Версия за печат

01304-2015-0001

BG-Пловдив: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Район Централен - Община Пловдив, ул. Христо Г. Данов №39, За: Гергана Сивакова - Гуджева - Нач. отдел АПИО, Рисавка Еленкова - Гл. експерт ЗСДОКСМД, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 658219; 032 635345, E-mail: centralen@plovdiv.bg, Факс: 032 626204

Място/места за контакт: Отдел АПИО, Гл. експерт ЗСДОКСМД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdivcentral.org, www.centralen.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://centralen.plovdiv.bg/profil-na-kupuvacha/9100-46215102015.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Район Централен - Община Пловдив, ул. Хр. Г. Данов №39, За: Аделина Шотлекова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 658206, E-mail: centralen@plovdiv.bg, Факс: 032 626204

Място/места за контакт: Каса

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.plovdivcentral.org, www.centralen.plovdiv.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Район Централен - Община Пловдив, ул. Хр. Г. Данов №39, За: Мария Кренчева, Юлия Янкова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 658221, E-mail: centralen@plovdiv.bg, Факс: 032 626204

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.plovdivcentral.org, www.centralen.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани и извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Централен“, Община Пловдив”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен” - Община Пловдив с местонахождение: северно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»; Обособена позиция №2 - Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен “, Община Пловдив с местонахождение: южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»; Обособена позиция №3 - Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: северно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»; Обособена позиция №4 - Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе».

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 25
Място на изпълнение: Район "Централен" - Община Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани и извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Централен“, Община Пловдив”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен” - Община Пловдив с местонахождение: северно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»; Обособена позиция №2 - Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен “, Община Пловдив с местонахождение: южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»; Обособена позиция №3 - Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: северно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»; Обособена позиция №4 - Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе». Средствата за социалните услуги се определят, съгласно приетия от Общински съвет – Пловдив, Бюджет на Община Пловдив, за съответната година. Определено е в диетичните столове да се хранят до 370 лица за една година за Район „Централен “, Община Пловдив /251 работни дни/. С Решение № 256, взето с Протокол № 13/09.07.2015 г. на Общински съвет – Пловдив е утвърден и размерът на режийните разноски, които се осигуряват от Бюджета на Община Пловдив за тази услуга, и той е определен в рамките на 1.20 лв. с ДДС режийни на ден. Определен е броят на хранещите се в безплатни трапезарии за социално слаби граждани за район „ Централен ” да бъде до 400 човека на храноден, за срок до 75 работни дни в зимните месеци. Със същото Решение на Общински съвет Пловдив е утвърден и размерът на режийните разноски, които се осигуряват от Бюджета на Община Пловдив за тази услуга, и е определен в размер до 1.80 лв. с вкл. ДДС или 1.50 лв. без вкл. ДДС режийни на ден. Във връзка с Решение на ОбС – Пловдив №256, взето с протокол №13 от 09.07.2015 г. е определен броя на хранещите се в диетичните столове, като за Район „Централен” са определени до 370 души (в два обекта по до 185 души), като режийните разноски на човек за един храноден са в рамките на 1,20 лв. с ДДС, както и е определена продължителността на храненето – до 251 работни дни. В тази връзка за: обособена позиция №1 се определят – до 185 лица, за срок до 251 работни дни, режийни разноски до 1,20 лв./ден с ДДС; обособена позиция №2 се определят – до 185 лица, за срок до 251 работни дни, режийни разноски до 1,20 лв./ с ДДС. Във връзка с Решение на ОбС – Пловдив №256, взето с протокол №13 от 09.07.2015 г. е определен броя на хранещите се в безплатни трапезарии за социално слаби граждани, като за Район „Централен” са определени до 400 души (в два обекта по до 200 души), като режийните разноски на човек за един храноден са в рамките на 1,80 лв. с ДДС, както и е определена продължителността на храненето – до 75 работни дни. В тази връзка за: обособена позиция №3 се определят – до 200 лица, за срок от 75 работни дни в зимните месеци, режийни разноски до 1,80 лв. /ден с ДДС; За обособена позиция №4 се определят – до 200 лица, за срок от 75 работни дни в зимните месеци, режийни разноски до 1,80 лв. /ден с ДДС.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55500000, 55520000, 55523000

