Версия за печат

00092-2015-0013

BG-Смолян: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615118

Община Смолян, бул. България №12, За: Васка Караджова – директор на дирекция СИОС в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67676, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: дирекция СИОС в община Смолян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1294.

Електронен достъп до информация: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1294.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000615118

Община Смолян, бул. България №12, За: Малина Кръстева, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67619, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Приемна № 1 – Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1294.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000615118

Община Смолян, бул. България №12, За: Малина Кръстева, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67619, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Приемна № 1 – Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото за изпълнение на поръчката са пътища и улици на територията на община Смолян.
Код NUTS: BG424
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изпълнението на настоящата обществена поръчка е разделено на 20 /двадесет/ обособени позиции /ОП/, както следва: Обособена позиция № 1 – Район с. Стойките, с. Гращица и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 5,5 км ОПМ. Обособена позиция № 2 – Район с. Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните махали – с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 16,3 км ОПМ. Обособена позиция № 3 – Район с. Гела, с. Солища, с. Стикъл, мах. Заевите и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 20.6 км, в т.ч. за зимно поддържане 17,5 км ОПМ. Обособена позиция № 4 – Район с. Петково, с. Белев дол, мах. Чиевци, мах. Славейковци, мах. Орловица, мах. Бука - с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 17.2 км.ОПМ. Обособена позиция № 5 – Район с. Горна Ряка, с. Катраница и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 14,0 в т.ч. за зимно поддържане 9,0 км ОПМ. Обособена позиция № 6 – Район с. Ровино, с. Селище, с. Требище, с. Търън и съставните махали - с обща дължина ОПМ – 25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16.1 км. ОПМ. Обособена позиция № 7 – Район с. Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка - с обща дължина ОПМ - 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ. Обособена позиция № 8 – Район с. Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 26,0 км.ОПМ. Обособена позиция № 9 – Район с. Турян, с. Пещера, с. Кремене – с обща дължина ОПМ - 32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15.4 км. ОПМ. Обособена позиция № 10 – Район с. Кутела, с. Виево, с. Славейно, хижа “Момчил юнак” и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане - 34.6 км. ОПМ. Обособена позиция № 11 – Район с. Смилян, с. Липец, с. Сивино, мах. Сърнено - с обща дължина ОПМ - 19.3 км, в т.ч. за зимно поддържане -10,100 км ОПМ. Обособена позиция № 12 – Район с. Букаците, с.Чеплят, с.Горово мах. Ельово - с обща дължина ОПМ - 17.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 17.500 км ОПМ. Обособена позиция № 13 – Район с. Черешево, с. Кремене, с. Киселчово, с. Буката и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане 19,1 ОПМ. Обособена позиция № 14 – Район с. Бориково, с. Черешките, с. Арда, с. Горна Арда и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 18,1 км.ОПМ. Обособена позиция № 15 – Район с. Вълчан, с. Змиево и с. Равнината - с обща дължина ОПМ - 14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане - 8.2 км.ОПМ. Обособена позиция № 16 – Район с. Левочево, Райковски ливади, с. Хасовица, с. Писаница - с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15,2 ОПМ. Обособена позиция № 17 – Район с.Полковник Серафимово, с. Фатово, с. Габрица и съставните махали – с обща дължина на ОПМ - 11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 10,4 км ОПМ. Обособена позиция № 18 – Район Смолянски езера - с обща дължина - 7.0 км, в т.ч. зимно поддържане - 3,0 км - до х. Смолянски езера ОПМ . Обособена позиция № 19 – Район с. Кокорово, с. Орешец и с. Стража - с обща дължина ОПМ - 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане - 13,7 ОПМ. Обособена позиция № 20 – Район к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. зимно поддържане - 1,6 км ОПМ. Услугата по зимно поддържана на пътища и улици на територията на община Смолян включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите за зимно поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция № 1 – Район с. Стойките, с. Гращица и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 5,5 км ОПМ. Обособена позиция № 2 – Район с. Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните махали – с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 16,3 км ОПМ. Обособена позиция № 3 – Район с. Гела, с. Солища, с. Стикъл, мах. Заевите и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 20.6 км, в т.ч. за зимно поддържане 17,5 км ОПМ. Обособена позиция № 4 – Район с. Петково, с. Белев дол, мах. Чиевци, мах. Славейковци, мах. Орловица, мах. Бука - с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 17.2 км.ОПМ. Обособена позиция № 5 – Район с. Горна Ряка, с. Катраница и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 14,0 в т.ч. за зимно поддържане 9,0 км ОПМ. Обособена позиция № 6 – Район с. Ровино, с. Селище, с. Требище, с. Търън и съставните махали - с обща дължина ОПМ – 25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16.1 км. ОПМ. Обособена позиция № 7 – Район с. Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка - с обща дължина ОПМ - 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ. Обособена позиция № 8 – Район с. Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 26,0 км.ОПМ. Обособена позиция № 9 – Район с. Турян, с. Пещера, с. Кремене – с обща дължина ОПМ - 32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15.4 км. ОПМ. Обособена позиция № 10 – Район с. Кутела, с. Виево, с. Славейно, хижа “Момчил юнак” и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане - 34.6 км. ОПМ. Обособена позиция № 11 – Район с. Смилян, с. Липец, с. Сивино, мах. Сърнено - с обща дължина ОПМ - 19.3 км, в т.ч. за зимно поддържане -10,100 км ОПМ. Обособена позиция № 12 – Район с. Букаците, с.Чеплят, с.Горово мах. Ельово - с обща дължина ОПМ - 17.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 17.500 км ОПМ. Обособена позиция № 13 – Район с. Черешево, с. Кремене, с. Киселчово, с. Буката и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане 19,1 ОПМ. Обособена позиция № 14 – Район с. Бориково, с. Черешките, с. Арда, с. Горна Арда и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 18,1 км.ОПМ. Обособена позиция № 15 – Район с. Вълчан, с. Змиево и с. Равнината - с обща дължина ОПМ - 14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане - 8.2 км.ОПМ. Обособена позиция № 16 – Район с. Левочево, Райковски ливади, с. Хасовица, с. Писаница - с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15,2 ОПМ. Обособена позиция № 17 – Район с.Полковник Серафимово, с. Фатово, с. Габрица и съставните махали – с обща дължина на ОПМ - 11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 10,4 км ОПМ. Обособена позиция № 18 – Район Смолянски езера - с обща дължина - 7.0 км, в т.ч. зимно поддържане - 3,0 км - до х. Смолянски езера ОПМ . Обособена позиция № 19 – Район с. Кокорово, с. Орешец и с. Стража - с обща дължина ОПМ - 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане - 13,7 ОПМ. Обособена позиция № 20 – Район к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. зимно поддържане - 1,6 км ОПМ.

