Версия за печат

00207-2014-0085

BG-Монтана:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

РЗОК - Монтана, бул. Трети март № 41, За: Даниела Пъневска, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396102, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096 396111

Място/места за контакт: РЗОК- Монтана

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: nhif.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 12/рд-15-4 от 18.06.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00207-2014-0085
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 12/РД-14-24 от 26.08.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Специализирани бизнес системи АД ,ЕИК 121814067, район Подуяне, ул. Бесерабия №24, България 1517, София, Тел.: 02 9455959

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
2000 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

26.08.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1194 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

02.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Любомир Стефанов Петков
Длъжност: Директор на РЗОК - монтана