ № 29 и Регистрационно-приемателен център гр. Харманли, ж.к. "Дружба" № 23
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка се отнася за извършване на денонощна физическа охранителна дейност в три от териториалните поделения Държавна агенция за бежанците при МС и обектите в тях за срок от 24 месеца от датата на сключване на договор за възлагане на поръчката и е разделена на следните обособени позиции: Позиция І - Регистрационно-приемателен център-гр.София, кв. "Овча купел"; Позиция ІІ – Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила - гр.София, кв.Военна рампа”; Позиция ІІІ - Регистрационно-приемателен център -гр.Харманли.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79700000

Описание:

Детективски и охранителни услуги

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка се отнася за извършване на денонощна физическа охранителна дейност в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при МС и обектите в тях, разделена на следните обособени позиции: Позиция І - Регистрационно-приемателен център-гр.София, кв. "Овча купел"; Позиция ІІ – Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила - гр.София, кв.Военна рампа”; Позиция ІІІ - Регистрационно-приемателен център -гр.Харманли.

Стойност, без да се включва ДДС
1901040 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

ДА

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие: 1.1.в общ размер на 19 010 лв., а по трите обособени позиции: Обособ. поз.1: Регистрационно-приемателен център - гр.София, кв. „Овча купел“: 5 899 лв.; Обособ. поз.2: Място за настаняване на лица, подали молби за закрила, гр. София, кв. „Военна рампа“: 4 260 лв.; Обособ. поз.3: Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли“: 8 851 лв. 1.2. Гаранцията се представя в оригинал в една от следните форми: безусловна и неотменима банкова гаранция – в оригинал, със срок на валидност 150 дни след крайния срок за получаване на офертите или; парична сума в български лева, внесена по сметката на ДАБ при МС: IBAN BG37BNBG96613300158501 БНБ-ЦУ; BIC BNBGBGSD ; 1.3.При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на съответната обособена позиция, за която се представя гаранцията. 1.4.Задържането на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 ЗОП, като: 1.4.1.гаранцията за участие в процедурата се задържа от Възложителя до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител; 1.4.2.Възложителят усвоява гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 1.5.Освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 62 ЗОП, като Възложителят освобождава гаранциите за участие, както следва: 1.5.1.на отстранените участници – в срок до 5 раб. дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; 1.5.2. на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок до 5 раб. дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, гаранциите на всички участници се освобождават в срок до 5 раб. дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 1.6.Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 1.7. Участници, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, в срока определен по член 68, ал.9 ЗОП се отстраняват от участие в процедурата. 1.8.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, банковата гаранция или паричната сума може да бъде внесена от всеки един от участниците в обединението, като трябва да бъде посочено наименованието на участника в процедурата. 2. Гаранция за изпълнение на договора: 2.1.Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.2.2. Гаранцията следва да бъде представена преди сключване на договора като банкова гаранция в оригинал със срок 30 дни след изтичане срока на договора, или парична сума в български лева, внесена по сметката на ДАБ при МС: IBAN BG37BNBG96613300158501 БНБ-ЦУ; BIC BNBGBGSD 2.3.При представяне на гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция /безусловна и неотменяема/ изрично се посочва наименованието на участника, стойността на гаранцията, срок на валидност, наименованието на обособената позиция, за която се представя гаранцията.2.4.Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи документ за гаранция за изпълнение съгласно обявените условия.2.5.Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.2.6.Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, без възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ равни месечни вноски за охрана, съгласно Ценовото/ите предложение/я на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора, в 30 (тридесет) дневен срок след представяне на документ/и, удостоверяващ/и изпълнението на услугата, придружени с оригинална фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят допуска до участие в процедурата участник, който: 1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 НК; б) подкуп по чл. 301 – 307 НК; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а НК; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 НК; д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 НК. Участник – чуждестранно лице се допуска до участие, ако не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за някое от деянията по т.1, съгласно законодателството в държавата, в което е установено лицето. 2. не е обявен в несъстоятелност; 3. не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. който не е в открито производство по несъстоятелност, или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност не е под разпореждане на съда, или участникът не е преустановил дейността си; 5. който не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 6. който няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 7. който не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 8. няма лица в качеството им по чл.47, ал.4 ЗОП, които да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 9. не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ. При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на обстоятелствата, посочени по-горе, с декларация по чл.47, ал.9 ЗОП (Прил.2 от документацията). Изискванията по т. 1, 5 и 7. се отнасят, както следва: при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 ТЗ; при командитно дружество – за лицата по чл. 105 ТЗ, без ограничено отговорните съдружници; при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 ТЗ; при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 ТЗ, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 ТЗ; при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 ТЗ; при едноличен търговец – за физическото лице - търговец; във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника; в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на РБ. 10. не попада в хипотезата на чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон. ІІ.Участникът да е вписан като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни; ІІІ.Участникът да притежава сертификат за система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 (БДС, EN) или еквивалент. ІV.Участникът да притежава валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна, по националното законодателство – когато участник е чуждестранно лице. V.Участникът да притежава валиден лиценз за радиочестоти на територията на цялата страна.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се изискват