Стойност, без да се включва ДДС
3112790 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.03.2018 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора за обществената поръчка. Гаранцията за участие в процедурата e диференцирана по обособени позиции /ОП/, както следва: ОП № 1 – 1500.00 лв; ОП № 2 – 1400.00 лв; ОП № 3 – 1400.00 лв; ОП № 4 – 2400.00 лв; ОП № 5 – 1500.00 лв; ОП № 6 – 1800.00 лв; ОП № 7 – 1200.00 лв; ОП № 8 – 4100.00 лв; ОП № 9 – 1200.00 лв; ОП № 10 – 5700.00 лв; ОП № 11 – 1300.00 лв; ОП № 12 – 660.00 лв; ОП № 13 – 1000.00 лв; ОП № 14 – 1000.00 лв; ОП № 15 – 430.00 лв; ОП № 16 – 1000.00 лв; ОП № 17 – 1100.00 лв; ОП № 18 – 570.00 лв; ОП № 19 – 780.00 лв; ОП № 20 – 560.00 лв;Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 2 % от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за участие и за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума внесена в брой на касата на община Смолян или чрез банков превод по банкова сметка на община Смолян IBAN:BG66IABG74913350005003, BIC:IABG BGSF, банка: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Смолян, или банкова гаранция. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При представяне на гаранцията за участие в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията. При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „банкова гаранция”, тя трябва да отговаря на следните съществени условия:Банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части от община Смолян в зависимост от претендираното обезщетение; С банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община Смолян, в случай че: -участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти; -участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на „банкова гаранция”, тя трябва да отговаря на следните съществени условия: Банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части от община Смолян в зависимост от претендираното обезщетение; С банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община Смолян, в случай че изпълнителят не е изпълнил което и да е от задълженията си по договора за изпълнение. Срокът на валидност на банковата гаранция за участие трябва да е не по-кратък от срока на валидност на офертата, посочен в т.IV.3.7 от обявлението, а срокът на валидност на банковата гаранцията за изпълнение – най-малко 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Възложителят има право: До решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител; Да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът: -оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; -е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. В случай на забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на договора възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение до максималния й размер. Възложителят освобождава гаранциите за участие при условията на чл.62 ЗОП. При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно условията в проекта на договор - в срок от 30 кал. дни от изпълнението на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Финансиране. Общата прогнозна стойност за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 3 112 790.00 лева без ДДС, определена на база на следните прогнозни стойности без ДДС по обособени позиции /ОП/, както следва: ОП 1 - 150 499.00 лв; ОП 2 – 142 195 лв.; ОП 3 – 143 753 лв.; ОП 4 – 241 901 лв.; ОП 5 – 155 199 лв.; ОП 6 – 183 471 лв.; ОП 7 – 122 037 лв.; ОП 8 – 417 280 лв.; ОП 9 - 124 336 лв.; ОП 10 - 573 874 лв.; ОП 11 – 133 191 лв.; ОП 12 – 66 996 лв.; ОП 13 - 101 396 лв.; ОП 14 – 103 276 лв.; ОП 15 – 43 248 лв.; ОП 16 – 107 417 лв.; ОП 17 – 110 542 лв.; ОП 18 – 57 236 лв.; ОП 19 – 78 121 лв.; ОП 20 – 56 822 лв. Стойността на договора се формира въз основа на общото количество на действително извършени и приети работи при единични цени за съответната дейност, оферирани от изпълнителя, съгласно Ценовата му оферта, изготвена по образец съгласно приложение № 3, неразделна част от документацията за участие в процедурата. При изготвяне на ценовите предложения по отделните обособени позиции участниците следва да се съобразят със следните максимално допустими единични цени по видове дейности, както следва: - Цена за снегопочистване – до 40 лв./км. без ДДС. - Цена за опесъчаване – до 35 лв./км. без ДДС. - Цена за доставка на пясък – пресята и промита – до 38 лв. без ДДС за 1 м3. - Цена за доставка на технологична сол – до 90 лв. без ДДС за 1 т. - Цена за доставка на калциев хлорит – до 690 лв. без ДДС за 1 т. Участник, чието ценово предложение по обособена позиция надхвърля съответна горепосочена стойност за изпълнение на отделен вид дейност, ще бъде отстранен от участие по съответната обособена позиция. 