Версия за печат

00701-2015-0002

BG-Сливо поле:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-09-883 от 12.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Юлия Методиева Николова, РБългария 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=112&selected=234&parent_id=138.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ДОСТАВКА на твърди и течни горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле и административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2015/ 2016 година и отоплителен сезон 2016/ 2017 година, по обособени позиции.

II.3) Кратко описание на поръчката

Поръчката е с предмет: ДОСТАВКА на твърди и течни горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле и административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2015/ 2016 година и отоплителен сезон 2016/ 2017 година, по обособени позиции, както следва: 1. Първа обособена позиция: Газьол за отопление код по CPV (2007) 09135100-5 и с код КН 27101943 – До 110000 литра общо, от които до 55000 литра за отоплителен сезон 2015/ 2016 година и до 55000 литра за отоплителен сезон 2016/ 2017 година; 2. Втора обособена позиция: Донецки въглища – До 252 тона общо, от които до 126 тона за отоплителен сезон 2015/ 2016 година и до 126 тона за отоплителен сезон 2016/ 2017 година и 3. Трета обособена позиция: Български брикети - До 12 тона общо, от които до 6 тона за отоплителен сезон 2015/ 2016 година и до 6 тона за отоплителен сезон 2016/ 2017 година. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е предвидено, че ще се реализира чрез "Българска стокова борса” АД.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

09134200, 09111100, 09111220

Описание:

Дизелово гориво
Въглища
Брикети

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-09-779 от 14.09.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-687520
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 701-2015-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

687520

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.09.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

С договор от 15.09.2015 година е възложено на „Г 4 ТРЕЙД“ ЕООД от името на Община Сливо поле да сключва сделки на „Българска стокова борса“ АД от свое име и за сметка на доверителя Община Сливо поле, на основание двустранно подписана Поръчка – спецификация (Техническа спецификация – ТС). Подписаните ТС предвиждат доставки на твърди и течни горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле и административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2015/ 2016 година и отоплителен сезон 2016/ 2017 година. Предвижда се доставка, чрез покупка на твърди горива – български брикети и донецки въглища и течни горива – Газьол за отопление с код КН 27101943. С писмо от „Г 4 ТРЕЙД“ ЕООД, възложителя е уведомен, че до 09.10.2015 година, на проведени борсови сесии, не са постъпили никакви оферти за доставка на твърди горива – български брикети и донецки въглища за два отоплителни сезона. С оглед на това поръчката в частта за Втора обособена позиция: Донецки въглища – До 252 тона общо, от които до 126 тона за отоплителен сезон 2015/ 2016 година и до 126 тона за отоплителен сезон 2016/ 2017 година и за Трета обособена позиция: Български брикети - До 12 тона общо, от които до 6 тона за отоплителен сезон 2015/ 2016 година и до 6 тона за отоплителен сезон 2016/ 2017 година, следва да се прекрати.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Втора обособена позиция: Донецки въглища – До 252 тона общо, от които до 126 тона за отоплителен сезон 2015/ 2016 година и до 126 тона за отоплителен сезон 2016/ 2017 година. Трета обособена позиция: Български брикети - До 12 тона общо, от които до 6 тона за отоплителен сезон 2015/ 2016 година и до 6 тона за отоплителен сезон 2016/ 2017 година.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, улица Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Петко Маринов Петков - заместник - кмет на Община Сливо поле, изпълняващ функциите на Кмета на Община Сливо поле - Георги Стефанов Големански, съгласно Заповед № РД – 09 – 807 от 18.09.2015 година на Кмета на Община Сливо поле
Длъжност: Заместник - кмет на Община Сливо поле