Версия за печат

02849-2015-0010

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010125

Главна дирекция Гранична полиция, бул. Княгиня Мария Луиза №46, За: Адриана Митева, Р България 1202, София, Тел.: 02 9823258, E-mail: nsgp@mvr.bg, Факс: 02 9885867

Място/места за контакт: Главна дирекция Гранична полиция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: htpp://www.nsgp.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача: htpp://www.nsgp.mvr.bg/Profil_na_kupuvacha/default.htm.

Електронен достъп до информация: http://www.nsgp.mvr.bg/Profil_na_kupuvacha/Proceduri_ZOP/default.htm.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010125

Главна дирекция Гранична полиция, бул. Княгиня Мария Луиза №46, За: Станчо Димитров, Р България 1202, София, Тел.: 02 9823321, E-mail: nsgp@mvr.bg, Факс: 02 9885867

Място/места за контакт: Главна дирекция Гранична полиция

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: htpp://www.nsgp.mvr.bg.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010125

Главна дирекция Гранична полиция, бул. Княгиня Мария Луиза №46, За: Венелина Цамбова, Р България 1202, София, Тел.: 02 9824955, E-mail: nsgp@mvr.bg, Факс: 02 9885867

Място/места за контакт: Главна дирекция Гранична полиция

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: htpp://www.nsgp.mvr.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Предоставяне на преводачески услуги Обособена позиция 1: Предоставяне на преводачески услуги от/на първа група езици; Обособена позиция 2: Предоставяне на преводачески услуги от/на втора група езици

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Структурните звена на Главна дирекция “Гранична полиция” на територията на Република България: за Обособена позиция 1: - РДГП Драгоман – гр. Драгоман, гр. Видин, гр. Белоградчик, с. Калотина, с. Олтоманци, гр. Трън или друго посочено от ГДГП/РДГП място в зоната на отговорност на РДГП Драгоман; - РДГП Кюстендил – гр. Кюстендил, с. Гюешево, с. Златарево, гр. Благоевград или друго посочено от ГДГП/РДГП място в зоната на отговорност на РДГП Кюстендил; - РДГП Смолян – гр. Смолян, гр. Свиленград, гр. Момчилград, гр. Рудозем, гр. Златоград, гр. Доспат, гр. Гоце Делчев ,гр. Петрич или друго посочено от ГДГП/РДГП място в зоната на отговорност на РДГП Смолян; - РДГП Елхово – гр. Елхово, с. Резово, гр. Малко Търново, гр. Средец, гр. Болярово, с. Лесово, с. Капитан Андреево, гр. Свиленград или друго посочено от ГДГП/РДГП място в зоната на отговорност на РДГП Елхово; - РДГП Бургас – гр. Бургас (м. Ченгене скеле), гр. Царево, гр. Каварна, гр. Варна или друго посочено от ГДГП/РДГП място в зоната на отговорност на РДГП Бургас; - РДГП Русе – гр. Русе, гр. Силистра, гр. Свищов, гр. Видин или друго посочено от ГДГП/РДГП място в зоната на отговорност на РДГП Русе; - РДГП Аерогари – на летищата в гр. София, гр. Пловдив, гр. Бургас, гр. Варна и гр. Горна Оряховица. За Обособена позиция 2: - ГДГП – гр. София и структурните звена на Главна дирекция “Гранична полиция” на територията на Република България.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на поръчката са двупосочни устни (симултанен и консекутивен) и писмени преводи от български език на чужд език и от чужд език на български език. За чужд/и език/ци да се разбират: Първа група: арабски, кюрдски, фарси, пущу, урду, дари, английски, френски, турски. Втора група: английски, немски, френски, испански, италиански, руски, румънски, украински, гръцки, турски. В отделни случаи може да бъдат заявявани преводи и на други езици: Първа група: други ирански езици и индоарийски езици; Втора група: други официални езици на ЕС, сръбски, унгарски, хърватски, албански, черногорски, молдовски, грузински език и други.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79530000, 79540000

Описание:

Услуги по писмени преводи
Услуги по устни преводи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предоставяне на преводачески услуги под формата на: - Писмен превод от български език на чужд/и език/ци и от чужд/и език/ци на български език; - Устен превод (симултантен и консекутивен) от български език на чужд/и език/ци и от чужд/и език/ци на български език. Преводите ще се извършват от и на следните езици: Първа група: арабски, кюрдски, фарси, пущу, урду, дари, английски, френски, турски. Втора група: английски, немски, френски, испански, италиански, руски, румънски, украински, гръцки, турски. В отделни случаи може да бъдат заявявани преводи и на други езици: Първа група: други ирански езици и индоарийски езици; Втора група: други официални езици на ЕС, сръбски, унгарски, хърватски, албански, черногорски, молдовски, грузински език и други. При необходимост Възложителят си запазва правото да заявява преводачески услуги от/на български език на/от други чужди езици, които не са изрично упоменати.

