00270-2015-0020

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ФС-135 от 06.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерски съвет, бул. Дондуков № 1, За: Веска Янева, Иво Цонков, Маргарита Димитрова, Р.България 1594, София, Тел.: 03592 9402583; 03592 9402908; 03592 9403366, E-mail: V.Ianeva@government.bg, Факс: 0359 29402177

Място/места за контакт: Отдел Административна и регионална координация и Дирекция Административно и правно обслужване и управление на собствеността

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://customerprofile.government.bg/Vieworder.php?id=8f935523-5e08-11e5-b97c-0019b90d614a.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Министерски съвет

Основна дейност на възложителя

Друг: регионалното развитие и благоустройството


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Осигуряване/наемане на машини за гласуване за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г."

II.3) Кратко описание на поръчката

Осигуряване/наемане на 50 специализирани устройства за гласуване (машини за гласуване) за реализиране на машинно гласуване, заедно със съпътстващия софтуер към тях за реализация на гласуването, обучение на кадрите, които ще работят с тях и на кадрите, които ще обобщават информацията и ще анализират резултатите. В Изборния кодекс е предвидено при произвеждане на общите избори за общински съветници и кметове през 2015 г. машинното гласуване да се произведе в до 500 избирателни секции. С Решение № 1527- МИот 19 август 2015 г. за определяне на броя и разположението на избирателните секции за машинно гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия определи: машинно гласуване да се произведе в един многомандатен изборен район за избор на общински съветници в общо 50 избирателни секции, разположени на територията на Столична община. Условията и реда при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. са приети от ЦИК с Решение № 1561-МИ от 29 август 2015 г. В съответствие с Изборния кодекс Централната избирателна комисия определи техническите изисквания към апаратната и програмната част на електронната система за машинното гласуване – Решение № 2154-МИ от 14 септември 2015 г.. Изпълнителят следва да осигури 30% допълнителен резерв от машини за гласуване – 15 броя с включени 5 бр. за разяснителна кампания, с които в случай на неотстранима повреда на някоя от основните машини да се подмени повредената машина. Подробни технически спецификации са посочени в документацията за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

30210000

Описание:

Машини за обработване на данни (хардуер)

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ФС-122 от 18.09.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-688705
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 270-2015-20
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

18.09.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Мотиви: I. В доклада от дейността на комисията за провеждане на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване/наемане на машини за гласуване за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.”, на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, комисията е предложила за отстраняване участника „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” АД, с адрес гр. София 1504, ул. „Панайот Волов“ № 2. Комисията счита, че обстоятелствата, на които се позовава участникът в своята писмена обосновка по чл. 70 от ЗОП не са обективно доказани, видно от съдържанието на обосновката и офертата му като цяло. На основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП и във връзка с гореизложеното се отстранява участникът „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” АД. II. Офертите на „АБАТИ“ АД, с адрес гр. София 1784, ж.к. Младост, бл. 64, вх. 1, ап. 2 и адрес за кореспонденция: гр. София 1164, ж.к. Лозенец, ул. „Златовръх“ 32, офис-партер и „СИЕЛА НОРМА“ АД, с адрес: гр. София 1510, ж.к. Хаджи Димитър, бул. „Владимир Вазов“ № 9, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 83 333,33 лв. (осемдесет и три хиляди триста тридесет и три и 0,33 лева) без вкл. ДДС. Предложената от участника „АБАТИ“ АД единична цена за наем на 1 машина е 2 980 лв. без ДДС, а цената за наем на 50 машини възлиза на 149 000 лв. без ДДС. Окончателната цена, предложена от участника „СИЕЛА НОРМА“ АД за наем на 1 машина е 2 780 лв. без ДДС, а цената за наем на 50 машини възлиза на 139 000 лв. без ДДС.

IV.4) Най-ниска оферирана цена

139 000 лв. без ДДС

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Върховен административен съд, бул. Александър Стамболийски 18, Р. България 1301, София, Тел.: 02 9884902; 02 9404249; 02 9404111, E-mail: VKuzmanova@sac.government.bg, Факс: 02 9818751

Интернет адрес/и:

URL: www.sac.government.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Веселин Георгиев Чинов - упълномощен със Заповед № 837 от 09.09.2015 г. на министър-председателя
Длъжност: Директор на дирекция Административно и правно обслужване и управление на собствеността