Версия за печат

00981-2015-0004

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална гвардейска част, бул. Асен Йорданов №2, За: подполковник Васил Стоянов Тенчев, Република България 1113, София, Тел.: 02 9228903; 0889 314405, E-mail: nguard@abv.bg, Факс: 02 9228948

Място/места за контакт: подполковник Васил Стоянов Тенчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.guards-bg.com;.

Адрес на профила на купувача: http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отбрана

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„1013/ Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Национална гвардейска част, град София, бул."Асен Йорданов"№2
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Строителните и монтажните работи, които са предмет на „1013/ Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част”, обхващат следните части: Част „Архитектура”- игрището е разположено на свободно място на северозапад от рекреационната зона. Площта на заградения терен - игралното поле и обслужващите сервитутни зони около него, са приблизително 30,22 / 53,60 метра. Предвидено е изпълнението на оградата да е смесено - монолитни основи с единични фундаменти и стоманобетонни стени между тях и метални колове. Върху металните колове на оградата от вътрешната страна на игрището ще бъде монтирана метална ограждаща мрежа. Над металната мрежа ще бъде монтирана спортна оградна мрежа. Главният достъп е осигурен от метална врата, разположена в южния край на игрището. Игралното поле е стандартно, с размери 24 / 48 м. Около игралното поле има сервитутна зона, която е задължителна за осигуряване на необходимия комфорт при игра. Цялото оградено пространство ще бъде застлано с настилка от изкуствена трева, която трябва да отговаря на определени технически изисквания/посочени в документацията/. Част „Вертикална планировка”. Проектът по вертикална планировка е разработен въз основа на виза за проектиране, архитектурна разработка и геодезично заснемане. В проекта се разглежда пригаждането на минифутболно игрище във височинно отношение спрямо съществуващия терен. Част „Конструктивна” Проектът третира начина на изграждането на минифутболно игрище и по точно изпълнението на оградата на игрището. Предвидено е изпълнението на оградата да е смесено - монолитни основи – единични фундаменти и стоманобетонни стени между тях и метални колове раположени по осите, на които се опъва оградна мрежа. По късите страни на игрището се предвижда оградната мрежа да е с височина 200см и нагоре неметална оградна мрежа – 200см. Предвидено е изпълнението на два броя метални врати. Допълнението към проекта третира начина на изпълнението на фундаментите на осветителните стълбове и тяхното ситуиране на площадката. Част „ВК” Външното пожарогасене за района се обезпечава от съществуваща водопроводна мрежа с монтирани към нея противопожарни хидранти. При пожар ще се използват близките противопожарни хидранти /към строеви плац и към щаб на НГЧ/, както и другите съществуващи мероприятия по противопожарната служба във формированието. Отводняването на обекта ще бъде повърхностно. Подобект „ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ” Част „ЕЛЕКТРО”- Стълбовете да са със заключващи се лазерно изрязани вратички на панти. При изправяне на стълбовете отворите им да са ориентирани към шахтите. -Стълбове за осветление и осветителни тела /прожектори/ В участъка покрай игрището на 0,6м от оградата се изправят 6 бр. горещо поцинковани стоманотръбни стълбове (СТС) ф133/108/89мм – светла височина 8м (9,5м). - Захранващи кабели, тръбна мрежа, кабелни ревизионни шахти За захранване на осветителната инсталация на игрището се изгражда ново табло за прожекторно осветление /РТ-ПрО/, което се монтира върху бетонов фундамент долепен до оградата. Кабелите за захранване на осветлението ще бъдат разпределени в няколко захранващи клона. Към всеки захранващ клон да бъдат разпределени осветителните тела, така че в края им да се получават падове на напрежение, които са в рамките на допустимия - под 3%. Новата инсталирана мощност е Pинст=7,2kW. -Управление на осветлението За управление на осветлението на фасадата на таблото да се монтират бутони. Всеки стълб, с тройка прожектори на него ще се включва от отделен бутон. Подробно строително-монтажните работи са описани в инвестиционен проект за обект „1013/ Изграждане на минифутболно игрище”, който е неразделна част от документацията за участие в открития конкурс за възлагане на обществена поръчка и в електронен вид същият се намира на сайта на Националната гвардейска част – www.guards-bg.com Очакваните видове строително-монтажни работи при изграждане на минифутболното игрище са посочени в приложената Спецификация /количествена сметка/.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подробно строително-монтажните работи са описани в инвестиционен проект за обект „1013/ Изграждане на минифутболно игрище”, който е неразделна част от документацията за участие в открития конкурс за възлагане на обществена поръчка и в електронен вид същият се намира на сайта на Националната гвардейска част – www.guards-bg.com Очакваните видове строително-монтажни работи при изграждане на минифутболното игрище са посочени в приложената Спецификация /количествена сметка/ - Приложение № 13 към документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
208333.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.06.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците са длъжни да представят като част от офертата си, гаранция за участие в размер на 2 083 лева /две хиляди и осемдесет и три лева/. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 60 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: платежно нареждане/ вносна бележка за внесена по сметка парична сума – заверено копие „Вярно с оригинала” по банковата сметка на Националната гвардейска част в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, филиал БАТЕНБЕРГ, град София, IBAN – BG53 UNCR 9660 3320 4331 10, BIC – UNCRBGSF или оригинал на банкова гаранция, която да е издадена в писмен вид на името на Националната гвардейска част. Тя трябва да е оригинална, безусловна, неотменима и платима при първо поискване. Участникът избира свободно формата на гаранцията за участие в процедурата. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предвиди и да заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността по договора до края на финансовата 2015 г., срещу представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписване на договора 100% парична или безусловна и неотменима, платима при първо поискване банкова гаранция - оригинал на стойността на договора и надлежно оформена, съгласно за счетоводството фактура - оригинал. При избор на банкова гаранция, срокът на нейната валидност следва да бъде 30.06.2016 г. Заплащането се извършва след получаване на потвърждение: т.1. от НАП, че Изпълнителят няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения, събирани от НАП. т.2. от Агенция „Митници”, че Изпълнителят няма публични задължения, събирани от митническите органи, а в случаите когато има такива задължения, че за тях са наложени обезпечителни мерки по реда на ДОПК. При постъпило потвърждение от НАП, че Изпълнителят има просрочени задължения за обезпечаването на които на Възложителя е изпратено запорно съобщение по чл.202, ал.2 от ДОПК, Възложителя не извършва плащане до размера посочен в запорното съобщение на публичния изпълнител. Строително монтажните дейности, изпълнявани в отклонение от нормативно установените правила и настоящия договор не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1.