2. Схема на плащане. Разплащането на изпълнените видове и количества работи ще се извършва ежемесечно по банков път в български лева на базата на оферираните единични цени за извършване на дейностите от определения за изпълнител при условията, подробно описани в проекта на договор, съдържащ се в Книга VIІ, неразделна част от документацията за участие, а именно: в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне от изпълнителя на надлежно оформени фактури, отговарящи на изискванията на Закона за счетоводството, двустранен приемо-предавателен протокол за действително извършените работи и справки за обработените километри по маршрути съгласно формата, съдържаща се в Книга ІІІ, неразделна част от документацията за участие.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение/неперсонифицирано дружество на физически и/или юридически лица. Когато обаче участникът е обединение, което не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по ЗЗД, договорът за обединението задължително трябва да съдържа клаузи, които: - да съдържат информация за разпределението на участието на лицата, включени в обединението, при изпълнението на дейностите, предмет на съответната обособена позиция – описание на видовете работи и дейности, които ще изпълнява всеки участник в обединението; - да гарантират по безусловен начин, че: - всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора, в това число за качественото му изпълнение и за отстраняване на установените недостатъци съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка независимо от срока, за който е създадено обединението; - съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка, в случай че обединението бъде избрано за изпълнител.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - следва да бъде изготвено по образец съгласно приложение № 1. 3. Заверено от участника копие на договора за обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите. 4. Пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата, или друг документ, доказващ представителните функции на лицето, което представлява участника в процедурата - в приложимите случаи. 5. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в изискуемите документи в раздел ІІІ.2.3 от обявлението. 6. Документ за гаранция за участие – заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция. 7. Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - по образец съгласно приложение № 4. 8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 5. 9. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 6. 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по образец съгласно приложение № 7. 11. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - по образец съгласно приложение № 8. 12. Декларация за моторните превозни средства, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката - по образец съгласно приложение № 9. 13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – следва да бъде изготвено по образец съгласно приложение № 2. 14. Ценово предложение – следва да бъде изготвено по образец съгласно приложение № 3.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация за моторните превозни средства, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката – по образец съгласно приложение № 9.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да разполага с регистрирани и технически изправни моторни превозни средства в минимален изискуем обем, както следва: 1.1. Трактор верижен - 1 бр. 1.2. Трактор колесен със снегоринна уредба - 2 бр. 1.3. Автомобили – бордови или самосвал - 1 бр. Забележка: Покриването на изискването се удостоверява с декларацията по т. 1 от настоящия раздел.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 046 - 079110 от 06.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.10.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

