01490-2015-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Институт за литература – БАН, бул. Шипченски проход 52, бл.17, За: Тинка Брейчева, България 1113, София, Тел.: 02 9717056, E-mail: director@ilit.bas.bg, Факс: 02 9717056

Място/места за контакт: доц.д-р Елка Трайкова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ilit.bas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.ilit.bas.bg/bg/profil-na-kupuvacha.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: ура изследва българската литература от Средновековието до наши дни в теоретичен, историко-културологичен и компаративистичен аспект

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на технически и програмни средства за дигитализация, съхраняване и представяне културното литературно наследство по програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: София - Институт за литература на БАН - бул. Шипченски проход 52, бл.17
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на технически и програмни средства за дигитализация, съхраняване и представяне културното литературно наследство по програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства" Настоящата обществена поръчка се открива във връзка с Договор за безвъзмездна финасова помощ № 24-10М2-13/20.05.2015 г., сключен между Министерство на културата, като Договарящ орган, и Института за литература-БАН, като Бенефициент по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 2 „Документиране на културната история”, финасирана от Финасовия механизъм на Европейскто икономическо пространство 2009-2014. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за изпълнение на проекта на Института за литература „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти”. Партньори по проекта са Националният литературен музей – гр.София и ОКИ Столична библиотека. Обществената поръчка, като част от този проект, има за цел създаване на техническ и програмна база за изпълнение на дейностите на проекта.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000, 30238000, 48820000, 48160000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Оборудване за автоматизиране на работа на библиотека
Сървъри
Софтуерни пакети за библиотеки

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В рамките на обществената поръчка е необходимо да бъдат доставени, инсталирани и пуснати в действие следните технически и програмни средства: - Специализиран скенер за сканиране на книги до A3+ формат - 2 бр. - Специализиран скенер за сканиране на обектиi 3D до A3 формат - 1 бр. - Скенер за мобилна станция за дигитализация на ромска литература - 1 бр - Специализиран сървер за съхранение на дигитално съдържание - 2 бр. - Графична станция за управление процеса на дигитализация - 6 бр. - Мрежов комутатор L2/L3 - 3 бр. - Фото студио - 2 бр. - Инсталация и пускане в експлоатация на Дигитален център - Софтуер за представяне на дигиталните копия в Интернет във вид на виртуална библиотека/музей/галерия - 1 бр. сърверен лиценз - Софтуер за директен достъп до обектите през азбучни показалци - 1 бр. сърверен лиценз - Софтуер – електронен каталог за описание обектите на КИН съгласно международни стандарти - 6 лиценза за работни места - Софтуер за управление на БД от дигитални копия на обекти на КИН - 6 лиценза за работни места

Прогнозна стойност без ДДС
154610.59 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. За участие в процедурата се изисква гаранция в размер на 1500 лв. Гаранцията за участие се представя под формата на: а) неотменима, безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя (в оригинал) за срок от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата или б) парична сума (по избор на участника), преведена по банковата сметка на Института по литература-БАН, както следва: IBAN: BG82UNCR96603119903518, BIC: UNCRBGSF, в банка Уникредит Булбанк - гр.София. Банковите разноски са за сметка на наредителя. 1.1. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: • отстранените участници – в срок до 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; • класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок до 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. • при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок до 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за прекратяване. 1.2. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител. 1.3. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът: а) оттегли офертата си след изтичането на срока за подаване на офертите; б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 2. Определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписване на договора в размер на 3 % от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на: а) неотменима, безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя (в оригинал) със срок на валидност, който е с 30 календарни дни по-дълъг от срока за изпъление на договора или б) парична сума (по избор на изпълнителя), преведена по цитираната по-горе банкова сметка на Възложителя. Банковите разноски са за сметка на наредителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 3. Изпълнителят представя и безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане (50% от стойността на договора). Полученият от изпълнителя аванс се удържа от финалното плащане по договора

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Обществената поръчка се открива във връзка с Договор за безвъзмездна финасова помощ № 24-10М2-13/20.05.2015 г., сключен между Министерство на културата, като Договарящ орган, и Института за литература-БАН, като Бенефициент по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 2 „Документиране на културната история”. Програмата, ДБФП и съответно поръчката се финасира от Финасовия механизъм на Европейскто икономическо пространство 2009-2014. Разплащането се извършва в български лева по банков път чрез платежно нареждане по следния начин: - 50% от стойността на договора авансово. Авансът се превежда в срок от 5 работни дни по банков път след представяне от изпълнителя на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане, съобразена с изискванията на Възложителя, и фактура. Стойността на аванса се удържа от финалното плащане по договора. Документът за банковата гаранция за авансово плащане се връща на изпълнителя след подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на договора за възлагане на настоящата поръчка. - Окончателно плащане в размер на 50% от стойността на договора в срок до 5 работни дни след приемане на възложеното с окончателен протокол и одобряване на фактурата. В случаите, когато са констатирани недостатъци по изпълнението, сумата се изплаща след отстраняването им. Изпълнителят се задължава да представя фактури, изготвени съгласно действащото законодателство и при издаването им да включва следния текст: „Разходът е направен по Договор за безвъзмездна финансова помощ Nо 24-10М2-13/29.5.2015г по програма БГ08".