Срокът за изпълнение на поръчката се посочва само в календарни дни и се доказва с график за поетапно изпълнение на строително-ремонтните дейности.2.Ценовите предложения на участници предложили по висока цена от обявената прогнозна стойност на обществената поръчка няма да бъдат допуснати до класиране от комисията за определяне на изпълнител на обществената поръчка и участниците ще бъдат отстранени от процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Заверено копие на документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или документ /декларация съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение - подписан документ от лицата в обединението в който задължително се посочва представляващият. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. При представяне на удостоверение за актуално правно състояние от Агенция по вписванията, същото следва да бъде издадено не по-рано от 3/три/ месеца преди датата на представянето на офертата от участника. При участници обединения се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 3. Документ за платена гаранция за участие. 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 5. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора 7. Декларация за солидарна отговорност, ако е обединение 8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 9. Декларация, в която се посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще изпълняват и дела на тяхното участие 10. Декларация от подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник 11. Административни сведения за участника
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участника да разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка. Доказва се със удостоверение от банка, с годишния финансов отчет или с някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен или с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: При условие, че годишният финансов отчет, някоя от съставните му части или друг представен от участника документ за доказване на икономическото и финансово състояние са публикувани в публичен регистър в Република България кандидатът посочва информация за органа който поддържа регистъра.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, изпълнявано през последните 5/пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката и посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация или други документи,съгласно /Приложение №10/; Към списъка участникът прилага и най малко 2 /две/ удостоверения за добро изпълнение на договори, отнасящи се към предмета на настоящата поръчка, посочени в списъка с основните договори (заверени копия); 2. описание на техническото оборудване /собствено и/или наето/, което изпълнителят ще използва при изпълнение предмета на обществената поръчка – декларация по образец /Приложение № 9/;Изпълнителят следва задължително да разполага със следната специализирана механизация през време на изграждане на минифутболното игрище: - лазерно оборудване за контрол на нивата или еквивалент; - грейдър с автоматизирано лазерно регулиране на заравняващия нож или еквивалент; - специализирана машина за полагане на пълнежи от пясък и гранули за контрол на равномерността и количествата на пълнежа; - специализирана техника за полагане на лепило, позволяваща контрол, дозиране и равномерно полагане на слепващия материал; - вибрационен валяк. 3. списък на техническите лица за изпълнение на поръчката, включително на лицата, които ще ръководят или контролират работите по поръчката.
Минимални изисквания: 1. Всеки участник трябва да е внедрил система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 (или еквивалентен), с обхват в съответствие с предмета на настоящата поръчка, както и система за управление на околната среда ISO 14001-2004 (или еквивалентен) с обхват строителни дейности или еквивалент. Доказва се с копия от сертификатите; 2. Участникът следва да осигури следния екип за изпълнението на поръчката: технически лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строително монтажните работи, както и с работници/служители-специалисти и технически правоспособен персонал с необходимата квалификация за изпълнение на строително-монтажни дейности. Посочват се и отговорните длъжностни лица, които ще изпълняват функции на Координатор по безопасност и здраве и на Ръководител на противопожарна комисия. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнението на поръчката. Минималния състав на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка е: ръководител на екипа /технически ръководител/ - min строителен техник-строителство и архитектура и/или строителен инженер, отговарящ на условията на чл.163а от ЗУТ. Професионален опит: минимум 5 (пет) години като строителен инженер или строителен техник, от които минимум 3 (три) години опит като ръководител на строеж. За доказване на това изискване се представя: Декларация в свободен текст с посочване на образованието, професионална квалификация и професионален опит на участника и/или на ръководните му служители. Декларациите и списъците се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 70
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 20
Показател: Гаранционен срок на строителните и монтажни работи ; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.10.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се публикува в профила на купувача:http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri, в работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението-чл.28, ал.6 от ЗОП. Възложителят предоставя документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка.В тези случаи лицата заплащат документацията, като цената и е 10/десет/ лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.10.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.10.2015 г.  Час: 09:30
Място

град София, бул. Асен Йорданов №2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или упълномощени от тях лица с изрично писмено пълномощно за конкретната процедура, представители на Регионална служба „Военна полиция” – град София, и други предвидени в чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Заинтересованите лица задължително извършат оглед на обекта до 3 работни дни преди срока за подаване на оферта, всеки работен ден от 09:00-11:00 часа и от 14:00-16:00 часа, след предварителна заявка на телефони 0889 314 405; 02 9228903 – заместник – командир по логистичното осигуряване и 0889 314 455; 02 9228936 – юрисконсулти.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9804070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