Стойност, без да се включва ДДС
535000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата е: за поз.1 - 5 000 лв.; за поз.2 - 350 лв. Гаранцията за участие в процедурата следва да е със срок на валидност, какъвто е срокът на валидност на офертата. Участникът определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение преди подписване на договора в размер на 3% (три) процента от стойността му без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията: парична сума, която се внася по набирателна сметка на Възложителя или банкова гаранция. Когато гаранцията за участие/изпълнение се представя във вид на парична сума, то тя се внася по банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG 56 BNBG 9661 3300 1568 01 BIC код: BNBGBGSD БНБ – ЦУ на името на Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване са за сметка на изпълнителя. Банковата гаранция за участие следва да бъде представена в оригинал на български език или оригинал и превод, в случай че е издадена на чужд език. Гаранцията за участие в парична сума следва да бъде на български език (платежно нареждане) или документ и превод, в случай че е издадена на чужд език. Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума, следва да бъде заверен с оригинален подпис и печат от съответната банка. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ със своя оригинален подпис и печат. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, следва да бъде безусловна, неотменяема, непрехвърляема и при поискване, представя се преди подписването на договора и покрива 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - срока на действие на договора, плюс 30 работни дни. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие, както следва: 1 на отстранените участници - в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител на поръчката; 2. на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 3. при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Предлаганата цена да бъде в лева без ДДС и с включен ДДС, за предоставяне на устен (симултантен и консекутивен) и писмен превод от чужд език на български и от български на чужд език (за съответната позиция) За предложена цена участникът посочва “ОБЩА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”, от таблицата с оферирани цени към ценово предложение – Приложение № 13.1 или 13.2 по съответната обособена позиция, в която е предложил единични цени за за изпълнение на всеки вид преводаческа услуга и за всички езици, включени в съответната обособена позиция. Участникът не предлага цени за извършване на превод от/на езиците, към съответната обособена позиция, които възложителя е посочил че може да използва при необходимост. 1.1. Цена за устен симултанен превод следва да бъде за астрономически час, без значение от броя на ангажираните за изпълнение на услугата преводачи. 1.2. Цена за устен консекутивен превод следва да бъде за един преводач на астрономически час. 1.3 .Цена за писмен превод се определя за брой преведени стандартни машинописни страници (1800 знака, 30 реда по 60 знака, включително интервалите) за съответния език на превода, като включва превод, изчитане и редакция. 1.4. Единични цени на предлаганите услуги да бъдат представени в лева без ДДС и не може да надвишават следните стойности: Обособена позиция 1: за устен консекутивен превод – 25 лв. без ДДС; за писмен превод – 20 лв. без ДДС. Обособена позиция 2: за устен консекутивен превод – 20 лв. без ДДС;за устен симултантен превод – 50 лв. без ДДС; за писмен превод – 12 лв. без ДДС. Участник, посочил единична цена, за някоя от услугите, която надвишава максимално предвидените стойности ще бъде отстранен от процедурата. Възложителят отстранява от участие участници, които са представили ценови предложения в таблицата с оферирани цени, в които се съдържа цена „0 лева” за някой от посочените езици. 2. Условия и начин на плащане: Заплащането на заявените преводи от/на езици, посочени в таблицата с оферирани цени се извършва по оферираните цени. Заплащането на заявените преводи от/на езици, които не са посочени в таблицата с оферирани цени се извършва, както следва: - за Обособена позиция 1 - максималната оферирана цена за съответния вид превод; - за Обособена позиция 2 - средната оферирана цена за съответния вид превод. Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността за възложените и извършени преводачески услуги за период от 15 (петнадесет) или 30 (тридесет) дни, по банков път, в срок до 30 (тридесет) работни дни след представяне на следните документи: - надлежно оформена оригинална фактура, съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството; - обобщен приемо-предавателен протокол за превод за периода за предоставяне на преводачески услуги, подписан от представител на изпълнителя и на възложителя, в който са описани всички протоколи за отчитането на всеки извършен устен и превод в отчетния период.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Представяне на участник - по образец (Приложение № 1) Участникът да посочи единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко юридическо лице, включено в обединението. Чуждестранните юридически лица прилагат валиден еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът на чуждестранните лица се представя и в официален превод на български език; 2. Списък на представените документи (Приложение № 2); 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 5 и ал. 2, т. 1 – 5 от ЗОП (Приложение № 3). Възложителят отстранява от понататъшно участие в процедурата участник, за когото са налице посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1 - 5 и ал. 5 от ЗОП. 4. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и липса на обстоятелство по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП (Приложение № 4); 5. В случай, че участникът предвижда използването на подизпълнители, същите следва да попълнят и приложат следните изискуеми документи: 5.1. Декларация от всеки от подизпълнителите, потвърждаваща съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 5). 5.2. Декларациите за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП (Приложения №№ 6 и 7) за всеки от подизпълнителите. 6. Доказателства за технически възможности и квалификация на участника; 7. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата (Приложение №8); 8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №11), към което ако е приложимо се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП (Приложение №12); 9. Предлагана цена (Приложение №13); 10. Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се изисква

