Версия за печат

01304-2015-0001

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-15-815 от 15.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Район Централен - Община Пловдив, ул. Христо Г. Данов №39, За: Гергана Сивакова - Гуджева - Нач. отдел АПИО, Рисавка Еленкова - Гл. експерт ЗСДОКСМД, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 658219; 032 635345, E-mail: centralen@plovdiv.bg, Факс: 032 626204

Място/места за контакт: Отдел АПИО, Гл. експерт ЗСДОКСМД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdivcentral.org, www.centralen.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://centralen.plovdiv.bg/profil-na-kupuvacha/9100-46215102015.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани и извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Централен“, Община Пловдив”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен” - Община Пловдив с местонахождение: северно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»; Обособена позиция №2 - Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен “, Община Пловдив с местонахождение: южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»; Обособена позиция №3 - Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: северно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»; Обособена позиция №4 - Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе».

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Видът процедура – открита процедура по чл. 16, ал.8 във връзка с чл. 16, ал. 4 от ЗОП по опростените правила съгласно чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП, е избран съгласно предмета й и максималната прогнозна стойност на поръчката /общо за четирите обособени позиции/: до 165444.00 лв. /сто шестдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и четири лева/ с вкл. ДДС, съответно до 137870.00 лв. /сто тридесет и седем хиляди осемстотин и седемдесет лева/ без вкл. ДДС, която стойност е определена на база средствата в бюджетната сметка на Район „Централен“ за 2015 г. и 2016 г. С оглед това се прилага чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП и процедурата се открива като открита по опростените правила. Настоящата поръчка се финансира от бюджета на Район «Централен» - Община Пловдив за 2015 г. и 2016 г. Стойността в размер на 165444.00 лв. /сто шестдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и четири лева/ с вкл. ДДС не надвишават стойностния праг на чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП, а и до настоящия момент от тази календарна и бюджетна година не са откривани и възлагани процедури със сходен предмет, а и не се предвижда откриване и възлагане на други такива до края на календарната и бюджетната година, предвид което настоящата обществена поръчка се открива и възлага по реда и условията на 16, ал.4 и 8 във връзка с чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП – по опростените правила.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Борислав Любчов Стаматов
Длъжност: И. Д. Кмет на Район "Централен", съгласно Заповде №РД-15-743/18.09.2015 г. на Кмета на Район "Централен".