Версия за печат

04868-2015-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ДО-02-15 от 14.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Информационен център на Министерство на отбраната, ул. Г.С.Раковски 106, За: Станимир Христов, България 1080, София, Тел.: 0882 464331, E-mail: snm1@abv.bg

Място/места за контакт: Информационен център на Министерство на отбраната

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.armymedia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.armymedia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Информационна политика


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Предоставяне на телекомуникационна услуга за разпространение на програмата Военен телевизионен канал /ВТК/ чрез сателит и Интернет.

II.3) Кратко описание на поръчката

Предоставяне на телекомуникационна услуга за разпространение на програмата Военен телевизионен канал /ВТК/ чрез сателит и Интернет.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

64214100, 64228000

Описание:

Услуги по даване под наем на сателитни връзки
Услуги по разпръскване на телевизионни и радиопрограми

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ДО-02-13 от 11.09.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-687188
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 4868-2015-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

687188

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

11.09.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3 Технически възможности Изискуеми документи и информация- т.3 Минимални изисквания- т.3

Вместо:

Използваният спътник трябва да покрива зоните на Балканския полуостров, цяла Европа и част от Близкия изток, включително и територията на Афганистан.

Да се чете:

Използваният спътник трябва да покрива зоните на Балканския полуостров, цяла Европа и част от Близкия изток. Да се осигури разпространение през интернет включително за Афганистан.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
03/11/2015 16:30
Да се чете:
09/11/2015 16:30
V.9) Друга допълнителна информация:

В документацията за участие в раздел I - пълно описание на обекта на поръчката и технически спецификации, т.1 от техническите изисквания "ВТК да се излъчва на спътник, който покрива територията на България, Балканския полуостров, цяла Европа и част от Близкия Изток,включително територията на Афганистан." - да се чете "ВТК да се излъчва на спътник, който покрива територията на България, Балканския полуостров, цяла Европа и част от Близкия Изток. Да се осигури разпространение през интеренет включително за Афганистан." В раздел II Указания за подготовка на офертите -8.15.2. Изисквания и доказателства за наличие на техническите възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката: т.4 - "Участникът трябва да представи заверено копие от документ, доказващ че ползват сателитен капацитет от спътников оператор. Използваният спътник трябва да покрива зоните на Балканския полуостров, цяла Европа и част от Близкия Изток, включително на територията на Афганистан" - да се чете " Участникът трябва да представи заверено копие от документ, доказващ че ползват сателитен капацитет от спътников оператор. Използваният спътник трябва да покрива зоните на Балканския полуостров, цяла Европа и част от Близкия Изток. Да се осигури разпространение през интерент включително за Афганистан." т.1 от Приложение № 3 - Техническо предложение "ВТК да се излъчва на спътник, който покрива територията на България, Балканския полуостров, цяла Европа и част от Близкия Изток, включително на територията на Афганистан." - да се чете " ВТК да се излъчва на спътник, който покрива територията на България, Балканския полуостров, цяла Европа и част от Близкия Изток. Да се осигури разпространение през интернет включително за Афганистан."


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул Витоща 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Владислав Стефанов Прелезов
Длъжност: Директор