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Заверено копие на валиден сертификат БДС EN 15038:2006 или еквивалент, в който са определени изискванията за доставяне на качествени преводачески услуги; 2. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под "услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката” се считат: предоставяне на устен и/или писмен превод. 3. Списък на специалистите/експертите, чиито услуги участикът ще ползва при извършване на услугата, в който е посочено: езика който владее, образование (минимална образователно-квалификационна степен – средно образование) и документите, доказващи необходимата квалификация (дипломи, сертификати за специализации, удостоверения от курсове или нотариално заверена клетвена декларация, удостоверяващи нивото на владеене на езика) и професионален опит в преводи от/на съответния език, поне 3 години (трудов стаж, препоръки (референции)). За преводачи с различно от българско гражданство, участникът да предостави копие на валиден документ/и, удостоверяващ статута им на пребиваване в Република България и документ или нотариално заверена клетвена декларация, че владеят български език. 4. Декларация (свободен текст), че участника разполага с необходимото материално-техническо оборудване за изпълнение на поръчката (компютри, принтери, скенери, записващи устройства – аудио и цифрови, компютърни програми с възможност за работа във формат DOC, XLS, PDF)

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да притежава валиден сертификат БДС EN 15038:2006 или еквивалент, в който са определени изискванията за доставяне на качествени преводачески услуги. 2. Участникът да е изпълнил най-малко три услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 3. Участникът да разполага с експерти собствени или наети, в съответствие с видовете езици и притежаващи необходимите квалификационни умения и опит, за да гарантира постигането на резултатите и целите, заложени в техническите изисквания на възложителя, към настоящата документация. 4. Участникът да разполага с необходимото материално-техническо оборудване за изпълнение на поръчката (компютри, принтери, скенери, записващи устройства – аудио и цифрови, компютърни програми с възможност за работа във формат DOC, XLS, PDF)

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Очакван обем на преводи от/на езиците от първа група: арабски, кюрдски, фарси, пищу, урду и дари ; тежест: 15
Показател: Очакван обем на преводи от/на езиците от първа група: английски и френски; тежест: 3
Показател: Очакван обем на преводи от/на езиците от първа група: турски; тежест: 4
Показател: Очакван обем на преводи от/на езиците от втора група: английски; тежест: 30
Показател: Очакван обем на преводи от/на езиците от втора група: немски; тежест: 15
Показател: Очакван обем на преводи от/на езиците от втора група: френски, испански, румънски; тежест: 10
Показател: Очакван обем на преводи от/на езиците от втора група: италиански, руски, украински, гръцки, турски; тежест: 5
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 000 - 073732 от 03.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.11.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.11.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.11.2015 г.  Час: 10:00
Място

Главна дирекция "Гранична полиция" -МВР, бул."Княгиня Мария Луиза" № 46, гр. София

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средстватаза масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника, даващо им възможност да присъстват на действията на комисията. Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъдат оповестени в профила на купувачана на Главна дирекция "Гранична полиция" с адрес:http://www.nsgp.mvr.bg/Profil_na_kupuvacha/Proceduri_ZOP/default.htm

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие не се закупува. Документацията за участие е публикувана на интернет страницата на Главна дирекция "Гранична полиция" с адрес: http://www.nsgp.mvr.bg/Profil_na_kupuvacha/Proceduri_ZOP/default.htm Писмени искания по чл. 29, ал.1 от ЗОП за разяснение по документацията се подават на български език. Възложителят публикува разясненията в законоустановения срок от постъпване на искането на интернет страницата на Главна дирекция "Гранична полиция" с адрес:http://www.nsgp.mvr.bg/Profil_na_kupuvacha/Proceduri_ZOP/default.htm

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП, жалби могат да се подава в 10-дневен срок.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Предоставяне на преводачески услуги от/на първа група езици
1) Кратко описание

Предоставяне на преводачески услуги от/на първа група езици

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79530000, 79540000

Описание:

Услуги по писмени преводи
Услуги по устни преводи

3) Количество или обем

Предоставяне на преводачески услуги от/на първа група езици Предмет на поръчката са двупосочни устни (консекутивен) и писмени преводи от български език на чужд език и от чужд език на български език. За чужд/и език/ци от първа група да се разбират:арабски, кюрдски, фарси, пущу, урду, дари, английски, френски, турски. В отделни случаи може да бъдат заявявани преводи и на други езици от първа група: други ирански езици и индоарийски езици.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
500000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Предоставяне на преводачески услуги от/на втора група езици
1) Кратко описание

Предоставяне на преводачески услуги от/на втора група езици

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79530000, 79540000

Описание:

Услуги по писмени преводи
Услуги по устни преводи

3) Количество или обем

Предоставяне на преводачески услуги от/на втора група езици Предмет на поръчката са двупосочни устни (симултанен и консекутивен) и писмени преводи от български език на чужд език и от чужд език на български език. За чужд/и език/ци от втора група да се разбират: английски, немски, френски, испански, италиански, руски, румънски, украински, гръцки, турски. В отделни случаи може да бъдат заявявани преводи и на други езици от втора група: други официални езици на ЕС, сръбски, унгарски, хърватски, албански, черногорски, молдовски, грузински език и други.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
35000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12