Версия за печат

03956-2015-0001

BG-Монтана:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-10-846 от 28.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Финансово - стопанска гимназия Васил Левски, бул. Ал. Стамболийски 37, За: Теменужка Цветанова Кисьова, Р България 3400, Монтана, Тел.: 096 300435, E-mail: fsg@abv.bg, Факс: 096 300435

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.fsg-montana.com.

Адрес на профила на купувача: www.fsg-montana.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на природен газ за нуждите на ФСГ "Васил Левски" - Монтана. Гимназията попада в групата на обществено - административни потребители: учебно заведение. Доставката е за период от една година от сключване на договора.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура се открива на основание чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП -в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление. Съгласно чл.39, ал.1 от Закона за енергетиката, една от дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон е разпределение на природен газ, т.е. юридическите лица, предлагащи услугата следва да притежават валидна лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за съответната територия/ в случая гр.Монтана. Съгласно чл. 43, ал.2, т.1 и 2а от същия закон - за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители, каквато обособена територия е гр.Монтана.Мястото на изпълнение на възлаганата обществена поръчка е ФСГ „Васил Левски“ - Монтана, което попада в горецитираната обособена територия. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е издала лицензии на „Овергаз Запад” АД, гр. Кюстендил за осъществяване на тези дейности. За дейността"разпределение на природен газ на територията на община Монтана е издадена лицензия №Л-163-08/17.12.2004г., а за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" е издадена лицензия №Л-163-12/27.04.2009г. Видно от Регистъра на издадените лицензии от електронната страница на ДКЕВР /позиция 129/, лицензия за дейност "разпределение на природен газ" и лицензия за дейност "снабдяване с природен газ от краен снабдител" са издадени в полза на "Овергаз Запад" АД, гр.Кюстендил, което го прави притежател на изключителните права за осъществяване на горецитираните дейности на територията на Община Монтана. Лицензиите са издадени на основание на Закона за енергетиката със срок на валидност до 17.12.2039 година. Видно от описаната фактическа обстановка и представените доказателства, "Овергаз Запад" АД, със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул."Цар Освободител” №182, с ЕИК 109010858, е носител на изключителните права за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на град Монтана по силата на административен акт. Във връзка с гореизложеното и предвид факта, че за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, което изключва алтернативен начин за възлагане на обществената поръчка, считам, че е на лице правния състав на чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП. Съгласно чл.93, т.1 от ЗОП ФСГ „Васил Левски“ - Монтана може да не прилага чл.91, ал.2, чл.92 и чл.92а от ЗОП, когато сключва договори на основание: чл. 90, ал.1, т.3 с предмет доставка на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружества, притежаващи изключителни права".

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Овергаз Запад" АД, гр. Кюстендил

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Обектът - учебен корпус на Финансово - стопанска гимназия "Васил Левски" - Монтана се намира на адрес: гр. Монтана, бул. Ал. Стамболийски 37


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Теменужка Цветанова Кисьова
Длъжност: Директор