Версия за печат

00657-2015-0005

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД08-3713 от 02.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

В и К ООД, бул. Трети март №6, За: Димитър Ливоров, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, E-mail: office@vik-gabrovo.com, Факс: 066 801178

Място/места за контакт: Димитър Ливоров

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-gabrovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/91-.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.9 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите, собственост на "В и К" ООД- град Габрово и Газьол за отопление за нуждите на "В и К" ООД - градГаброво

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обекта на поръчката е доставка на стоки определени от списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища /ДКСБТ/ и одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на Закона да обществени поръчки /ППЗОП/, съгласно Приложение към чл.38, ал.1 от ППЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Не се изпраща покана съгласно чл.91, ал.3 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9860958, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Владимир Георгиев Василев
Длъжност: Управител