00197-2015-0006

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 244 от 08.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, по следните обособени позиции: A) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на град Пловдив и област Пловдив, чрез използване на софтуер на Възложителя, с комуникационна свързаност и връзка на Изпълнителя; Б) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на Република България, чрез използване на софтуер на Изпълнителя; В) Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции; Г) Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции.

II.3) Кратко описание на поръчката

Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, по следните обособени позиции: A) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на град Пловдив и област Пловдив, чрез използване на софтуер на Възложителя, с комуникационна свързаност и връзка на Изпълнителя; Б) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на Република България, чрез използване на софтуер на Изпълнителя; В) Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции; Г) Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва за целия обем на предмета на поръчката, а така също и за всяка обособена позиция поотделно. Подробно описание на обема и изискванията към предлаганите услуги е посочено в документацията за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79940000

Описание:

Услуги по събиране на плащания, вземания и дългове

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 236 от 30.09.2015 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

ОПО-1-06

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-689885
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 197-2015-6
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

689885

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

30.09.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
28/10/2015 16:00
Да се чете:
09/11/2015 16:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Промяната в сроковете се налага, тъй като поради технически проблеми в досието на поръчката в Профил на купувача от 30.09.2015 г. до 07.10.2015 г. включително, документация за поръчката не е била видна в пълния си обем.


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Спартак Лъвов Николов
Длъжност: Управител