Версия за печат

01467-2015-0060

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130277958

ЧЕЗ Разпределение България АД, гр. София, бул. Цариградско шосе 159, Бенчмарк бизнес център, За: Николай Николов, България 1784, София, Тел.: 02 8958915, E-mail: nikolay.s.nikolov@cez.bg, Факс: 02 8272171

Място/места за контакт: Николай Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.cez-rp.bg.

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false.

Електронен достъп до информация: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=31552&companyId=20808.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Доставка на горива чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти на автомобилния парк на „ЧЕЗ Разпределение България” АД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на Република България.
Код NUTS: BG
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на горива чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти на автомобилния парк на „ЧЕЗ Разпределение България” АД

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09100000

Описание:

Горива

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количества гориво, което ще бъде доставено за целия период на договора, е както следва: Бензин А-95 - 2050 тона. Дизелово гориво - 3045 тона.

Стойност, без да се включва ДДС
10000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 10 000.00 лева. 2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 50 000.00 лева 1.Гаранцията може да бъде в една от следните форми: - банкова гаранция - неотменяема, безусловна, издадена от банката в полза на "ЧЕЗ Разпределение България" АД; - парична сума внесена по сметка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД: Уникредит Булбанк АД SWIFT (BIC): UNCRBGSF банкова сметка (IBAN) в лева: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL. 2. Гаранцията за изпълнение на договора: Парична сума или неотменяема и безусловна банкова гаранция в размер на 0.5% от прогнозната стойност на договора. За гаранциите се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел трети от ЗОП и условията, посочени в документацията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно условията от документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Документите, посочени в чл. 56 от ЗОП, включително и декларациите, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5.;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите. Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от крайната дата за подаване на оферти за участие, доставки с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката на стойност минимум 5 000 000 (пет милиона) лева, като поне една от доставките следва да е за минимум 500 (петстотин) автомобила. 2. Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2001 или еквивалент, валиден към крайната дата за подаване на оферти за участие в настоящата процедура. 3.Декларация с описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Ценова отстъпка; тежест: 60
Показател: Териториално покритие; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

PPD15-094

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Периодично индикативно обявление

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 043 - 075019 от 27.02.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.12.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се публикува в профила на купувача и до нея имат свободен и безплатен достъп всички заинтересовани лица. Документацията за участие може да се предостави и на хартиен носител след заплащане на цена 15 лв. без ДДС преведена по сметката на "ЧЕЗ България" ЕАД, Сити банк, IBAN BG 65 CITI 9250 1005 0048 02, BIC CITIBGSF. Всяко лице, което желае да му бъде предоставена документация за участие на хартиен носител за негова сметка, може да заяви това на факс: 02/8272171 като изпрати копие на платежно нареждане за банков превод.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
03.12.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

София, Бенчмарк Бизнес Център, бул. Цариградско шосе 159, Заседателната зала намираща се на ІI-ри етаж

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

1. Кандидатите или техни упълномощени представители. 2. Представители на средства за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