Версия за печат

00030-2015-0025

BG-Силистра: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000565537

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Гергана Тодорова, гл. експерт Обществени поръчки, тел: 086 816280, Р. България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

Електронен достъп до информация: http://poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=283.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000565537

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Николинка Арфондиева - деловодинтел, Нина Ненова - деловодител, Р. България 7500, Силистра, Тел.: 086 816206, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра - деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.silistra.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра” по обособени позиции: 1 Месо и месни продукти; 2.Риба и рибни продукти; 3.Мляко и млечни продукти; 4.Консерви – плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г.; 5.Пресни плодове, зеленчуци и подправки; 6.Пакетирани стоки; 7.Хляб и хлебни изделия.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
община Силистра
Код NUTS: BG325
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти по групи храни за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра, представляващи самостоятелно обособени позиции. 1.Месо и месни продукти - мляно месо, свинско месо, телешко месо,пилешко месо, колбаси и др.; 2.Риба и рибни продукти - филе риба - видове; 3.Мляко и млечни продукти - кашкавал, сирене, извара, кисело мляко, сухо мляко, яйца и др.; 4. Консерви – плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г. - плодове и зеленчуци- консервирани, зеленчуци преработени,конфитюри, мармалад, захарни изделия, десерти и др. ; 5. Пресни плодове, зеленчуци и подправки - домати, краставици, лук, картофи, моркови, пипер и др. зеленчуци; магданоз, копър; дини, ябълки, грозде, портокали, мандарини, банани и др. плодове; 6.Пакетирани стоки - бял боб, леща, ориз, олио, оцет, брашно, кори за баница, макаронени изделия, сухи подправки и др.; 7.Хляб и хлебни изделия - хляб, закуски, козунак. Доставките се извършват по предварително заявени количества от съответните детски заведения. При изпълнение предмета на поръчката, следва да се спазват изискванията на Закона за храните, Закона за здравето, Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на деца от 3 до 7 г. в детските заведения и други наредби по прилагане на Закона за храните и всички други нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15500000, 03142500, 15330000, 15332200, 15833000, 03220000, 15800000, 15400000, 15600000, 15811000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Млечни продукти
Птичи яйца
Плодове и зеленчуци, преработени
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове
Захарни изделия
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Различни хранителни продукти
Животински или растителни масла и мазнини
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Хлебни изделия

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата, посочени в техническите спецификации, са ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. В рамката на договорената обща стойност за обособената позиция, Възложителя има право да завишава или намалява количествата на артикулите, съобразно предписанията на държавни контролни органи и нормативните документи, регламентиращи тази дейност. Общата прогнозна стойност на поръчката, както и тези на всяка от обособените позиции, се явяват и максимално допустими за участниците. Участници предложили стойности по-високи от посочените от Възложителя в Ценовите си предложения ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Стойност, без да се включва ДДС
342037.44 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.12.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1 Гаранцията за участие в процедурата за отделните самостоятелно обособени позиции е както следва: Обособена позиция №1 – 650 лева;Обособена позиция №2 – 280 лева;Обособена позиция №3 – 1000 лева; Обособена позиция №4 – 350 лева;Обособена позиция №5 – 600 лева;Обособена позиция №6 – 300 лева;Обособена позиция №7 – 180 лева. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие: а) парична сума: При избор на гаранция за участие – парична сума, в платежното нареждане изрично се посочва наименованието на поръчката и обособената позиция. Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то за всяка отделна позиция се представя отделен документ. Паричната сума следва да се внесе по следната банкова сметка на Община Силистра: Банка: „ДСК“ АД – клон Силистра BIC: STSABGSF;IBAN: BG76 STSA93003300801149 б) банкова гаранция: При представяне на банкова гаранция за участие, съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката и обособената позиция. Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то за всяка отделна позиция се представя отделен документ.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Община Силистра със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на представяне на офертата. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител на банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят не изисква за обособена позиция № 4 гаранция за участие и изпълнение от участниците специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за съответната обособена позиция. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път под формата на парична сума или може да се представи под формата на банкова гаранция по следната сметка на Община Силистра: Банка: „ДСК“ АД – клон Силистра BIC: STSABGSF;IBAN: BG76 STSA93003300801149 При представяне на оригиналната гаранция за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договор, за който се представя гаранцията. Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че:е в полза на Възложителя;е със срок на валидност до 31.12.2016 г.;има възможност за нейното усвояване на части; Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 3. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение: Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Разплащането ще се извършва от бюджета на всеки второстепенен разпоредител с общински бюджетни средства- ЦДГ и ОДЗ, за реално изпълнени доставки в срок до 30 (тридесет) календарни дни от издаването на първичен платежен документ, в лева, по банкова сметка на Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

