Версия за печат

00701-2014-0004

BG-Сливо поле:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Снежанка Николова Билева, Юлия Методиева Николова, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=85&selected=155&parent_id=138.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-09-521 от 30.06.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00701-2014-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Изпълнена е доставка на архитектурно и кухненско обзавеждане и дограма, както следва: Единични легла с пружинен матрак еднолицев, Нощни шкафчета, Гардероби, Маси бюра, Маси за багаж, Шкафове за чисто бельо, Шкафове за лично облекло, Дъски за гладене, Ютии, Маси, Столове, Шкафове за документация, Бюра, Стол въртящ работен с текстилна тапицерия, Работен стол въртящ за ръководител, Фотьойл, Разтегателно канапе, Бюра работни с контейнер, Маси с плот, Гардеробчета за лично и работно облекло-двойни, Комарници, Венециански щори- алуминиеви, Хладилен шкаф нискотемпературен, Хладилен шкаф среднотемпературен, Хладилник среднотемпературен, Палет пластмасов, Стелаж складов метален сглобяем, Количка платформена, Електронен уред за отблъскване на инсекти и гризачи, Шкаф двоен метален складов с ключалка, Картофобелачка електромеханична, Мивки двукоритни, Мивки еднокоритни, Шкаф единичен метален с ключалка, Фритюрник, Скара открита рифелована електрическа, Печка електрическа с 4 плочи и фурна, Шкаф кухненски с инокс плот, Маси кухненски, Везна платформена електронна, Хладилник вертикален двукамерен, Шкаф хладилен с вградена мивка, Кухненски шкафове за вграждане на мивка, Кафемашина битова с едно гнездо, Стенна витрина, Микровълнова битова печка, Демонстрационна хладилна витрина – безалкохолни, Демонстрационна хладилна витрина – нискоалкохолни, Прозорци, Шубер с PVC профили и обикновено стъкло, Врата еднокрила с оберлихт, Врата за павилион, Алуминиева витрина, МДФ врата. Броят от всяка от доставените стоки е посочен в АКСС към договора и допълнителното споразумение към него.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: Д-206 от 17.11.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

«КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ» ООД, село Кукорево, ЕИК 128049011, област Ямбол, община Тунджа, село Кукорево, улица Граф Игнатиев № 52, България 8673, село Кукорево, Тел.: 046 667900, E-mail: office@cansportbg.com, Факс: 046 667904

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Строителство по Проект с наименование „Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен“.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

30

ІII.7) Стойност посочена в договора
102452.46 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

14.09.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: Цена; Преди промяната: Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение да достави обзавеждане и оборудване по Проект с наименование „Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен“, наричано по-долу за краткост „стоката”. (2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности: 1. доставка на стоката; 2. монтаж и инсталация на стоката; 3. гаранционно обслужване на доставената стока. (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал.2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в сроковете по раздел ІІ от настоящия договор. (4) Мястото на доставка и монтаж е: село Бръшлен, община Сливо поле. (5) Стоката преминава в собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на двустранен протокол, удостоверяващ приемането без забележки.; След промяната: Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение да достави обзавеждане и оборудване по Проект с наименование „Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен“, наричано по-долу за краткост „стоката”. (2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности: 4. доставка на стоката; 5. монтаж и инсталация на стоката; 6. гаранционно обслужване на доставената стока. (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал.2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно актуализация на стоките, включително на техни елементи, компоненти и части и в сроковете по раздел ІІ от настоящия договор. (4) Мястото на доставка и монтаж е: село Бръшлен, община Сливо поле. (5) Стоката преминава в собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на двустранен протокол, удостоверяващ приемането без забележки.; Правно основание: Чл.43, ал.2, т.1, буква "в" от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
102452.46 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Срокът за изпълнение на възложените по договора работи се определя, съгласно договора, както следва: Договорът влиза в сила от датата на писменото уведомяване на изпълнителя за предстоящото приключване изпълнението на строителството по Проект с наименование „Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен“, с оглед да бъде осигурена възможност за монтаж и/или инсталация на доставяните стоки. Изпълнителят трябва да достави стоката поетапно в 15 (Петнадесет) дневен срок след получаване на писмена заявка от възложителя. Датата на доставката се установява с подписването на двустранен приемо – предавателен протокол. Срокът за монтаж и инсталация на стоката е 48 часа след доставка на стоката. Общият срок за доставка, монтаж и инсталация е до 30 календарни дни от влизане в сила на договора. При спазване на тези правила, предвид конкретните дати за уведомяване от страна на възложителя до изпълнителя и предвид спиране на срока поради невъзможност за осигуряване на достъп до мястото на доставките, крайният срок за изпълнение на договора е 31.08.2015 година. Договорът е изменян с подписване на допълнително споразумение към него. Изменението е на основание Чл.43, ал.2, т.1, буква "в" от ЗОП. Така измененият договор е изпълнен в пълен обем, съгласно актуализираната количествено - стойностната сметка, приложена към допълнителното споразумение.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

16.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Стефанов Големански
Длъжност: Кмет на Община Сливо поле