Версия за печат

02709-2015-0061

BG-Враца: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 201617476

Северозападно държавно предприятие, ул.Христо Ботев № 2, ет. 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, инж. Иван Иванов, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: Административна сграда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151016ScXl5524192.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка чрез закупуване на пет броя употребявани автомобила с висока проходимост Уникален номер на поръчката: 20151016ScXl5524192

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Административната сграда на СЗДП, гр. Враца 3000, бул. Христо Ботев № 2
Код NUTS: BG313
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка чрез закупуване на пет броя употребявани автомобила с висока проходимост

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34110000, 34113100

Описание:

Леки автомобили
Джипове

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Пет броя употребявани автомобили с висока проходимост

Стойност, без да се включва ДДС
95000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

10

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всяко предложение /оферта/ трябва да бъде представено заедно с гаранция за участие /парична сума или банкова гаранция/ на стойност 900.00 /Деветстотин/лв. Когато гаранцията е парична сума, същата се превежда по следната банкова сметка: IBAN: BG02FINV91501016410516, BIC код: FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка“ АД, клон Враца. Валидността на банковата гаранция /в случай че се представи такава/ следва да е със срок, надвишаващ срока на валидност на офертата с 30 дни. Участникът, определен за изпълнител, представя при подписване на договора гаранция за добро изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3 % от стойността на договора, която се освобождава, съгласно клаузите на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: Парична сума внесена по сметка: IBAN: BG02FINV91501016410516, BIC код: FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка“ АД, клон Враца. Банкова гаранция в полза на Северозападно държавно предприятие, която задължава банката неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на договора – предмет на гаранцията, да извършва плащания до размера на гаранцията при получаване на надлежно подписано и подпечатано искане за плащане от страна на Възложителя, деклариращо неизпълнение от страна на изпълнителя на задължения съгласно договора. Срокът на банковата гаранция следва да превишава срока на действие на договора с 45 (четиридесет и пет) дни. Гаранциите на участниците се задържат и освобождават от Възложителя съгласно разпоредбите на ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на суми от страна на възложителя се извършва чрез банков превод по банкова сметка на изпълнителя на базата на издадена от последния данъчна фактура. Плащането се извършва в срок до 10 /десет/ работни дни след издаване на фактура и след подписване на приемо-предавателен протокол за изършена доставка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Необходими документи и изисквания за участие в процедурата: Плик №1 - "Документи за подбор": 1.Списък на документите за участие с подпис и печат на участника /Приложение № 1/; 2. Копие от документа за регистрация или удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на удостоверението за актуално състояние, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която са установени в официален превод. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което обединение не е самостоятелно юридическо лице, се представя документ за учредяване на обединението. 3. Административни сведения за участника - /Приложение № 2/; 4. Декларации от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - /Приложение № 7, 8, 9/; 5. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, изпълнени от участника през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за доброто им изпълнение - /Приложение № 12/. Участникът следва да е изпълнил през последните три години минимум три договора с предмет, сходен с размера на настоящата поръчка. 6. Копие от документ за гаранция за участие - банкова или парична /при електронно банкиране е необходимо да има печат на обслужващата банка/; 7. Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции; 8. Образец на декларация за участие на подизпълнители /ако се ползват такива/ – /приложение № 10/; 9. Декларации /оригинал/ от подизпълнителя/ите, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя, че са съгласни да участват в изпълнението на поръчката – Приложение № 10а; 10. Образец на декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и приемане на проектодоговора - /приложение № 11/; 11. Кратко описание на дейността на участника и неговите ресурсни и организационни възможности /свободен текст/; Плик № 2 - "Предложение за изпълнение на поръчката": Предложението за изпълнение на поръчката следва да включва: - Образец на Техническа оферта – /приложение № 4/ от документацията на възложителя и приложенията неразделна част от нея; Дата на първа регистрация на предлаганите употребявани автомобили – след 01.06.2011г.; максимален пробег - до 80 000 км.; Документи, доказващи произхода на предлаганите автомобили - автомобилите да са закупени от България. Плик № 3 - "Предлагана цена": Попълнен образец на ценовата оферта от настоящата документация /Приложение № 5/. Цените, посочени от участника трябва да бъдат в български лева и без включен ДДС. Оферта с цени, изразени в друга парична единица, се отхвърля, а участникът се отстранява. Оферта с предложена цена, надвишаваща прогнозната стойност на поръчката, се отхвърля, а участникът се отстранява.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се изискват

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се изискват

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, изпълнени от участника през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за доброто им изпълнение - /Приложение № 12/; Документи, доказващи произхода на предлаганите автомобили; Дата на първа регистрация на предлаганите употребявани автомобили; Максимален пробег на предлаганите употребявани автомобили;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил през последните три години минимум три договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка; Документи, доказващи по ясен и категоричен начин произхода на предлаганите автомобили - Автомобилите да са закупени от Р България; Дата на първа регистрация на предлаганите употребявани автомобили да е след 01.06.2011г.; Максимален пробег на предлаганите употребявани автомобили следва да е до 80000км;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
17.11.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. На основание чл. 28, ал. 6 от ЗОП, документацията за участие, в нейната цялост, се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на Интернет страницата на Възложителя - www. szdp.bg, „Профил на купувача“. Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като същата му се предава на място в Деловодството на СЗДП на адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3, всеки работен ден между 8:30 ч. и 16:30 ч., или се изпраща с куриер на посочен от него адрес, за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е 10 лв. (десет лева), с вкл. ДДС и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Изпращането се извършва срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка: IBAN: BG02FINV91501016410516, BIC код: FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка“ АД, клон Враца.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
27.11.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.11.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на СЗДП, гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на СЗДП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съобразно чл.120 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедурата, пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.120, ал. 5 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