Описание:

Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна
Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна
Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Максималната прогнозна стойност на поръчката /общо за четирите обособени позиции/: до 165444.00 лв. /сто шестдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и четири лева/ с вкл. ДДС, съответно до 137870.00 лв. /сто тридесет и седем хиляди осемстотин и седемдесет лева/ без вкл. ДДС. Максималните прогнозни стойности на обособените позиции са: Обособена позиция 1: Максимално допустимата стойност е в размер до 55722.00 лв. /петдесет и пет хиляди седемстотин двадесет и два лева/ с вкл. ДДС съответно до 46435.00 лв. /четиридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и пет лева/ без вкл. ДДС; Обособена позиция 2: Максимално допустимата стойност е в размер до 55722.00 лв. /петдесет и пет хиляди седемстотин двадесет и два лева/ с вкл. ДДС съответно до 46435.00 лв. /четиридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и пет лева/ без вкл. ДДС; - Обособена позиция 3: Максимално допустимата стойност е в размер до 27000.00 лв. / двадесет и седем хиляди лева/ с вкл. ДДС съответно до 22500.00 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин/ без вкл. ДДС; Обособена позиция 4: Максимално допустимата стойност е в размер до 27000.00 лв. /двадесет и седем хиляди лева/ с вкл. ДДС съответно до 22500.00 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин/ без вкл. ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
137870 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие не се изисква съгласно чл. 51, ал.5, т. 2 от ЗОП. Гаранция за изпълнение - за четирите обособени позиции - 2 % от стойността на договора без ДДС. 1.Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б)парична сума, внасена в касата на Район „Централен“ - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" №39, ет.1, ст. №6; в) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Обслужваща банка: ТБ Инвестбанк АД – клон Пловдив; Банкова сметка: BG73 IORT 7375 3302 000103; Банков код: IORTBGSF. В документа за внесена гаранция следва да е записан вида й "за изпълнение", както и договора, за който се представя. Задължение за представяне на гаранция за изпълнение преди сключване на договора възниква само за участника, определен за изпълнител на обособена позиция. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, в оригинал, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Район „Централен“ - Община Пловдив или упълномощено от него длъжностно лице. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок 13 /тринадесет/ месеца от датата на сключването на договора – за обособена позиция 1 и 2 и 5 /пет/ месеца от датата на сключването на договора – за обособена позиция 3 и 4.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата за социалните услуги се определят, съгласно приетия от Общински съвет – Пловдив, Бюджет на Община Пловдив, за съответната година. Определено е в диетичните столове да се хранят до 370 лица за една година за Район „Централен “, Община Пловдив /251 работни дни/. С Решение № 256, взето с Протокол № 13/09.07.2015 г. на Общински съвет – Пловдив е утвърден и размерът на режийните разноски, които се осигуряват от Бюджета на Община Пловдив за тази услуга, и той е определен в рамките на 1.20 лв. с ДДС режийни на ден. Определен е броят на хранещите се в безплатни трапезарии за социално слаби граждани за район „ Централен ” да бъде до 400 човека на храноден, за срок до 75 работни дни в зимните месеци. Със същото Решение на Общински съвет Пловдив е утвърден и размерът на режийните разноски, които се осигуряват от Бюджета на Община Пловдив за тази услуга, и е определен в размер до 1.80 лв. с вкл. ДДС или 1.50 лв. без вкл. ДДС режийни на ден. Във връзка с Решение на ОбС – Пловдив №256, взето с протокол №13 от 09.07.2015 г. е определен броя на хранещите се в диетичните столове, като за Район „Централен” са определени до 370 души (в два обекта по до 185 души), като режийните разноски на човек за един храноден са в рамките на 1,20 лв. с ДДС, както и е определена продължителността на храненето – до 251 работни дни. В тази връзка за: обособена позиция №1 се определят – до 185 лица, за срок до 251 работни дни, режийни разноски до 1,20 лв./ден с ДДС; обособена позиция №2 се