* На основание чл. 16г, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят отделя в Обособена позиция № 4 стоките, включени в Утвърден с Решение № 551/25.07.2014г. на Министерски съвет списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки и ОБЯВЯВА, че тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Офертите на останалите участници няма да се разглеждат и оценяват, когато за Обособена позиция № 4 участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз, и/или техни обединения, и офертите им отговарят на изискванията на Възложителя.1. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка участник:а) Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;б/ който е обявен в несъстоятелност;в/ който е в производство по ликвидация или намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г/ който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен2. Не може да участва в настоящата процедура и участник: а/ който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;б/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;в/ при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;г/ който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 3. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.4. Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, се декларират от всички лица, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът е обединение изискванията по чл. 47, ал. 1 т. 1, б "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2, т.3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 т. 1, б "а", "б", "в", "г" и "д" и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай участникът отговаря за действията и бездействията на посочените подизпълнители като за свои действия и бездействия.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Необходимо условие за осъществяване предмета на обществената поръчка е Участниците да разполагат с обект/ти регистриран/и по чл. 12 от Закона за храните за производство и/или търговия с храни, за групите храни, включени в съответната обособена позиция, за която се участва.За доказване на това изискване се представя:Заверено копие на Удостоверение за регистрация на обект/и по чл. 12 от ЗХ, издадено за групите храни включени в обособените позиции за които се участва, от ОДБХ по местонахождението на обекта или Декларация /свободен текст в оригинал/, че участникът разполага с обект/и с такава регистрация, която да съдържа: номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия), фирмата или името на лицето, което извършва дейност по производство или търговия в обекта и групи храни, които се произвеждат или предлагат в регистрирания обект.* В случай, че участникът е обединение на физ. и/или юр. лица, което не е юридическо лице, всяко лице, включено в обединението, което ще извършва дейност, за която е необходима регистрация по чл. 12 от ЗХ, следва да представи удостоверение за регистрация, обхващащо групите храни, съобразно разпределението на участието.Всяка оферта трябва да съдържа: ПЛИК №1 „Документи за подбор” - съдържание: 1 Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП;2 Представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП, което включва:а) посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;б) декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП;в) декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП;г) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;д) доказателства за упражняване на професион. дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП - зав. копие на Удостоверение за регистрация на обект/и по чл.12 от ЗХ, издадено за групите храни включени в обособ.позиции за които се участва,от ОДБХ по местонахождението на обекта или Декларация /свободен текст в оригинал/, че участникът разполага с обект/и с такава регистрация, която да съдържа: номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, адрес на обекта;вид на обекта (за производство или за търговия);фирмата или името на лицето, което извършва дейноста и групи храни, които се произвеждат или предлагат в регистрирания обект;е) Декларация по чл.16г, ал.5, т.2 от ЗОП.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата - оригинал.4. Споразумение (договор) за създаване на обединение за участие в процедурата-нотариално заверено копие;5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, за съответната обособена позиция;6.Списък на доставките по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП;7.Декларация за техническото оборудване, съдържаща списък на транспортните средства за превоз на суровини и храни;8.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.Плик № 2 съдържащ Техническо предложение за изпълнение и приложение съдържащо вид, търг. наименование, производител на продуктите и ако е приложимо – декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП; Плик № 3, съдържащ Ценово предложение за изпълнение на участника и приложение с ед. цени на храните.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък на доставките по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, като се посочват предмета, стойностите, период на изпълнение и получателите, придружен от доказателствата за извършената доставка. * Съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2.Декларация за техническото оборудване, съдържаща списък на транспортните средства за превоз на суровини и храни * В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, горепосочените документи за технически възможности се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. * Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. * Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на техническите възможности са на чужд език, същите се представят и в превод. * Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица могат да бъдат посочените от участника подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да са изпълнили през последните три години минимум 1 (една) доставка на храни, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, считано от датата на подаване на офертата. Забележка: Под „еднакви или сходни” да се разбират доставки на „Групи храни" по смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за храните. „Групи храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав. 2. Участникът следва да разполага с минимум 1 (едно) транспортно средство за изпълнение предмета на обособената позиция, за която участва, регистрирано в ОДБХ, като същото може да бъде използвано за изпълнение на доставките за повече от една обособена позиция, само ако е посочено в Удостоверението за регистрация, че може да превозва суровини и храни от групите храни, включени в техническите спецификации на съответните обособените позиции. Забележка: * Транспортирането на суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях се извършва със специализирани транспортни средства, регистрирани по чл. 246, ал. 4 от ЗВД.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.11.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя БЕЗПЛАТНО пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, на електронната страница на Община Силистра/Профил на Купувача - http://poruchki.silistra.bg/news.php. в първия работен ден, следващ публикуването на обявлението. В случай, че лице желае да получи документацията на хартиен носител, следва да регистрира писмено искане в деловодството на Община Силистра на адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” 33. В искането, заверено с подпис и печат се посочва: наименование на кандидата, име, фамилия и качество на представляващия, адрес на който да се изпрати документацията и данни за фактура. Към искането се прилага платежния документ, с който е платена стойността на документацията - 10 (десет) лева с ДДС. В основание на платежния документ се посочва предмета на обществената поръчка. Сумата е платима по следната сметка на Община Силистра: Банка: „ДСК“ АД – клон Силистра BIC: STSABGSF IBAN: BG50 STSA 9300 8402 6756 00 Вид плащане: 447000 Възложителят изпраща документацията на посочения адрес за сметка на получателя.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
27.11.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.12.2015 г.  Час: 10:30
Място

