Версия за печат

02709-2015-0054

BG-Берковица: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство - Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13 ет.2, За: Наташа Илиева, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88992, E-mail: dlberkovitca@iag.bg, Факс: 0953 88996

Място/места за контакт: ул. Митрополит Кирил № 13 ет.2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151002ORjz5410126.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151002ORjz5410126.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Държавно предприятие създадено по силата на Закона за горите

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕМОНТНИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ПОДДРЪЖКА И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАМИОННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГФ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС – Берковица” уникален номер 20151002ORjz5410126

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Територията на ТП ДГС-Берковица
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕМОНТНИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ПОДДРЪЖКА И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАМИОННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГФ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС – Берковица” http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151002ORjz5410126 уникален номер 20151002ORjz5410126

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Пределна стойност 28670,00 лева без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
28670 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

45


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение съгласно чл. 59, ал. 3 и чл. 60 от ЗОП е парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата в размер на 5 (пет) % от стойността на поръчката, вносима, респ. представена след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката. Гаранцията за изпълнение във формата на парична сума се внася на касата или по банков път по сметка на ТП “ДГС – Берковица”:IBAN BG02CECB979010E7678700, BIC CECBBGSF, при „ЦКБ” АД –клон Монтана, гр.Берковица, а банковата гаранция в същите размери – оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност – с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на договора

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява със средства от стопанската дейност на Възложителя. Плащанията ще се извършнат съгласно клаузите на договора, сключен между Възложителя и Изпълнителя на поръчката.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Изисквания към кандидатите: Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде: 1.1. Физическо или юридическо лице, както и техните обединения; 1.2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; е) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 1.3. Да не е обявен в несъстоятелност; 1.4. Да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове; 1.5. Да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 1.6. Да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 1.7. Да не е свързано с лица по смисъла на §1, т. 23 „а” от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 1.8. Да няма сключен договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 1.9. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно персонифицирано или неперсонифицирано юридическо лице, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват споразумение помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. 1.10. Когато участник в настоящата обществена поръчка предвижда използването на подизпълнител/и, възлагането на подизпьлнител/и е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/ите като за свои действия и/или бездействия и отговаря на изискванията, поставени от възложителя. 1.11. Да е представил оферта в съответствие с глава ІV, раздел ІІ от ЗОП и изискванията на т.III от настоящата документация. от КТ. 1.12. Да е представил изискуемите документи.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват документи и информация относно икономическите и финансовите възможности.
Минимални изисквания: Не се предвиждат минимални изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: – собствена техника, договори за покупко-продажба или друг документ, доказващ, че техниката е собствена; – Копие от договор за наем, ако техниката е наета; –Копия от свидетелствата за регистрация на техниката. Съгласно процедурната документация
Минимални изисквания: Кандидатът следва да представи доказателства, че разполага с необходима техника за изпълнение на поръчката - многофункционален багер или булдозер. Съгласно процедурната документация
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.10.2015 г.  Час: 15:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.10.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02.11.2015 г.  Час: 10:30
Място

Административна сграда на ТП ДГС-Берковица

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни представители и другиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