Версия за печат

00276-2015-0008

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-23-3 от 02.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов №1, бл. 31, За: Тодор Мархолев, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493149, E-mail: tmarholev@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgpost.bg/?cid=280&NewsId=1496.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пощенски услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД” , с пет обособени позиции: І Обособена позиция "Хартиени ролки"; ІІ Обособена позиция "Самозалепващи се етикети"; ІІІ Обособена позиция "Офис хартия"; ІV Обособена позиция "Други хартиени артикули"; V Обособена позиция "Специални хартиени артикули.

II.3) Кратко описание на поръчката

„Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с пет обособени позиции: І Обособена позиция "Хартиени ролки"; ІІ Обособена позиция "Самозалепващи се етикети"; ІІІ Обособена позиция "Офис хартия"; ІV Обособена позиция "Други хартиени артикули"; V Обособена позиция "Специални хартиени артикули".

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

30199000, 30192800, 30197630, 30199700, 30197640

Описание:

Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Самозалепващи се етикети
Хартия за печатане
Печатни артикули от хартиената промишленост с изключение на формулярите
Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ОП-23-1 от 27.08.2015 г. 
Година и номер на документа:
2015-684777
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 276-2015-8
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

27.08.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.4 Информация относно запазени поръчки

Вместо:

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

Да се чете:

Изпълнението на поръчката не е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
24/09/2015 17:00
Да се чете:
29/09/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата на отваряне на офертите

Вместо:
25/09/2015 11:00
Да се чете:
30/09/2015 11:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg,, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: ДЕЯН СТОЯНОВ ДЪНЕШКИ
Длъжност: ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР