Версия за печат

00030-2015-0022

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК- 1711 от 23.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Дирекция Правна, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на хигиенни, санитарни, перилни и дезинфекционни материали за нуждите на Община Силистра и подразделенията и по обособени позиции”: 1. Първа обособена позиция- Доставка на хигиенни, санитарни и дезинфекционни материали за сгради на общинска администрация, кметство с. Айдемир и кметство с. Калипетрово и Общински предприятия ( ОП „РДБО - Силистра”, ОП „Общински пазари и паркинги”); 2. Втора обособена позиция- Доставка на хигиенни, санитарни, дезинфекционни материали за „Детски ясли и ДДЗ”; 3. Трета обособена позиция- Доставка на хигиенни, санитарни, дезинфекционни материали за социалните поделения към отдел „Обществено здраве, социална политика и спорт”; 4. Четвърта обособена позиция- Доставка на хигиенни, санитарни, перилни и дезинфекционни препарати за поделенията към функция „Образование” ( „ОДК”, „НАО”, ”Други дейности по образованието”)

II.3) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка е за извършване на периодични доставки на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни материали за нуждите на Община Силистра, по обособени позиции. 1. Първа обособена позиция- Доставка на хигиенни, санитарни и дезинфекционни материали за сгради на общинска администрация, кметство с. Айдемир, кметство с. Калипетрово и Общински предприятия („РДБО”,„ОП пазари и паркинги”); 2. Втора обособена позиция- Доставка на хигиенни, санитарни, дезинфекционни материали за „Детски ясли и ДДЗ”; 3. Трета обособена позиция- Доставка на хигиенни, санитарни, дезинфекционни материали за социалните поделения към отдел „Обществено здраве, социална политика и спорт”; 4. Четвърта обособена позиция- Доставка на хигиенни, санитарни, перилни и дезинфекционни препарати за поделенията към функция „Образование” ( „ОДК”, „НАО”, ”Други дейности по образованието”) Доставяните санитарни и дезинфекционни материали и почистващи препарати, следва да са в оригинална опаковка с ненарушена цялост и да са в срок на годност.Доставките се извършват след подаване на писмена заявка от Възложителя (по обекти в зависимост от необходимостта).

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

39831000, 39830000

Описание:

Перилни и почистващи препарати
Почистващи продукти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 1649 от 14.10.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

SIMAP

Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2015-22
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

692322

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.10.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
11/11/2015 17:00
Да се чете:
20/11/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ(в случай на състезателен диалог)

Вместо:
11/11/2015 17:00
Да се чете:
20/11/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

IV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Вместо:
13/11/2015 14:00
Да се чете:
23/11/2015 14:00
V.9) Друга допълнителна информация:

ПРОМЯНА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В Раздел ІІ,т1. Предмет на поръчката: текста ДА СЕ ЧЕТЕ * В процедурата за възлагане на настоящата поръчка могат да участват всички заинтересовани лица (по подразбиране от разпоредбата на чл. 16г, ал. 6 от ЗОП), като общите критерии за подбор, включващи изисквания за технически възможности на участниците, СЕ прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица, вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по чл. 16г, ал. 7 от ЗОП и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя и критериите за подбор, офертите на останалите участници не се разглеждат.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Емил Иванов Гойчев
Длъжност: в.и.д. Кмет на Община Силистра На осн. Решение №1543 от 24.09.2015г. на Общински съвет Силистра