определят – до 185 лица, за срок от 251 работни дни, режийни разноски до 1,20 лв./ден с ДДС. Във връзка с Решение на ОбС – Пловдив №256, взето с протокол №13 от 09.07.2015 г. е определен броя на хранещите се в безплатни трапезарии за социално слаби граждани, като за Район „Централен” са определени до 400 души (в два обекта по до 200 души), като режийните разноски на човек за един храноден са в рамките на 1,80 лв. с ДДС, както и е определена продължителността на храненето – до 75 работни дни. В тази връзка за: обособена позиция №3 се определят – до 200 лица, за срок от 75 работни дни в зимните месеци, режийни разноски до 1,80 лв./ден с ДДС; За обособена позиция №4 се определят – до 200 лица, за срок от 75 работни дни в зимните месеци, режийни разноски до 1,80 лв. /ден с ДДС. Начин и срок на плащане: За обособена позиция №1 и 2: За изпълнените на услугата ще се подписват двустранни обобщени протоколи. Заплащането на извършваната услуга, ще се осъществява по банков път, в 30-дневен срок от представяне на оригинална фактура с всички необходими документи /калкулационни ведомости, обобщен протокол и др./ За обособена позиция №3 и 4: За изпълнените на услугата ще се подписват двустранни обобщени протоколи. Заплащането на извършваната услуга, ще се осъществява по банков път, в 30-дневен срок от представяне на оригинална фактура с всички необходими документи /калкулационни ведомости, обобщен протокол, списъци на потребителите и списък на резервите (ако е наличен за месеца)/. Възложителят има право да не изразходи цялата стойност на договора. Подробно начина на плащане е уреден в проектодоговорите.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал.3, т.2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – по Образец №1. Оферта - по Образец №2 с представяне на участника, което включва посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата, както и с посочване на видовете работи от предмета на поръчката /обособената позиция/, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /обособената позиция/ и предвидените подизпълнители и приложена Декларация по чл. 47, ал.9 – по Образец №8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (оригинал или нотариално заверено копие) - ако е приложимо. Копие на договора за обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – Договорът за обединение следва да бъде с нотариална заверка на подписите.Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият – с нотариална заверка на подписите. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал.7, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т.2 от ЗОП – по Образец №9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложима/- по Образец №4. Декларация, че участникът е запознат с всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец №3. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника - съгл. ІІІ.2.3. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец №7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – Образец №11. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение - /по Образец №5 за съответната обособена позиция/, към което ако е приложимо се прилага декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП /по Образец №10/, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена” - Ценовото предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по Образец №6 за съответната обособена позиция. Възложителят остранява учостник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т. 1, т. 4,т. 5 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: А) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите /по Образец №12/, заедно с доказателство за извършената услуга. За еднакви или сходни услуги се приемат услуги за извършване на диетично хранене в заведения за обществено хранене и лечебно профилактичните заведения. Доказателството се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Б). Декларация за техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на услугата. В). Списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочено образование, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата /по Образец №13/. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт /по Образец №14/ - ако е приложима. Представя се от лицата, които фигурират в декларацията-списък на служителите/експертите, които участникът ще ангажира за изпълнение на обществената поръчка, ако тези експерти не са служители на участника. Документът се представя поотделно за всеки експерт. Когато участникът е обединение или консорциум, документите за доказване на техническите възможности и квалификация се представят само за участниците в обединението, чрез които същото доказва съответствието си с този критерии съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП
