Версия за печат

04868-2015-0001

BG-София: 05 - Далекосъобщителни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Информационен център на Министерство на отбраната, ул. Г.С.Раковски 106, За: Станимир Христов, България 1080, София, Тел.: 088 2464331, E-mail: snm1@abv.bg

Място/места за контакт: Информационен център на Министерство на отбраната

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.armymedia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.armymedia.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Информационна политика

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предоставяне на телекомуникационна услуга за разпространение на програмата Военен телевизионен канал /ВТК/ чрез сателит и Интернет.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 5
Място на изпълнение: България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предоставяне на телекомуникационна услуга за разпространение на програмата Военен телевизионен канал /ВТК/ чрез сателит и Интернет.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64214100, 64228000

Описание:

Услуги по даване под наем на сателитни връзки
Услуги по разпръскване на телевизионни и радиопрограми

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие, публикувана в профила на купувача на сайта на Възложителя: www. armymedia.bg и е достъпна за всички заинтересовани лица.

Прогнозна стойност без ДДС
132000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие е в размер на 1% от прогнозната стойност на поръчката без ДДС. 2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 4 % от стойността на договора. Гаранцията за участие или изпълнение може да бъде парична сума или банкова гаранция, по избор на участника.Когато е парична сума се внася по следната банкова сметка на Информационен център на Министерство на отбраната: IBAN: BG 51 UNCR 70003322373797, BIC – UNCRBGSF в Уни Кредит Булбанк, корпоративен филиал Света Неделя

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва до 30-то число на месеца, следващ месеца на изпълнение на услугата след предсатвяне на фактура и приемо- предавателен протокол за извършената услуга, подписан от двете страни.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Удостоверение за актуално състояние или документ за издаден" Единен идентификационен код" ( ЕИК) - за българско юридичеко лице. За чуждестранно лице - документ за регистрация съобразно националното му законодателство. Декларации по чл.47 от ЗОП, по чл.39, ал.1, т.5 от ЗОП и др. по образец, документ за закупена документация за участие, документ за внесена гаранция за участие, административни сведения за участника, по образец, съгласно раздел II от документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Финансовият ресурс с който следва да разполага кандидатът или участникът е в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка, съгласно чл.50, ал.1 от ЗОП и е в размер на 66 000лв
Минимални изисквания: 1.. Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от Възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: - удостоверение от банка; - годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 3 (три) договора за извършване на подобни услуги през последните 3 (три) години. 2. Списък – декларация с описание на техническото оборудване, с което разполага фирмата за изпълнение на поръчката /оборудване, техническите съоръжения/. 3.Участникът трябва да представи заверено копие от документ, доказващ че ползват сателитен капацитет от спътников оператор. Използваният спътник трябва да покрива зоните на Балканския полуостров, цяла Европа и част от Близкия Изток, включително и територията на Афганистан. 4.Списък - декларация на техническите лица на участника, които отговарят пряко за изпълнение на поръчката и за контрола на качеството. Техническите лица следва да притежават професионална квалификация и опит, необходими за изпълнението на поръчката. (Приложение № 12). 5.Проект на споразумение за ниво на обслужване /SLA/. 6.Презентация на дейността и техническия капацитет на участника на хартиен и електронен носител. 7.Необходими лицензии и разрешителни от КРС и останалите компетентни органи за предоставяне на телекомуникационни услуги през спътник на територията на Р България.
Минимални изисквания: 1.Участниците трябва да са изпълнили минимум 3 (три) договора за извършване на подобни услуги през последните 3 (три) години. Това се доказва със справка-декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП, съдържаща списък на доставките или услугите, които са с еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. (Приложение № 11). Участникът следва да представи удостоверение, което е издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. 2. Списък – декларация с описание на техническото оборудване, с което разполага фирмата за изпълнение на поръчката /оборудване, техническите съоръжения/. 3.Участникът трябва да представи заверено копие от документ, доказващ че ползват сателитен капацитет от спътников оператор. Използваният спътник трябва да покрива зоните на Балканския полуостров, цяла Европа и част от Близкия Изток, включително и територията на Афганистан. 4.Списък - декларация на техническите лица на участника, които отговарят пряко за изпълнение на поръчката и за контрола на качеството. Техническите лица следва да притежават професионална квалификация и опит, необходими за изпълнението на поръчката. (Приложение № 12). 5.Проект на споразумение за ниво на обслужване /SLA/. 6.Презентация на дейността и техническия капацитет на участника на хартиен и електронен носител. 7.Необходими лицензии и разрешителни от КРС и останалите компетентни органи за предоставяне на телекомуникационни услуги през спътник на територията на Р България.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Закона за далекосъобщенията

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.11.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.11.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.11.2015 г.  Час: 14:00
Място

Информационен център на Министерство на отбраната

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Учасниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица могата да присъстват при отварянето на офертите при спазване на установения режим за достъп до сградата.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