Версия за печат

01490-2015-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-598 от 11.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Институт за литература – БАН, бул. Шипченски проход 52, бл.17, За: Тинка Брейчева, България 1113, София, Тел.: 02 9717056, E-mail: director@ilit.bas.bg, Факс: 02 9717056

Място/места за контакт: доц.д-р Елка Трайкова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ilit.bas.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ilit.bas.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Научни изследвания


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка е с предмет "Доставка на технически и програмни средства за дигитализация, съхраняване и представяне културното литературно наследство по програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства".

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата за обществената поръчка се открива на правно основание чл.16, ал.8 от ЗОП. Това дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура при прилагане на стойностните прагове на чл 14, ал 1, т.2 от ЗОП. Откритата процедура ще гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: доц.д-р Елка Савова Трайкова
Длъжност: Директор