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Съгласно чл.9 от ЗОП Възложителят не поставя ограничения към обединения от физически и/или юридически лица за участие в процедурата по отношение на тяхната правна форма. Достатъчно е обединението да отговаря на условията на ЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участниците не могат да предлагат в своите оферти срок за изпълнение по-дълъг от 120 календарни дни.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адреса на Възложителя, специфицира предмета на обществената поръчка, както и своя адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Този плик трябва да съдържа 3 отделни, запечатани и непрозрачни пликове, надписани както следва: - Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” - Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” - Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” Плик 1 - „Документи за подбор” трябва да включва: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1. Документите от списъка се подреждат в офертата в същата последователност и се номерират. 2. Оферта – Образец № 2 3. Представяне на участника съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Образец № 3, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Образец № 4; Забележка: Ако за изпълнението на доставката се предвижда използване на подизпълнители, посочените документи в т.3 се представят от всеки от подизпълнителите. 4. Нотариално заверено копие на пълномощното на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея. 5. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 6. Оригинал на банкова гаранция за участие (Образец № 5) или заверено копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в раздел ІІІ.2.3 от обявлението за обществена поръчка 8. Оторизационни писма (оригинал или заверено копие) от производител, удостоверяващи права за представителство и търговия на територията на Република България на предлаганите от участника: • Специализиран скенер за сканиране на книги до A3+ формат • Специализиран скенер за сканиране на обекти 3D до A3 формат • Софтуер за представяне на дигиталните копия в Интернет • Софтуер за директен достъп до обектите през азбучни показалци • Софтуер – електронен каталог за описание обектит Не се изисква в случаите, когато предлаганото техническо и/или софтуерно оборудване е произведено/ разработено от участника 9. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП и за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с држествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 9) 10.Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие (ако учяастникът е декларирал, че ще ползва подизпълнители) – Образец № 10 11. Декларация за приемане на условията на договора - Образец № 12. 12. Парафиран от участника договор - Образец № 15. Продължава в раздел VI.3 от Обявлението.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма изисквания.
Минимални изисквания: Не се предвиждат.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък (Образец 8) по чл.51, ал.1 от ЗОП на договори за доставки и услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката. Доставките трябва да бъдат изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Да бъдат посочени стойностите, датите и получателите. Списъкът да бъде придружен с доказателства за извършените доставки/услуги, издадени от получателите или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Валиден сертификат за съответствие на участника със стандарти за системи за управление на качеството с обхват в областта на доставките на хардуерно и софтуерно оборудване. Сертификатът трябва да е издаден от лице или орган по чл.53, ал.3 от ЗОП. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи по чл.53, ал.4 от ЗОП..
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да удостовери, че в последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил минимум два договора за доставки и услуги с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка. Под сходен предмет Възложителят разбира доставка на техническо оборудване и софтуер за реализиране на дигитализация и публично представяне на обекти от културното наследство. 2. Участникът да представи валиден сертификат за съответствие на своята дейност със стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на доставките на хардуерно и софтуерно оборудване. . Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател; тежест: 10
Показател: Показател; тежест: 40
Показател: Показател; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.10.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.10.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на Институт за литература – БАН, София, бул. Шипченски проход 52, бл.17

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от раздел III.2.1 от обявлението: Н Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” трябва да включва Техническо предложение (Образец 13), което съдържа: 1. Описание на предлаганите хардуерни и софтуерни компоненти съгласно техническото задание; 2. Предложение на участника по показателите и подпоказателите от методиката за икономически най-изгодна оферта, с изключение на показател „Цена”; 3. Описание на дейностите по инсталиране и настройка на хардуера и софтуера; 4. Предложение за срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, считан от датата на подписване на договора до датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на настоящата поръчка; 5. Срок за реакция след уведомяване за проблем и срок за отстраняване на повреда 6. Гаранционен срок за техниката и софтуера. 7. Доказателства за съответствие на техниката и софтуера с изискванията на Възложителя (проспекти, каталози, разпечатки от екрани (screenshot), Wеb-линкове и др.). Когато документите са на чужд език, те следва да са преведени на български език. В представените доказателства не следва да са посочени цени! В плик 2 се поставя и Декларация за конфиденциалност (ако е приложимо) – Образец № 11 Плик 3 „Предлагана цена” трябва да включва Ценово предложение (Образец 14) Предлаганата цена трябва да бъде посочена в български лева, без включен ДДС и с добавен ДДС. Цената включва всички разходи на участника - такси, мита, транспортни разходи до мястото на инсталиране на оборудването, опаковка, монтаж, предварително изпитване, инсталация и пускане в експлоатация, техническа документация, обучение на заетите с дейностите по проекта за работа с доставеното оборудване, гаранционна поддръжка за целия период. Цената трябва да е окончателна. Ценовото предложение на участника не трябва да надвишава общата максимална стойност на поръчката - 154 610.59 лв без ДДС, 185 532.71 лв с ДДС. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език. Документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно Представяне на участника (Образец № 2), както и Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4), се представят в официален превод на български език; Документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП, а именно доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в раздел ІІІ.2.3 от обявлението, които са на чужд език, се представят и в превод. Основания за отстраняване Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който: - не е спазил срока за подаване на оферти - е представил оферта в незапечатан или скъсан плик - е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.1 и 2 от ЗОП - не отговаря на изискванията на чл. 47, ал.1, т.1, б. „а”-„д”, т. 2-4, ал.2, т.т.1,4 и 5, и ал.5 от ЗОП. - е предложил варианти на офертата - не е предложил техническо или ценово предложение - е предложил срок за изпълнение на поръчката по-дълъг от 120 календарни дни.. - е посочил цената в други документи в офертата освен в документа „Ценово преложение” - след уведомление от страна на Възложителя съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП.не е представил липсващи и/или допълнителни документи за подбор към офертата си - не е платил исканата гаранция за участие - е сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - е декларирал съгласие да участва в тази поръчка като подизпълнител или член на обединение на друг участник Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в предложената оферта

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