Версия за печат

00164-2015-0039

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 111 от 01.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: Владимир Тончев, Р.България 1092, София, Тел.: 02 9220669, E-mail: v.tonchev@mod.bg, Факс: 02 9515169

Място/места за контакт: Дирекция Отбранителна аквизиция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DIO-2015-054.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отбрана


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на хранителни продукти и напитки.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти и напитки за военните формирования от състава на Съвместно командване на силите, Сухопътни войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили и за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ (ИА „ВКВПД) за период от три години, разделени на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София. Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив. Обособена позиция № 3 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна. Обособена позиция № 4 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас. Обособена позиция № 5 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 6 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 7 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 8 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 9 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за I-ви регион София. Обособена позиция № 10 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за II-ри регион Пловдив. Обособена позиция № 11 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за III-ти регион Варна. Обособена позиция № 12 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за IV-ти регион Бургас. Обособена позиция № 13 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 14 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 15 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 16 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15330000, 15312200

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Плодове и зеленчуци, преработени
Бланширани картофи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 99 от 17.08.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-683130
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 161 - 294659 от 21.08.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 164-2015-39
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

683130

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

18.08.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
28/09/2015 17:00
Да се чете:
12/10/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи - срок за получаване на изкания за документи или за достъп до документи

Вместо:
28/09/2015 17:00
Да се чете:
12/10/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
29/09/2015 14:00
Да се чете:
13/10/2015 14:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Промяната касае: 1. Приложения № 3 (ТС П87.2038.14) и № 4 (ТС изх. № 4318/07.05.2015г.) от документацията в т.6.2. „Етикетиране“ – „Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 136/19.07.2000 г.“ се заменя с „Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383/04.12.2014 г.“. 2. Приложения № 3 (ТС П87.2038.14) и № 4 (ТС изх. № 4318/07.05.2015г.) от документацията в изискванията към хранителните продукти за „Разтворимо кафе - три в едно“ се добавя да отговарят на изискванията на Наредба № 8/16.04.2002 г. за изисквания към използване на добавки във храните, обнародвана в ДВ на 29.04.2002 г. и Наредба № 4/03.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки във храните, в съответствие с разпоредбите на „Регламент /ЕО/ №1333/2008г. 3. Приложения № 3 (ТС П87.2038.14) и № 4 (ТС изх. № 4318/07.05.2015г.) от документацията в изискванията към хранителните продукти за „Сухо мляко пълномаслено“ изискването за „Масленост в % от общата маса“- над 26%, се заменя с „Масленост в % от общата маса“ - над 26% до 42%. 4. Приложения № 3 (ТС П87.2038.14) и № 4 (ТС изх. № 4318/07.05.2015г.) от документацията в изискванията към хранителните продукти за „Сирене бяло саламурено от краве/овче мляко“ и „Кашкавал от краве/овче мляко“ показателят „Степен на зрялост по Шилович не по-малко от“ следва да се замени с „Степен на зрялост като съотношение на разтворим към общ белтък, % не по-малко от“, като за „Сирене бяло саламурено от краве/овче мляко“ изискването следва да бъде min 14-16, за „Кашкавал от краве/овче мляко“ изискването следва да бъде min 20-22. 5. Приложения № 3 (ТС П87.2038.14) от документацията: а) в списъка на хранителните продукти пореден №6 „Кифла с мармалад“ се промяна на „Кифла с мармалад/шоколад“; б) в изискванията към хранителните продукти: - на Приложение №2, стр. 2 „Кифла с мармалад“ се промяна на „Кифла с мармалад/шоколад“; - за Дини, Череши, Пъпеши, Кайсии, Ананас, Малини, Къпини, Смокини, Сливи, Лук пресен, Чесън пресен, Чесън сух на глави, Репички, Краставици, Зеле, Чушки люти, Бамя, Патладжан, Праз лук, Тиква, Моркови, Гъби пресни, Магданоз, Целина, Копър, Джоджен, Лук кромид зрял, Картофи късни и Картофи пресни отпада изискването за съответствие на специфичните стандарти за предлагане на пазара минимум за „клас I“ същите да отговарят на изискванията за качество на общия пазарен стандарт приложение 1, част А на Регламент (ЕС) 543/2011. 6. Приложения № 4 (ТС изх. № 4318/07.05.2015г.) от документацията в списъка на хранителните продукти и напитки (приложение №1), за пореден №30 „Пилешка пържола бут с/без кожа, немаринована, охладена/замразена“, графа „Изисквания към продукта“ придобива следния вид – охладена/замразена, пликове или тарелки до 3 кг. 7. Приложения № 4 (ТС изх. № 4318/07.05.2015г.) от документацията в списъка на хранителните продукти и напитки в списъка на хранителните продукти и напитки (приложение №1), за пореден №82 „Сухари“, графа „Изисквания към продукта“ придобива следния вид – кръгли или квадратни, пакетирани, а в изискванията за продукта по пореден №82 „Сухари“ изречението „Да са с квадратна форма.“ се заменя с „Да са с квадратна или кръгла форма.“. 8. Приложения № 4 (ТС изх. № 4318/07.05.2015г.) от документацията в изискванията за продукта по пореден №98 „Мед пчелен индивидуална разфасковка“ в изискването за опаковка „Полиетиленови пликчета до 20 гр., Пластмасови кофички до 20 гр.“ да се замени с „ПВЦ 0,015 кг“. 9. Приложения № 4 (ТС изх. № 4318/07.05.2015г.) от документацията в изискванията за продукта по пореден №101 „Галета“ т.3 отпада. Продължава в т.VII) от настоящото решение.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

