Версия за печат

00447-2015-0013

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Младен Колев, България 1111, София, Тел.: 029486 151, E-mail: mladen.kolev@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/buyers/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Закупуване на нови лицензи за СУБД Oracle“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. София, ул. "Елисавета Багряна" № 20
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е „Закупуване на нови лицензи за СУБД Oracle“ за нуждите на Аварийно-възстановителния информационен център на Агенция по вписванията. Изпълнението е свързано с доставка на 1 (един) брой Oracle лиценз за нуждите на Агенция по вписванията, като лицензът трябва да покрива последните версии на Системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle към датата на доставка и предоставят възможности за последващо подновяване (upgrade) на версиите. Доставеният лиценз да са с включена техническа поддръжка 24 х 7, осигурена от производителя, за срок не по-малък от една година и достъпна по телефон и Интернет.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48612000

Описание:

Система за управление на бази данни

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на 1 (един) брой Oracle лиценз за нуждите на Агенция по вписванията, като лицензът трябва да покрива последните версии на Системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle към датата на доставка и предоставят възможности за последващо подновяване (upgrade) на версиите. Доставеният лиценз да са с включена техническа поддръжка 24 х 7, осигурена от производителя, за срок не по-малък от една година и достъпна по телефон и Интернет.

Прогнозна стойност без ДДС
120000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й Гаранция за участие, на основание чл. 59, ал. 5, т. 2, не се изисква. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума; - банкова гаранция. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: е безусловна и неотменима; е в полза на Възложителя; е със срок на валидност най-малко 15 (петнадесет) работни дни след изтичане на срока на изпълнение на Договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка; има възможност за нейното усвояване на части. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията. Сметката на Възложителя е: ТБ „ТОКУДА БАНК” АД, Офис „Централно управление” София 1000, ул.”Георг Вашингтон“ № 21 IBAN: BG39 CREX 9260 3314 5487 00 BIC: CREXBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането по договора се осъществява еднократно, след подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за осъществена доставка на описаните в техническите спецификации лицензи на посочения от възложителя адрес.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на юридическо лице при участие в процедурата. При положение, че избраният изпълнител е обединение, то следва при подписването на договор да представи заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Административни изисквания съгласно ЗОП • Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, който: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 2. е обявен в несъстоятелност; 3. е в процедура по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове на страната, в която е установен, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 6. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение; 7. който в осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на гражданите; 8. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; Посочените изисквания по т. 1 се прилагат относно лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. За подизпълнителите се прилагат само изискванията на т. 1, т. 2 и т. 3. • Не могат да участват в процедурата: 1. участници, при които лицата по чл. 47, ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. участници, които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. • Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура; • Външни експерти, участвали в изработването на техническата спецификация, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в настоящата процедура не може да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. Посочените изисквания важат и за подизпълнителите. Други административни изисквания • Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка дружества, регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и свързаните с тях лица, освен ако не попадат в посочените в чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици изключения. Ще бъде отстранен от процедурата участник, на който за ценовото предложение е установено някое от следните обстоятелства: Не е представена цена или Предложената сума надхвърля максималната стойност
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък с информация за изпълнените доставки с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения, издадени от получателя или от компетентни органи. Доставките също могат да бъдат доказани и чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Валиден сертификат удостоверяващ въведена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 или еквивалент. Участниците могат да доказват въведена система за управление на качеството и с други подходящи документи. При участие на консорциум или обединение в процедурата, проверката за съответствие на ISO сертификата или еквивалент се извършва кумулативно за консорциума/обединението като цяло. Упълномощително писмо от Оракъл ИСЮЛ - клон България, доказващо, че последният е член на партньорската програма ОPN (Oracle Partner Network) с право за разпространение на софтуерни лицензи и услуги на територията на Република България. Документ удостоверяващ, че производителя ще осигури техническа поддръжка на лицензите за срок от една година за Агенция по вписванията, предоставяща безплатно право на ъпгрейд и 24х7 поддръжка, като ъпгрейда включва получаването на нови версии на софтуера, релийзи за поддръжка и софтуерни пачове. Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за техническите възможности и квалификацията с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, посочени по-горе, участникът трябва да представи доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на свое разположение ресурсите на третите лица. „Третите лица“ могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и др. лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Когато участникът в процедурата е обединение, минималните технически изисквания се прилагат към обединението като цяло.
Минимални изисквания: Участниците трябва да имат минимум една реализирана доставка на лицензи, сходни с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Да имат въведена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен в област сходна с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчката се считат услуги по доставка и поддръжка на софтуерни лицензи и дейности свързани с лицензионна политика в областта на ИТ технологии. Участникът да е упълномощен партньор на Оракъл ИСЮЛ - клон България, и да е член на партньорската програма ОPN (Oracle Partner Network) с право за разпространение на софтуерни лицензи и услуги на територията на Република България. Участникът да има възможност да удостовери, че производителя ще осигури техническа поддръжка на лицензите за срок от една година за Агенция по вписванията, предоставяща безплатно право на ъпгрейд и 24х7 поддръжка, като ъпгрейда включва получаването на нови версии на софтуера, релийзи за поддръжка и софтуерни пачове.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.10.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02.11.2015 г.  Час: 14:00
Място

Агенция по вписванията - централно управление - гр. София, 1111, ул. Елисавета Багряна № 20

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 и 7 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