00339-2015-0001

BG-Ямбол:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Даниела Желева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681422; 0895 599598, E-mail: d.jeleva@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.yambol.bg/profile/item/92.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД/02-00029 от 19.01.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00339-2015-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Организиране и провеждане на обучения за служители от администрацията на община Ямбол по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по 15 обособени позиции.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 30 от 23.06.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

АДЖЕНДА ТРЕНИНГ СОЛЮШЪНС ООД, ЕИК 175105952, бул. Симеоновско шосе 85И, вх. Б офис 9, Република България 1000, София, Тел.: 0877 233131

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Провеждане на 4 специализирани обучения

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

23.06.2015 г. 

Крайна дата

25.09.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
17248.8 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

25.09.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
17248.8 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата обществена поръчката се финансира по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-51/16.10.2014 г.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

29.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Красимира Петрова Петрова
Длъжност: зам.-кмет, съгл. Заповед № РД/02-00010 от 13.01.2015 г.