Община Силистра

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Офертата се изготвя в един оригинал на хартиен носител, надлежно подвързана и последователно номерирана. Офертата се подава на български език. Всяка оферта следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:1.Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13 и 14 от ЗОП;2.Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение, приложение съдържащо вид, търг. наименование, производител на продуктите и ако е приложимо – декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; Забележка: Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то плик № 2, следва да се представи за всяка от обособените позиции в отделен непрозрачен, запечатан плик съответно с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и съответно наименованието и/или номера на обособената позиция за която се отнася.3.Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника и приложение с ед. цени на храните.Забележка: Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то плик № 3, следва да се представи за всяка от обособените позиции в отделен непрозрачен, запечатан плик съответно с надпис „Предлагана цена” и съответно наименованието и/или номера на обособената позиция за която се отнася. * Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите поотделно. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. * Към Ценовото предложение, в приложение по образец на участника се отразяват единичната и обща цена без включен ДДС за всеки хранителен продукт от техническата спецификация на обособената позиция съобразно посоченото ориентировъчно количество. * Цената за изпълнение се формира на база обща цена без ДДС, получена като сбор от произведенията на единичните цени без ДДС и ориентировъчните количества в обособената позиция. Единичните стойности следва да включват всички разходи по производството/закупуването и доставката на съответните артикули до обекта. Наличието на аритметично несъответствие между посочените единични цени, количества и калкулираната обща цена в приложението към ценовото предложение, предложени единични цени с повече от два знака след десетичната запетая и/или липсата на офериран продукт, води до отстраняване от участие в процедурата. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: 1. документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от членовете в обединението.2. Документи удостоверяващи регистрацията на обектите по чл. 12 от Закона за храните, издадени от ОДБХ –Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, покриващо позицията/те за която/които се участва – заверено копие.3. Документи удостоверяващи регистрацията на декларираните транспортните средства в ОДБХ, включително регистрираните по чл. 246, ал. 4 от ЗВД – зав.копия. Забележка: В случай, че има наети транспортни средства или на лизинг, се прилагат договори за наем/лизиг-зав. копия.4.Документ за внесена /учредена гаранция за изпълнение на договора-не се отнася за участници избрани за изпълнители по обособена позиция № 4, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 (десет) дневен срок, съгласно разпоредбата на чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Месо и месни продукти
1) Кратко описание

Доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти месо и месни продукти - мляно месо, свинско месо, телешко месо,пилешко месо, колбаси и др.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15100000, 15111200, 15113000, 15112000, 15130000, 15131130, 15131230, 15131310

Описание:

Месо и месни продукти
Телешко месо
Свинско месо
Домашни птици
Месни продукти
Колбаси
Салам
Пастет

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническата спецификация.Те са ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. В рамката на договорената обща стойност за обособената позиция, Възложителя има право да завишава или намалява количествата на артикулите, съобразно предписанията на държавни контролни органи и нормативните документи, регламентиращи тази дейност. Общата прогнозна стойност на обособената позиция, се явява и максимално допустима за участниците. Участници предложили стойности по-високи от посочената от Възложителя в Ценовото си предложе ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
65781.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2016 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Риба и рибни продукти
1) Кратко описание

Доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти риба и рибни продукти - филе риба - видове;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15200000, 15211000, 15221000

Описание:

Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Филета от риба
Риба, замразена

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническата спецификация. Те са ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. В рамката на договорената обща стойност за обособената позиция, Възложителя има право да завишава или намалява количествата на артикулите, съобразно предписанията на държавни контролни органи и нормативните документи, регламентиращи тази дейност. Общата прогнозна стойност на обособената позиция, се явява и максимално допустима за участниците. Участници предложили стойности по-високи от посочената от Възложителя в Ценовото си предложе ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
28062 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2016 г. Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Мляко и млечни продукти
1) Кратко описание

Доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти Мляко и млечни продукти - кашкавал, сирене, извара, кисело мляко, сухо мляко, яйца и др.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15500000, 15511100, 15530000, 15542100, 15540000, 15551310, 03142500, 15511700

Описание:

Млечни продукти
Пастьоризирано мляко
Масло
Извара
Сирене
Кисело мляко, натурално
Птичи яйца
Мляко на прах

