Версия за печат

00092-2015-0013

BG-Смолян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 20 от 15.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Смолян, бул. България №12, За: Васка Караджова – директор на дирекция СИОС при община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67676, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: дирекция СИОС в община Смолян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1294.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”. Изпълнението на обществената поръчка е разделено на 20 /двадесет/ обособени позиции /ОП/, както следва: Обособена позиция № 1 – Район с. Стойките, с. Гращица и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 5,5 км ОПМ. Обособена позиция № 2 – Район с. Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните махали – с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 16,3 км ОПМ. Обособена позиция № 3 – Район с. Гела, с. Солища, с. Стикъл, мах. Заевите и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 20.6 км, в т.ч. за зимно поддържане 17,5 км ОПМ. Обособена позиция № 4 – Район с. Петково, с. Белев дол, мах. Чиевци, мах. Славейковци, мах. Орловица, мах. Бука - с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 17.2 км.ОПМ. Обособена позиция № 5 – Район с. Горна Ряка, с. Катраница и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 14,0 в т.ч. за зимно поддържане 9,0 км ОПМ. Обособена позиция № 6 – Район с. Ровино, с. Селище, с. Требище, с. Търън и съставните махали - с обща дължина ОПМ – 25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16.1 км. ОПМ. Обособена позиция № 7 – Район с. Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка - с обща дължина ОПМ - 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ. Обособена позиция № 8 – Район с. Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 26,0 км.ОПМ. Обособена позиция № 9 – Район с. Турян, с. Пещера, с. Кремене – с обща дължина ОПМ - 32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15.4 км. ОПМ. Обособена позиция № 10 – Район с. Кутела, с. Виево, с. Славейно, хижа “Момчил юнак” и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане - 34.6 км. ОПМ. Обособена позиция № 11 – Район с. Смилян, с. Липец, с. Сивино, мах. Сърнено - с обща дължина ОПМ - 19.3 км, в т.ч. за зимно поддържане -10,100 км ОПМ. Обособена позиция № 12 – Район с. Букаците, с.Чеплят, с.Горово мах. Ельово - с обща дължина ОПМ - 17.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 17.500 км ОПМ. Обособена позиция № 13 – Район с. Черешево, с. Кремене, с. Киселчово, с. Буката и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане 19,1 ОПМ. Обособена позиция № 14 – Район с. Бориково, с. Черешките, с. Арда, с. Горна Арда и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 18,1 км.ОПМ. Обособена позиция № 15 – Район с. Вълчан, с. Змиево и с. Равнината - с обща дължина ОПМ - 14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане - 8.2 км.ОПМ. Обособена позиция № 16 – Район с. Левочево, Райковски ливади, с. Хасовица, с. Писаница - с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15,2 ОПМ. Обособена позиция № 17 – Район с.Полковник Серафимово, с. Фатово, с. Габрица и съставните махали – с обща дължина на ОПМ - 11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 10,4 км ОПМ. Обособена позиция № 18 – Район Смолянски езера - с обща дължина - 7.0 км, в т.ч. зимно поддържане - 3,0 км - до х. Смолянски езера ОПМ . Обособена позиция № 19 – Район с. Кокорово, с. Орешец и с. Стража - с обща дължина ОПМ - 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане - 13,7 ОПМ. Обособена позиция № 20 – Район к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. зимно поддържане - 1,6 км ОПМ.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Приблизителната прогнозна стойност на услугата е в хипотезата на чл. 14, ал. 1, т.2 от ЗОП, като не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на Глава V от ЗОП - чрез откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Тодоров Мелемов
Длъжност: Кмет на община Смолян