Версия за печат

00087-2015-0096

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. Московска №33, За: Диана Цекова, България 1000, София, Тел.: 02 9377345, E-mail: dtzekova@sofia.bg, Факс: 02 9377504

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки и концесии

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=29775.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. Московска №33, За: Корнелия Нинкова, България 1000, София, Тел.: 02 9041428

Място/места за контакт: бул. Ломско шосе №2А (метростанция)

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. Московска №33, За: Фронт-офис, България 1000, София, Тел.: 02 9377592, Факс: 02 9810653

Място/места за контакт: фронт-офис

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Проект и авторски надзор за обект "Възстановяване на Западен парк-представителна част"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изготвяне на проект и проектна документация и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството за обект „Възстановяване на Западен парк – представителна част”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно посоченото в документацията.

Стойност, без да се включва ДДС
60000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

4

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 600 (шестстотин) лева, представена в една от следните форми: -парична сума, внесена по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или банкова гаранция за срока на валидност на предложенията; Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 %, представена преди подписването му, в една от следните форми: -парична сума, внесена по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или банкова гаранция. Валидността на банковата гаранция ще изтече с изтичане срока на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проекта на договор, приложен към документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. Участниците в процедурата трябва да представят: Единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и /или друга идентифицираща информация в съответстие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл.електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в процедурата е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, членовете на обединението подписват договор за създаване на обединение. Договорът трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: A) всички членове на обединението са отговорни солидарно при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; B) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура. В договорът за обединение Участниците в обединението трябва да определят (упълномощят) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В него те трябва да определят и наименованието на участника. Когато в договора не е посочено лице, което представлява участниците в обединението, се прилага и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. В договора за създаване на обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, критериите за подбор се прилагат съобразно изискванията на чл.56, ал.3 т.2 и чл.25, ал.8 от ЗОП. Копие на договора за създаване на обединение задължително се прилага в офертата на участника. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители се представя декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Няма изискване

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма изискване

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на минимум три изпълнени услуги с предмет предмета на настоящата процедура през последните три години, считано от крайната дата за подаване на офертите, с посочени стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги. Доказателствата могат да бъдат под формата на: • удостоверение, издадено от получателя или от друг компетентен орган и/или • чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга 2. Списък-декларация, съдържаща следната информация: за специалистите се посочва образование и квалификация - номер на диплома, регистрационен номер на актуално удостоверение за проектантска правоспособност, професионален опит - стаж, вид на трудовото правоотношение

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е проектирал и упражнявал авторски надзор при изпълнение на строителството на минимум 3 (три) обекта, с предмет предмета на настоящата поръчка – проектиране и авторски надзор на паркове и/или градини. 2. Eкип от проектанти за изпълнение на поръчката по следните части: • Проектант по част „Инженерна геология и хидрогеология” – с висше образование, пълна проектантска правоспособност и минимум 3 години стаж по специалността; • Проектант по част „Геодезия и Вертикална планировка” – с висше образование, пълна проектантска правоспособност и минимум 3 години стаж по специалността; • Проектант по част „Архитектура” – с висше образование, пълна проектантска правоспособност и минимум 3 години стаж по специалността; • Проектант по част „Конструктивна” – с висше образование, пълна проектантска правоспособност и минимум 3 години стаж по специалността; • Проектант по част „ВиК” – с висше образование, пълна проектантска правоспособност и минимум 3 години стаж по специалността; • Проектант по част „Електрическа” – с висше образование, пълна проектантска правоспособност и минимум 3 години стаж по специалността; • Проектант по част „Паркоустройство” – с висше образование, пълна проектантска правоспособност и минимум 3 години стаж по специалността. Лицата от проектантския екип следва да бъдат различни лица за всяка от предвидените части.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Закон за устройство на територията

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.10.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Участниците получават пълен достъп до нея на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил на купувача”. В случай, че лице поиска да закупи документацията, може да направи това всеки работен ден на адрес Столична община, ул. "Париж" №3, стая №1 след издаване на фактура на ул. "Париж" №3, ет.2, стая №204 и заплащането й в касата на ул. "Париж" №3, етаж 2 , стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00ч. до 12:00ч. и 14:00ч. до 16:00ч., а в петък и в последният ден от месеца и в предпразничен ден от 10.00 ч до 12.00 ч. В случай, че лице поиска документацията за участие да му бъде изпратена за негова сметка, то лицето, поискало документацията изпраща писмено искане, като посочва данни за издаване на фактура, административни сведения и заплаща цената по банков път. Закупуване на документация за участие по банков път се извършва по сметка в лева както следва - IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF, Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.10.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

ул. "Париж" №3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. Датата, мястото и часът на отваряне на ценовите оферти ще бъдат обявени на профила на купувача на Столична община, най-малко два работни дни преди тяхното отваряне.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.09.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