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническата спецификация. Те са ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. В рамката на договорената обща стойност за обособената позиция, Възложителя има право да завишава или намалява количествата на артикулите, съобразно предписанията на държавни контролни органи и нормативните документи, регламентиращи тази дейност. Общата прогнозна стойност на обособената позиция, се явява и максимално допустима за участниците. Участници предложили стойности по-високи от посочената от Възложителя в Ценовото си предложе ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
100269.55 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2016 г. Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Консерви – плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г.
1) Кратко описание

Доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти Консерви – плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г.-плодове и зеленчуци- консервирани, зеленчуци преработени,конфитюри, мармалад, захарни изделия, десерти и др. ;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15330000, 15331000, 15331130, 15331136, 15331134, 15331420, 15331500, 15332200, 15833000, 15833100, 15331170, 15332410

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени
Зеленчуци, преработени
Фасул, грах, пиперки, домати и други зеленчуци, преработени
Пиперки, преработени
Домати, преработени
Консервирани домати
Зеленчуци, консервирани с оцет
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове
Захарни изделия
Десерти
Зеленчуци, замразени
Сушени плодове

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническата спецификация. Те са ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. В рамката на договорената обща стойност за обособената позиция, Възложителя има право да завишава или намалява количествата на артикулите, съобразно предписанията на държавни контролни органи и нормативните документи, регламентиращи тази дейност. Общата прогнозна стойност на обособената позиция, се явява и максимално допустима за участниците. Участници предложили стойности по-високи от посочената от Възложителя в Ценовото си предложе ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
35812.1 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2016 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Пресни плодове, зеленчуци и подправки
1) Кратко описание

Доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти Пресни плодове, зеленчуци и подправки - домати, краставици, лук, картофи, моркови, пипер и др. зеленчуци; магданоз, копър; дини, ябълки, грозде, портокали, мандарини, банани и др. плодове;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03200000, 03212100, 03221112, 03221113, 03221114, 03221111, 03221221, 03221230, 03221240, 03221250, 03221270, 03221310, 03221400, 03222111, 03222118, 03222220, 03222321, 03222331, 03222332, 03222333, 03222334, 03222340, 03132000

Описание:

Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Картофи
Моркови
Лук
Ряпа
Цвекло
Зелен грах
Пиперки
Домати
Тиквички
Краставици
Маруля
Зеле
Банани
Киви
Портокали
Ябълки
Кайсии
Праскови
Череши
Сливи
Грозде
Подправки, непреработени

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническата спецификация. Те са ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. В рамката на договорената обща стойност за обособената позиция, Възложителя има право да завишава или намалява количествата на артикулите, съобразно предписанията на държавни контролни органи и нормативните документи, регламентиращи тази дейност. Общата прогнозна стойност на обособената позиция, се явява и максимално допустима за участниците. Участници предложили стойности по-високи от посочената от Възложителя в Ценовото си предложе ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
61108.64 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2016 г. Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Пакетирани стоки
1) Кратко описание

Доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти Пакетирани стоки -бял боб, леща, ориз, олио, оцет, брашно, кори за баница, макаронени изделия, сухи подправки и др

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15800000, 15831200, 15841000, 15851000, 15865000, 15871100, 15872100, 15872200, 15872400, 15898000, 03211300, 03212211, 15411200, 15612100, 15626000

Описание:

Различни хранителни продукти
Бяла захар
Какао
Макаронени изделия
Билков чай
Оцет и заместители на оцета
Пипер
Подправки
Сол
Мая
Ориз
Леща
Олио за готвене
Пшеничено брашно
Нишесте за крем

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническата спецификация. Те са ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. В рамката на договорената обща стойност за обособената позиция, Възложителя има право да завишава или намалява количествата на артикулите, съобразно предписанията на държавни контролни органи и нормативните документи, регламентиращи тази дейност. Общата прогнозна стойност на обособената позиция, се явява и максимално допустима за участниците. Участници предложили стойности по-високи от посочената от Възложителя в Ценовото си предложе ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
32407.35 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2016 г. Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Хляб и хлебни изделия
1) Кратко описание

Доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти хляб и хлебни изделия - хляб, закуски, козунак;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15810000, 15811100, 15811500

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Хляб
Продукти, приготвени с хлебни изделия

3) Количество или обем

Количествата са посочени в техническата спецификация, те са ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. В рамката на договорената обща стойност за обособената позиция, Възложителя има право да завишава или намалява количествата на артикулите, съобразно предписанията на държавни контролни органи и нормативните документи, регламентиращи тази дейност. Общата прогнозна стойност на обособената позиция, се явява и максимално допустима за участниците. Участници предложили стойности по-високи от посочената от Възложителя в Ценовото си предложе ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
18596.3 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2016 г.