1. Във връзка с участието в процедурата възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие и наличието на валиден документ за закупена документация, издаден на името на участника, не е поставено като условие за участие в настоящата процедура. 2. Пълен достъп до документацията за участие се предоставя по електронен път на следния интернет адрес на възложителя: www.smolyan.bg; профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1294 3. Освен възможностите за преглед на документацията в интернет сайта на възложителя по предходния пункт всяко лице има право в съответствие със законовите изисквания: да разгледа документацията на хартиен носител на място в сградата на общинска администрация Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България 12, Приемна № 1 – Деловодство от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден; и/или след заплащане на цената й документацията за участие да му бъде предоставена по негов избор на място в сградата на общинска администрация Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България 12, Приемна № 1 – Деловодство от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден, или да му бъде изпратена за негова сметка на указан адрес за кореспонденция. 4. Само лице, което желае да му бъде предоставена документацията за участие, следва да я заплати. 5. В случаите по предходния пункт цената на документацията за участие е 5 (пет) лева, която сума може да бъде внесена в касата в административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България 12, от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден или да бъде внесена по банков път на следната сметка на община Смолян BG 66 IABG 7491 3350 0050 03, BIC код IABG BGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Смолян. 6. При промени в обявлението и/или документацията за обществената поръчка съгласно чл. 27а, ал. 1 от ЗОП възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.10.2015 г.  Час: 11:00
Място

Зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и/или представяне на съответното пълномощно, когато е необходимо, а останалите лица – след удостоверяване на качеството, в което присъстват.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Съгласно разпоредбата на чл.64, ал.3 от ЗОП срокът по ал.1, пр.1 от същата разпоредба е намален с 12 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като в обявлението е посочен следния интернет адрес, на който тя може да бъде намерена: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1294 2. На основание чл.47, ал.3 от ЗОП са определени следните обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на участника: 2.1. Участникът е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. 2.2. Участникът е лишен от правото да упражнява професия или дейност, свързани с изпълнението на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 2.3. Участникът е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 2.4. Участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 2.5. Участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: 3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; - интернет адрес: http://www.nap.bg/ 3.2. Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите:- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331;- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 3.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02 / 81 19 443 4. 4. Продължение на раздел III.1.1 от обявлението: Задържането и усвояването на гаранцията за участие е съгласно разпоредбата на чл.61 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.1 и ал.5, т. 1 от Закона за обществени поръчки, а именно: жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.27а, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.09.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Район с. Стойките, с. Гращица и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 5,5 км ОПМ
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Стойките, с. Гращица и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 5,5 км ОПМ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
150499 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Район с. Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните махали – с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 16,3 км ОПМ.
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните махали – с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 16,3 км ОПМ.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
142195 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Район с. Гела, с. Солища, с. Стикъл, мах. Заевите и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 20.6 км, в т.ч. за зимно поддържане 17,5 км ОПМ
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Гела, с. Солища, с. Стикъл, мах. Заевите и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 20.6 км, в т.ч. за зимно поддържане 17,5 км ОПМ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
143753 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Район с. Петково, с. Белев дол, мах. Чиевци, мах. Славейковци, мах. Орловица, мах. Бука - с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 17.2 км.ОПМ.
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Петково, с. Белев дол, мах. Чиевци, мах. Славейковци, мах. Орловица, мах. Бука - с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 17.2 км.ОПМ.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
241901 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Район с. Горна Ряка, с. Катраница и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 14,0 в т.ч. за зимно поддържане 9,0 км ОПМ
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Горна Ряка, с. Катраница и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 14,0 в т.ч. за зимно поддържане 9,0 км ОПМ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
155199 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Район с. Ровино, с. Селище, с. Требище, с. Търън и съставните махали - с обща дължина ОПМ – 25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16.1 км. ОПМ
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Ровино, с. Селище, с. Требище, с. Търън и съставните махали - с обща дължина ОПМ – 25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16.1 км. ОПМ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
183471 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Район с. Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка - с обща дължина ОПМ - 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка - с обща дължина ОПМ - 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
122037 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Район с. Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 26,0 км.ОПМ
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 26,0 км.ОПМ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
417280 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Район с. Турян, с. Пещера, с. Кремене – с обща дължина ОПМ - 32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15.4 км. ОПМ
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Турян, с. Пещера, с. Кремене – с обща дължина ОПМ - 32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15.4 км. ОПМ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
124336 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Район с. Кутела, с. Виево, с. Славейно, хижа “Момчил юнак” и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане - 34.6 км. ОПМ
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Кутела, с. Виево, с. Славейно, хижа “Момчил юнак” и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане - 34.6 км. ОПМ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
573874 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Район с. Смилян, с. Липец, с. Сивино, мах. Сърнено - с обща дължина ОПМ - 19.3 км, в т.ч. за зимно поддържане -10,100 км ОПМ
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Смилян, с. Липец, с. Сивино, мах. Сърнено - с обща дължина ОПМ - 19.3 км, в т.ч. за зимно поддържане -10,100 км ОПМ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
133191 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Район с. Букаците, с.Чеплят, с.Горово мах. Ельово - с обща дължина ОПМ - 17.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 17.500 км ОПМ
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Букаците, с.Чеплят, с.Горово мах. Ельово - с обща дължина ОПМ - 17.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 17.500 км ОПМ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
66996 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Район с. Черешево, с. Кремене, с. Киселчово, с. Буката и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане 19,1 ОПМ
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Черешево, с. Кремене, с. Киселчово, с. Буката и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане 19,1 ОПМ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
101396 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Район с. Бориково, с. Черешките, с. Арда, с. Горна Арда и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 18,1 км.ОПМ.
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Бориково, с. Черешките, с. Арда, с. Горна Арда и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 18,1 км.ОПМ.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
103276 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Район с. Вълчан, с. Змиево и с. Равнината - с обща дължина ОПМ - 14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане - 8.2 км.ОПМ
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Вълчан, с. Змиево и с. Равнината - с обща дължина ОПМ - 14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане - 8.2 км.ОПМ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
43248 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Район с. Левочево, Райковски ливади, с. Хасовица, с. Писаница - с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15,2 ОПМ
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Левочево, Райковски ливади, с. Хасовица, с. Писаница - с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15,2 ОПМ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
107417 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: 31.03.2018 г. , Дата за завършване:Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Район с.Полковник Серафимово, с. Фатово, с. Габрица и съставните махали – с обща дължина на ОПМ - 11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 10,4 км ОПМ.
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с.Полковник Серафимово, с. Фатово, с. Габрица и съставните махали – с обща дължина на ОПМ - 11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 10,4 км ОПМ.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
110542 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Район Смолянски езера - с обща дължина - 7.0 км, в т.ч. зимно поддържане - 3,0 км - до х. Смолянски езера ОПМ
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район Смолянски езера - с обща дължина - 7.0 км, в т.ч. зимно поддържане - 3,0 км - до х. Смолянски езера ОПМ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
57236 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Район с. Кокорово, с. Орешец и с. Стража - с обща дължина ОПМ - 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане - 13,7 ОПМ
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район с. Кокорово, с. Орешец и с. Стража - с обща дължина ОПМ - 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане - 13,7 ОПМ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
78121 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г. Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Район к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. зимно поддържане - 1,6 км ОПМ.
1) Кратко описание

Услугата включва следните видове работи: • Снегопочистване; • Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Район к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. зимно поддържане - 1,6 км ОПМ.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
56822 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2018 г.