Минимални изисквания: А).Минимално изискване /за всяка от четирите обособени позиции/: да се докаже изпълнението на две такива услуги. Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, достатъчно е да докаже изпълнени две еднакви или сходни услуги. За еднакви или сходни услуги се приемат услуги за извършване на диетично хранене в заведения за обществено хранене и лечебно профилактични заведения. Б)Минимални изисквания /за всяка от четирите обособени позиции/: Б1). Да разполага за времето на изпълнение на договора с минимум един обект за производство или търговия на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, с удостоверение за регистрация от БАБХ, намиращ се на територията на съответната об. позиция, за която участникът е представил оферта и е посочил в техническото предложение; В декларацията да се посочи обекта/ите, да се впише на какво основание се разполага с него/тях (собствен, нает, на лизинг и др.) за времето на изпълнение на договора, като се уточни конкретния вид на разполагане чрез вписване на вид, №, дата, срок на съответния документ. Да се впише и № на удостоверението от БАБХ за извършване на съответната дейност, предмет на обществената поръчка, неговата валидност. Ако участникът подава оферта едновременно за първа и трета обособена позиция или едновременно за втора и четвърта обособена позиция, за тези позиции, е достатъчно да докаже, че разполага с един обект, който да отговаря на посочените в т.Б1 изисквания. Б2). В случай, че храната няма да бъде приготвяна на мястото, където ще се осъществява храненето, посочено в техническото предложение, да разполага за времето на изпълнение на договора с минимум един обект за производство на храни, с удостоверение за регистрация от БАБХ за извършване на съответната дейност. Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, достатъчно е да докаже разполагане с минимум един такъв обект. В декларацията да се посочи обекта/ите, да се впише на какво основание се разполага с него/тях (собствен, нает, на лизинг и др.) за времето на изпълнение на договора, като се уточни конкретния вид на разполагане чрез вписване на вид, №, дата, срок на съответния документ. Да се впише и № на удостоверението от БАБХ за извършване на съответната дейност, предмет на обществената поръчка, неговата валидност. Б3) В случай, че храната няма да бъде приготвяна на мястото, посочено в техническото предложение, да разполага за времето на изпълнение на договора с минимум едно транспортно средство с удостоверение за регистрация, издадено от съответните компетентни органи за превоз на хранителни продукти. Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, достатъчно е да докаже разполагане с минимум две такива транспортни средства. В декларацията да се посочи вида, рег. № на транспортното средство, да се впише на какво основание се разполага с него/тях (собствен, нает, на лизинг и др.) за времето на изпълнение на договора, като се уточни конкретния вид на разполагане чрез вписване на вид, №, дата, срок на съответния документ. Да се впише и № на удостоверението за регистрация, издадено от съответния компетентен орган за превоз на хранителни продукт и неговата валидност. В)Минимални изисквания /за всяка от четирите обособени позиции/: 1 бр. готвач, 1 бр. помощник-готвач и 1 работник кухня. Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, достатъчно е да докаже разполагане с минимум 2 бр. готвачи, 2 бр. помощник-готвачи и толкова на брой работници кухня, за колкото позиции участва.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: 1.Времетраене на храненето; тежест: С максимален брой точки 4 след прилагане на указаната формула и относително тегло в комплексната оценка 0,4;
Показател: 2.Съотношение от комбинацията на супа и основно ястия за работна седмица ; тежест: С максимален брой точки 6 след прилагане на указаната формула и относително тегло в комплексната оценка 0,6.