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се изискват

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на основаните услуги с предмет, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаването на офертата - Приложение № 5 - образец от документацията, придружен с доказателства за извършването на най-малко две услуги, посочени в списъка по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - два броя удостоверения за добро изпълнение. Забележка: Доказателствата за извършената услуга се представят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Декларация-списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Приложение № 6 - образец); 3. Декларация /свободен текст/, съдържаща списък на техническото оборудване и сили за реагиране (например: дежурен оперативен център, дежурни автомобили, допълнителен ресурс от охранители, които да окажат помощ на обектите при кризисни ситуации, оръжие и др), с които разполагат денонощно за изпълнение на поръчката; 4. Декларация /свободен текст/ с посочване на номера на удостоверението за вписване на участника като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни; 5. заверено копие на валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна или съответен еквивалент по националното законодателство – когато участник е чуждестранно лице (нотариално заверено копие, а когато документът не е на български език в официален превод; 6. декларация /свободен текст/ с посочване на номера на разрешението за ползване на радиочестоти на територията на цялата страна или съответен еквивалент по националното законодателство; 7. заверено копие на сертификат за система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 (БДС, EN) или еквивалент, издаден от акредитиран сертифициращ орган, която да гарантира ефективно и качествено изпълнение на поръчката за извършване на охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти. Забележка: Сертификатите да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация“, или от друг национален орган за акредитация, съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил най-малко две услуги с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под предмет „сходен” с предмета на настоящата обществена поръчка за целите на настоящата документация следва да се разбира осъществяване на охрана (физическа охрана, СОТ, видеонаблюдение и др.) на административни сгради, офиси и бизнес центрове и др. 2. Лицата, които ще отговарят за извършването на услугата, да притежават удостоверение за преминато първоначално обучение в учебни заведения, които имат право да обучават лица за професия "охранител". 3. Участникът да разполага с техническото оборудване и сили за реагиране (например: дежурен оперативен център, дежурни автомобили, допълнителен ресурс от охранители, които да окажат помощ на обектите при кризисни ситуации и др.), на разположение денонощно за изпълнение на поръчката; В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението като цяло. 4. Участникът да е вписан като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни; 5. Участникът да притежава сертификат за система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 (БДС, EN) или еквивалент, издаден от акредитиран сертифициращ орган, която да гарантира ефективно и качествено изпълнение на поръчката за извършване на охрана на имущество, на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, или еквивалент – заверено копие. 6. Участникът да притежава валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна, по националното законодателство – когато участник е чуждестранно лице (заверено копие, а когато документът не е на български език в официален превод). 7. Участникът да притежава валиден лиценз за радиочестоти на територията на цялата страна.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

професия "охранител" - Закон за частната охранителна дейност

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Пц - „Предложена цена”; тежест: 60
Показател: Птп - „Технически показател”; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.12.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.12.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

1233 София, бул. Княгиня Мария Луиза 114Б, ДАБ при МС, ет. 6, Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и други лица.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Участниците представят оферта за една, две или всички обособени позиции. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на ДАБ при МС: http://profilnakupuvacha.com/Държавна%20агенция%20за%20бежанците%20при%20Министерския%20съвет,10930

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Позиция № І -Охрана на Регистрационно-приемателен център-гр.София, кв. "Овча купел"
1) Кратко описание

„Осъществяване на денонощна физическа охрана в териториалните поделения на ДАБ при МС по три обособени позиции: Обособена позиция 1 - Охрана на Регистрационно-приемателен център-гр.София, кв. "Овча купел".

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79700000

Описание:

Детективски и охранителни услуги

3) Количество или обем

Денонощна физическа охрана на Регистрационно-приемателен център - София - обособена позиция І - съгласно раздел ІV "Техническа спецификация" от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
589920 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Позиция ІІ – Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила - гр.София, кв.Военна рампа”
1) Кратко описание

Денонощна физическа охрана в Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила - гр.София, кв.Военна рампа”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79700000

Описание:

Детективски и охранителни услуги

3) Количество или обем

Денонощна физическа охрана в Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила - гр.София, кв.Военна рампа - обособена позиция ІІ, съгласно раздел ІV "Техническа спецификация" от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
426000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Позиция ІІІ - Регистрационно-приемателен център -гр.Харманли
1) Кратко описание

Денонощна физическа охрана на- Регистрационно-приемателен център -гр.Харманли

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79700000

Описание:

Детективски и охранителни услуги

3) Количество или обем

Денонощна физическа охрана на- Регистрационно-приемателен център -гр.Харманли, съгласно раздел ІV "Техническа спецификация" от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
885120 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24