Версия за печат

00704-2015-0002

BG-Севлиево: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

БЯЛА ЕООД, ул. Никола Петков № 6, За: инж. Христо Шипкалиев, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 33557, E-mail: bjala@abv.bg, Факс: 0675 33555

Място/места за контакт: Тихомир Тотев, управител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik-sevlievo.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik-sevlievo.com/?page_id=710.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за 2 бр. обекти на територията на Възложителя.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Севлиево
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Непрекъсната доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за 2 бр. обекти на територията на Възложителя: Пречиствателна станция за питейни води, с. Стоките, общ. Севлиево (прогнозно количество за срока на договора: 15000 kvh), и Пречиствателна станция за отпадни води, гр. Севлиево (прогнозно количество за срока на договора: 1045000 kvh). Обектите на Възложителя са оборудвани с необходимите за доставката съоръжения.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1060000 kvh за 12 месеца

Прогнозна стойност без ДДС
150000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие 1500 лв. - парична сума депозирана по банкова сметка на Възложителя, или банкова гаранция. Гаранция за изпълнение - 2 % от общата стойност на сключения договор.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащания, финансирани със средства на Възложителя, при условията на Договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Кандидатите следва да имат правата за осъществяване на дейност за доставки по предмета на поръчката, за целия период на действието на Договора който ще се сключи с конкретния доставчик.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Образец Оферта (отговаряща на минималните изисквания на чл. 56 и чл. 57 ал. (1) - (5) ЗОП), с приложен списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Документите следва да бъдат издадени/ заверени не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представяне на офертата или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях. * Когато документите са ксерокопия, следва да бъдат заверени от участника - за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участникът е записал текста „Вярно с оригинала”.* Всички листи и документи съдържащи се в частите на офертата да са надлежно номерирани и подписани от лице, представляващо участника по закон или упълномощаване. 3. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка; 5. Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция, за срок от минимум 120 календарни дни. Гаранцията за участие следва да е внесена от името на участника; Участник, който е обединение/ консорциум следва да представи гаранция за участие от името на обединението / консорциума; 6. Декларация за участие на подизпълнители; 7. Декларация за приемане клаузите по предложеният от Възложителя Проект за договор за доставка по настоящата поръчка; 8. Друга допълнителна информация, по преценка на Участника. Забележка: Когато се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват: подизпълнителите, стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка – вида на работите ,които ще се изпълняват от подизпълнител. Документите по чл.56 ал.точки 1,4,5 и 6 от ЗОП, задължително се представят и за тях. 9. Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва сделки по предмета на поръчката (вж. т. ІІІ.2.3. по-долу), с декларация че същите права не са прекратени към момента на депозиране на офертата. 10.Предлагана цена. Оценяване-Участник, посочил най-ниска предложена цена за хиляда КWh нетна активна елeктрическа eнергия (без ДДС), с включени разходи за балансиране (и БЕЗ включени разходи за достъп до електрическа мрежа, и за пренос на ел. енергия, които са предмет на доставки по чл. 12 (1) т. 4 ЗОП), се класира на първо място. Плащане-Възложителят заплаща веднъж месечно, след представяне на надлежно оформена данъчна фактура в срок до 30 (тридесет) календарни дни, действително изразходваната активна ел.енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки по цена предложена от Участника, която трябва да включва както цената на енергията, така и разходите за балансиране. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: който не е представил някой от документите по чл.56 от ЗОП; за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник: - който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; - който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка; - който се управлява и/или представлява от лице, осъдено с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. ІІІ.2.2)
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1.Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл.50 от ЗОП,(при участници обединения се представят само за участниците /съдружниците/, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП): 1.1. Участник, за когото съгласно законодателството не се изисква публикуване на годишния финансов отчет или на някоя от съставните му части, следва да представи копие от баланса и отчета за приходите и разходите за 2014 г.Участник, регистриран извън България, за когото съгласно законодателството по регистрацията му се изисква публикуване на годишния финансов отчет или на някоя от съставните му части, следва да представиинформация за начина по който Възложителят може да получи изчерпателна информация за съдържанието на баланса и отчета за приходите и разходите за 2014 г. 1.2.Информация за общия оборот и за оборота на стоките/ услугите, предмет на поръчката за 2014 г. в зависимост от датата, на която участникът е учpеден или е започнал дейността си. Минималните изисквания за всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за оценяването им, са както следва: Годишният оперативен резултат на участника трябва да бъде положителен за 2014 г. Участникът да е реализирал оборот на доставките, които са предмет на поръчката - за 2014г., не по-малко от 200 000 лв. без ДДС. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи изискваните от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Минимални изисквания: общия оборот и за оборота на стоките/ услугите, предмет на поръчката за 2014 г., в зависимост от датата, на която участникът е учpеден или е започнал дейността си. Минималните изисквания за всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за оценяването им, са както следва: Годишният оперативен резултат на участника трябва да бъде положителен за 2014г. Участникът да е реализирал оборот на доставките, които са предмет на поръчката - за 2014г., не по-малко от 200 000 лв. без ДДС. Ако кандидатът е започнал дейност с предмет доставки които са предмет на настоящата поръчка след м. Юни 2014 г. - финансовите данни да се отнасят за периода през който е осъществявал тези доставки, не по-голям от 12 календарни месеца.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Доказателства за техническите възможности и/ или квалификация по чл.51 от ЗОП, (при участници обединения се представят само за участниците /съдружниците/, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП): 1.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението/ офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; 2.списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството на доставката - предмет на поръчката. 3. Валиден лиценз за търговия с електрическа енергия съгласно чл.39, във връзка с чл.69 и 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група. 4. Декларация (свободен текст) за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество. 5. Общи принципи (методика) за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група. Минималните изисквания за всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за оценяването им, са както следва: Участникът в процедурата трябва да е изпълнил или да е участвувал в изпълнението на минимум 2 (две) поръчки от подобен характер, сходен с предмета на поръчката, през някоя от последните тридесет и шест месеца преди депозирането на офертата по тази процедура. Участникът трябва да притежава Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна координираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Участникът в процедурата да декларира потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество. Минимални изисквания: - Валиден лиценз за търговия с електрическа енергия съгласно чл.39, във връзка с чл.69 и 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група. - Наличие на Общи принципи (методика) за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група. Минималните изисквания за всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за оценяването им, са както следва: Участникът в процедурата трябва да е изпълнил или да е участвувал в изпълнението на минимум 2 (две) поръчки от подобен характер, сходен с предмета на поръчката, през последните тридесет и шест месеа. Участникът трябва да притежава Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Участникът в процедурата да декларира потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество. Ако кандидатът е започнал дейност с предмет доставки които са предмет на настоящата поръчка след м. Юни 2014 г. - финансовите и техническите данни да се отнасят за периода през който е осъществявал тези доставки, не по-голям от 12 календарни месеца.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.10.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в месеци

12

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.10.2015 г.  Час: 14:00
Място

гр. Севлиево, ул. Никола Петков № 6, административна сграда, ет.3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

По чл. 68 ал.3 ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, София 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