10. Приложения № 4 (ТС изх. № 4318/07.05.2015г.) от документацията в изискванията за продукта по пореден №103 „Джоджен“ посочения текст отпада и се заменя с „По технологична документация на производителя, съобразена със следните основни изисквания: 1. Сушени и/или наронени, цели и/или начупени листа. Подправката да има специфична, характерна за вида приятна миризма. Без чужди примеси, мириси и вкус. Плесени да не се установяват. 2. Да са опаковани в пакети по 10 гр.“. 11. Приложения № 4 (ТС изх. № 4318/07.05.2015г.) от документацията в списъка на хранителните продукти и напитки в списъка на хранителните продукти и напитки (приложение №1), за пореден №135 „Чушки люти“, графа „Изисквания към продукта“ придобива следния вид – Наредба 16 от 28.05.2010 г. на МЗХ, ОПС и в графа „Мярка“ „бр.“ се заменя с „кг“. 12. Приложения № 4 (ТС изх. № 4318/07.05.2015г.) от документацията в изискванията към хранителните продукти за Краставици, Зеле, Моркови, Лук кромид зрял, Патладжан, Тиквички, Копър, Магданоз, Целина, Чесън сух на глави, Чушки люти, Картофи пресни, Картофи късни, Дини, Кайсии, Череши и Пъпеши отпада изискването за съответствие на специфичните стандарти за предлагане на пазара минимум за „клас I“ същите да отговарят на изискванията за качество на общия пазарен стандарт приложение 1, част А на Регламент (ЕС) 543/2011. 13. Приложения № 4 (ТС изх. № 4318/07.05.2015г.) от документацията в списъка на хранителните продукти и напитки в списъка на хранителните продукти и напитки (приложение №1), за пореден №144 „Маслини“, графа „Изисквания към продукта“ придобива следния вид – в тенекия, от 2,5 кг. 14. Приложения № 4 (ТС изх. № 4318/07.05.2015г.) от документацията в изискванията за продукта по пореден №160 „Конфитюр /дюли, ягоди, малини, кайсии, праскови и други/“ в изискването за опаковка „Да бъдат опаковани в PVC опаковки или стъклени буркани“ да се замени с „Да е в буркани по 360 гр.“. 15. Приложения № 4 (ТС изх. № 4318/07.05.2015г.) от документацията в изискванията за продукта по пореден №163 „Разтворимо кафе 3 в 1“ в изискването „Да бъде във фолирана индивидуална опаковка до 20 гр., съдържаща кафе, захар и сметана.“ да се замени с „Да бъде във фолирана индивидуална опаковка от 17,5 гр., съдържаща кафе, захар и сметана.“. 16. Приложения № 4 (ТС изх. № 4318/07.05.2015г.) от документацията в изискванията за продукта по пореден №182 „Сандвичи готови комбинирани“ се добавя изискване „Сандвичите да са с тегло – 200 гр.“. 17. В III.1.1. от документацията пореден №6. 18. В III.2.1. от документацията пореден №30; пореден №82 и №135. 19. В III.2.2. от документацията пореден №144 „Маслини“. 20. В приложение Приложение № 2. I. Проект на договор за доставка на хранителни продукти за военните формирования (за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8) от документацията, се правят промени в чл.6, ал.4; чл.6, ал.5, т.2; чл.7, ал.2; чл.7, ал.6; чл.7, ал.7; чл.9; ал.1; чл.9, ал.2; чл.10, ал.1; чл.29; ал.3 и 4; чл.36, ал.1; чл.47; чл.47, т.3 и в приложение №7 т.II.12 и т.II.13 . 21. В приложение Приложение № 2. II. Проект на договор за доставка на хранителни продукти и напитки за ИА „ВКВПД“ (за обособени позиции №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16) от документацията, се правят промени в чл.6, ал.4; чл.6, ал.5, т.2; чл.7, ал.2; чл.7, ал.6; чл.7, ал.7; чл.9; чл.10, ал.1; чл.29; ал.3 и 4; чл.36, ал.1; чл.47; чл.47, т.3 и в приложение №7 т.II.12 и т.II.13.


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Любенов Балабанов - упълномощен с МЗ № ОХ-596/01.09.2015 г.
Длъжност: Началник на отдел "Придобиване на въоръжение и техника", дирекция "Отбранителна аквизиция"