Версия за печат

00143-2015-0042

BG-Пловдив: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115552190

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, Ул. Христо Г. Данов №37, За: Бончо Георгиев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 304297, Факс: 032 278502

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.evn.bg.

Адрес на профила на купувача: hhttp://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx.

Електронен достъп до информация: http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/678EP15CLUZ_ZASTRAHOVKI_IMUSHTESTVO.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 115552190

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румяна Вършилова, България 4000, Пловдив, Тел.: 08828 33810, Факс: 032 278500

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 115552190

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, стая 110, Деловодство, За: Бончо Георгиев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 304297

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

ДА


Национален идентификационен No (ЕИК): 123526430

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ул. Хр.Г.Данов № 37, България 4000, ПловдивРАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Предоставяне на застрахователни услуги, застраховки имущество ЕВН България Електроразпределение ЕАД и ЕВН България Електроснабдяване ЕАД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 6 (06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги))
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Територията на ЕВН България Електроразпределение ЕАД и територията на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
Код NUTS:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предоставяне на застрахователни услуги, застраховки имущество ЕВН България Електроразпределение ЕАД и ЕВН България Електроснабдяване ЕАД

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

66515200

Описание:

Застраховка "Щети на имущество"

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обща прогнозна стойност от 12000000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката.

Стойност, без да се включва ДДС
12000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

За продължаване на срока на действие на договора с допълнително с 1+1+1+1 календарни години или до изчерпване на стойността му, при запазване на всички цени и условия. Максималният срок на действие на договора не може да надвишава 5 години. Активирането на опцията става автоматично в края на всяка календарна година в случай, че няма предизвестие за прекратяване изпратено от страните. Опцията може да бъде активирана единствено ако не е изчерпана стойността на договора. В случай на възникнала необходимост при Възложителя в периода на валидност на договора, са възможни допълнителни доставки на услуги посочени в предмета на договора.Точните количества за доставка ще бъдат съобразени с конкретната необходимост на Възложителя, в момента когато такава е възникнала

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Начало

01.02.2016 г. 

Завършване

31.01.2021 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в процедурата Възложителят определя гаранция за участие в процедурата – паричен депозит или банкова гаранция в размер на 0,00 лв. съгласно разпоредбите на Чл.59, ал.2 от ЗОП. 2.Гаранция за изпълнение на договора Като гаранция за изпълнение, свързана с обезпечаването на гаранционни искове и други видове искове за обезщетение, Изпълнителят представя на Възложителя банкова или депозитна гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора, без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се внася под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция или паричен депозит, към момента на сключване на договора, и се отнася за времевия период до 30 календарни дни след изтичане на срока на действие на договора/вкл. гаранционния срок. В случай на представяне на депозитна/и гаранция/и, сумата следва да бъде преведена по следната банкова сметка ЗА ЕВН България Електроразпределение ЕАД Уникредит Булбанк АД IBAN BG02 UNCR 7630 1078 2262 08 BIC :UNCRBGSF като задължително при извършване на превода в описанието да се посочи: (1) номера на процедурата (2) типа гаранция –„гаранция за участие” или „гаранция за изпълнение” (3) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя. За гаранциите се прилагат разпоредбите в глава IV, раздел 3 от ЗОП и условията, посочени в документацията на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията от страна на Възложителя, се извършват по банков път, на 12 месечни вноски, като първата вноска следва да бъде дължима до 30 дни след получаване на застрахователния договор(полица) и сметката за първа вноска, а останалите 11 месечни вноски се плащат до 20 число на текущия месец след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на „Търговските условия". При необходимост от удължаване на срока на договора/полицата, дължимата застрахователна премия се калкулира на пропорционален принцип: 1/12 за месец.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Документи, удостоверяващи правосубектността на кандидата: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато кандидатът е физическо лице; за чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ за регистрация, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод. Споразумение/договор за създаване на обединение (когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице) – Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде представен в оригинал или нотариално заверено копие. В споразумението се посочва представляващият обединението. В случай, че обединението има регистрация в Регистър БУЛСТАТ, да се представи БУЛСТАТ на обединението, копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 2. Декларация № 1 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, и ал 5 от ЗОП (за липса на обстоятелствата по Чл.48 за чуждестранни физически и юридически лица) 3. Декларация № 2 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП 4. Декларация № 3 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1 ЗОП 5. Декларация № 4 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП 1.9. 6. Декларация №5 от подизпълнител 7. Декларация №6 за използване ресурса на трети лица 8. Кандидатът трябва да предоставят копие от разрешение за извършване на дейност съгласно т. 8, 9 от раздел II на приложение №1 към Кодекса за застраховането.Кандидатът трябва да разполага с клонова мрежа / структура от представителства на територията на Република България. Доказва се чрез представяне на списък на клонова мрежа/ представителства.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителя няма изисквания към кандидатите относно икономическо и финансово състояние

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Кандидатът трябва да има международно признат кредитен рейтинг поне Standard & Poor’s (BBB) издаден от кредитна агенция Standard & Poor's Financial Services LLC или еквивалентен такъв, оценен от друга международно призната кредитна агенция, или да представят презастрахователни гаранции от компанията-майка или друг презастраховател с кредитен рейтинг поне Standard & Poor’s (ВВВ) издаден от кредитна агенция Standard & Poor's Financial Services LLC или еквивалентен, като: 1.1. Гаранциите следва изрично да указват презастрахователно покритие за посочените в „Техническите изисквания“ рискове – 100%;. 1.2. Гаранциите следва да бъдат валидни за посочения в документа „Технически изисквания“ период; 1.3. Гаранциите следва да бъдат предоставени в съответната приета форма на Презастрахователен слип / Писмо за презастрахователно покритие / Писмо гаранция за поети ангажименти по предоставяне на презастрахователно покритие; 1.4. Гаранциите следва да съдържа валидна клауза за право на директен иск от застрахования към презастрахователите: “cut-through clause” или клауза със същото приложение предмет на одобрение от Възложителя.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

678-ЕР-15-CL-У-З

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
30.11.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
30.11.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, гр. Пловдив, 4000, ул. Хр Г Данов №37

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи. Пълната информация се съдържа в документацията за участие, която е налична на профила на купувача на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/678EP15CLUZ_ZASTRAHOVKI_IMUSHTESTVO.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile Условия за получаване на документацията за участие: Документацията е налична безплатно в профила на купувача на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/678EP15CLUZ_ZASTRAHOVKI_IMUSHTESTVO.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile При условие, че кандидат желае да получи документацията на хартиен носител, то същата се заплаща на цена от 25,00 лв. без ДДС. Начин на плащане - по банков път IBAN: BG42 STSA 9300 0012 808281 и BIC STSABGSF при банка ДСК клон Пловдив. Обявената цена е без включен ДДС. Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан идентификационен номер на поръчката (в т.IV.3.1.), удостоверяващ извършено плащане на документация; Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане , данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