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.11.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Получаването на цялата документация не е обвързано с плащане. Същата може да бъде изтеглена безплатно от интернет сайта на Район „Централен” - Община Пловдив: www.plovdivcentral.org, директория „Профил на купувача”, раздел „Открита процедура от 15.10.2015 г.”. При желание лицата могат да се снабдят с документацията от касата на Район „Централен” – Община Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №39, като заплатят цената на документацията за участие на стойност е 6,00 лева с ДДС /5.00 лв. без ДДС/, които се заплащат в касата на Район „Централен” – Община Пловдив - гр. Пловдив, ул. "Хр. Г. Данов" №39, ет.1, ст. №6 или по банков път на следната банкова сметка: Банка: ТБ ИНВЕСТБАНК АД IBAN : BG 66 IORT 73753102000100 BIC : IORTBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.11.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.11.2015 г.  Час: 11:00
Място

Район "Централен" - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" №39, ет.2, ст. №9

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.Представителите на участниците, които не са техни законни представители, са длъжни да представят докум. за самоличност и изрично пълномощно, екземпляр от което /в ориг. или заверено "вярно с ориг." копие/ следва да бъде оставен на комисията.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. На основание чл. 64, ал. 3 във връзка с чл. 64, ал. 1 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Район „Централен” - Община Пловдив: www.plovdivcentral.org, директория „Профил на купувача”, раздел „Открита процедура от 15.10.2015 г.”. 2. Настоящото обявление е изпратено по електронене път. Предвид горепосочените т. 1 и 2 сроковете по чл. 64, ал.1 са намалени. Настоящото обявление е изпратено до АОП за вписване в Регистъра с намален срок от дни преди крайния срок за получаване на офертите съгласно чл. 64, ал.3 от ЗОП. Показателите за оценка, посочени по -горе в ІV.2.1 се отнасят за об.позиция №1 и 2. За об. поз. №3 и 4 показателите за оценка са следните: 1.Времетраене на храненето - с максимален брой точки 4 след прилагане на указаната формула и относително тегло в комплексната оценка 0,4 и 2.Съотношение: месни/постни ястия за работна седмица - с максимален брой точки 6 след прилагане на указаната формула и относително тегло в комплексната оценка 0,6. Подробната методика за четирите обособ. поз. е подробно описана в Документацията за участие. Съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, когато уч-кът в процедур. е обедин., което не е ЮЛ, докум. по чл. 56, ал. 1, т.1, букви „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физ. или ЮЛ, вкл. в обедин.; докум. по чл. 56, ал.1, т.1, буква “в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за уч-те, чрез които обедин. доказва съответств. си с критер. за подбор по чл. 25, ал.2, т.6. Съгл. чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато уч-кът е чуждестр. физ., ЮЛ или обедин. на чуждестр. физ. и/или ЮЛ, офертата се подава на бълг. език, докум. по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в офиц. превод, а докум. по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато уч-ът предвижда участ. на подизпълн. при изпълнение на поръчката, администр. изискв. по ЗОП, посоч. в чл. 47, ал. 1 и 5, се прилагат и за подизпълн. При предвиждане участие на подизпълн., Изпълнителите следва да прилагат разпоредбите на чл. 45а и чл 45б от ЗОП. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по следните начини: по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Отдел АПИО, ул. Хр. Г. Данов №39, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 658219, E-mail: centralen@plovdiv.bg, Факс: 032 626204

Интернет адрес/и:

URL: www.plovdivcentral.org, www.centralen.plovdiv.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен” - Община Пловдив с местонахождение: северно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»;
1) Кратко описание

Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен” - Община Пловдив с местонахождение: северно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе».

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55500000, 55520000, 55523000

Описание:

Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна
Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна
Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

3) Количество или обем

Обособена позиция 1: Максимално допустимата стойност е в размер до 55722.00 лв. /петдесет и пет хиляди седемстотин двадесет и два лева/ с вкл. ДДС съответно до 46435.00 лв. /четиридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и пет лева/ без вкл. ДДС. За обособена позиция №1 се определят – до 185 лица, за срок до 251 работни дни, режийни разноски до 1,20 лв./ден с ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
46435 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2016 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен “, Община Пловдив с местонахождение: южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»
1) Кратко описание

Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен “, Община Пловдив с местонахождение: южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55500000, 55520000, 55523000

Описание:

Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна
Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна
Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

3) Количество или обем

Максимално допустимата стойност е в размер до 55722.00 лв. /петдесет и пет хиляди седемстотин двадесет и два лева/ с вкл. ДДС съответно до 46435.00 лв. /четиридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и пет лева/ без вкл. ДДС. За обособена позиция №2 се определят – до 185 лица, за срок до 251 работни дни, режийни разноски до 1,20 лв./ден с ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
46435 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2016 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: северно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе"
1) Кратко описание

Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: северно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55500000, 55520000, 55523000

Описание:

Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна
Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна
Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

3) Количество или обем

Максимално допустимата стойност е в размер до 27000.00 лв. / двадесет и седем хиляди лева/ с вкл. ДДС съответно до 22500.00 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин/ без вкл. ДДС.За обособена позиция №3 се определят – до 200 лица, за срок от 75 работни дни в зимните месеци, режийни разноски до 1,80 лв./ден с ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
22500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 75
5) Допълнителна информация

Действието е за 75 работни дни.


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»
1) Кратко описание

Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе».

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55500000, 55520000, 55523000

Описание:

Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна
Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна
Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

3) Количество или обем

Максимално допустимата стойност е в размер до 27000.00 лв. /двадесет и седем хиляди лева/ с вкл. ДДС съответно до 22500.00 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин/ без вкл. ДДС. Заобособена позиция №4 се определят – до 200 лица, за срок от 75 работни дни в зимните месеци, режийни разноски до 1,80 лв./ден с ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
22500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 75
5) Допълнителна информация

Действието е за 75 работни дни.