Версия за печат

00339-2015-0013

BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД/02-00731 от 28.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ямбол, ул. Г.С.Раковски № 7, За: Мария Паспалджиева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681408, E-mail: paspaldjieva@yambol.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.yambol.bg/profile/item/117..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, "Тунджа" и Стралджа с код 20 03 01 от Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Дейностите включват предварително третиране (сортиране) на отпадъците от общините, чрез сепариране на отпадъците на инсталация - собственост на, или наета от избрания Изпълнител, проектирана и изградена на собствена или наета или ползвана на друго правно основание площадка на територията на община Ямбол/Тунджа, транспортиране и/или предаване на отсортираните при сепарирането отпадъци за последващо оползотворяване, както и транспортиране и предаване за обезвреждане на Възложителя на останалите след сепарирането негодни за оползотворяване отпадъци. Отпадъците, подлежащи на предварително третиране по прогнозни данни са в обем около 85 000 тона средно годишно за Регион Ямбол (за периода до 2020 г.). В обхвата на поръчката е включено и изпълнение на целите на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, „Тунджа” и Стралджа, по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, в съответствие с действащата нормативна уредба.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

90500000, 90513000, 90514000

Описание:

Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
Услуги по превозване на отпадъци
Услуги по преработване на битови отпадъци

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД/02-00707 от 17.08.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-682962
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 339-2015-13
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

682962

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

17.08.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел ІІІ.1.2. Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат.

Вместо:

Изпълнението на договора за обществената поръчка ще се финансира със средства от постъпленията от такса „битови отпадъци“ на общини Ямбол, Сливен, Нoва Загора, Тунджа и Стралджа, като плащанията по договора за изпълнение на обществената поръчка ще са в рамките на приетите съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ от Общинските съвети на общините от регион Ямбол план-сметки за всяка календарна година от действието на договора. Авансовото плащане не се дължи. Изпълнителят има право на ежемесечни плащания, определени на база извършени дейности и видове работи както следва: - Отпадъците, приети за обезвреждане в клетка №1 на регионалното депо, умножено по единичната цена за обезвреждане на тон отпадъци. Дейностите необходими при експлоатацията до достигане до проектните коти за депониране се заплащат по едични цени, съгласно офертата на изпълнителя, при реално извършени и отчетени работи. Плащанията ще се извършват за всеки отчетен период от един месец, чрез банков превод по банкова сметка на Изпълнителя. Плащанията се извършват на база подписани двустранни приемо – предавателни протоколи за извършена работа и срещу издадена фактура и представени доказателства, че Изпълнителят се е разплатил с подизпълнителите, ако има такива. Протоколите за извършена работа се представят в рамките на 10 календарни дни след края на всеки отчетен период. Цената на услугата се заплаща ежемесечно от възложителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на фактура. За извършените дейности по мониторинг плащането ще се извършва на всяко тримесечие срещу фактура, придружена от одобрен от Възложителя доклад за извършените дейности по мониторинг в срок от 30 (тридесет) календарни дни след одобряване на доклада. Всички плащания по изпълнението на обществената поръчка ще се извършват по банков път в български лева, съгласно представените от кандидата, избран за изпълнител, калкулации с елементи на ценообразуване и след издаване на съответната фактура. Единичните цени, предложени от изпълнителя включват всички необходими за изпълнение на поръчката разходи и не могат да променяни пез срока на действие на договора, освен вслучаите посочени в чл. 43 от Закона за обществените поръчки.

Да се чете:

Заплащането нa отчетеното изпълнение нa услугата за изтекъл отчетен период става при спазване следната процедура:извършва се актуване и фактуриране поотделно за всяка от петте общини. Всяка община има собствен ангажимент за одобряване на издадения към нея акт (и приложенията към него), респ. – за плащането по съответната фактура. След края нa всеки отчетен период, в срок до 5-то число на месеца следващ отчетния период, Изпълн. представя на всяка община индивидуално „Акт“ по образец (утвърден след съгласуване между страните), в който подробно ca описани извършените дейности във връзка с предоставената ycлyга , вкл.:- тегло на смесените битови отпадъци, постъпили на вход, като се диференцират количествата, приети от всяка от общините по настоящия договор, сумата от които следва да е равна на количеството общо за Региона; - тегло на сепарираните отпадъци; - тегло на предадените за рециклиране и оползотворяване отпадъци; -тегло на временно заскладените сепарирани отпадъци (с цел последваща преработка в рециклиращи предприятия, инсталации за термично оползотворяване и др.);- тегло на предадените за крайно обезвреждане на депо остатъчни неоползотворими отпадъци – формирани на „изход“ след сепариране; Тази справка също следва да съдържа разбивка на количествата по общини.Към акта се прилагат подробни справки за съответния период: от кантара на Изпълнителя (автовезна) за всеки един доставчик по дни за приетите за предварително третиране количества битови отпадъци, включваща минимум данни– община,дата,фирма/доставчик, рег.№ на автомобил,имена на шофьор, час вход,тегло пълен автомобил,час изход,тегло празен автомобил,чисто тегло на отпадъка;изходящите количества след сепариране,предадени за обезвреждане (транспорт до депо), включително данни от входа на депото; копия на документите, с които са предадени отсортираните отпадъци на крайните преработватели (вкл. рециклиращи предприятия, инсталации за термично оползотворяване); справка за заскладените за временно съхранение отсортирани отпадъци за оползотворяване. Справката за постъпващия отпадък от измерванията извършени с автовезната трябва да е отделно за:Автомобили с пресоващ механизъм;Автомобили без пресоващ механизъм – (бордови автомобили, контейнеровози, самосвали и др.)В срок до 5 работни дни след предоставяне на акта на съответната община, той се разглежда и ако в рамките на този срок не бъдат отправени писмени възражения до Изпълнителя, счита се, че актът е приет. При наличие на възражение по акта и/или придружаващите го документи, Изпълнителят в срок от три работни дни след получаването му следва да извърши изисканите допълнения, корекции или уточнения и да ги представи.Въз основа на приет и одобрен акт, Изпълнителят издава фактури. Те следва да са отражение на реално постъпилите, преработени и депонирани количества съответно за всяка от общините. Заплащането нa Изпълнителя се извършва в срок до 30 календарни дни от получаване на фактура по банков път по сметка, посочена от Изпълнителя.При отсортиране при предварителната обработка на отпадък под/над 25% спрямо входящия отпадък, офертната цена се коригира за всеки отчетен период (месец) по следната формула: Цм= К*Цк, където:Цм е цената, която се заплаща от общините от регион Ямбол на Изпълнителя за предварителна обработка (сортиране) (лева/месец); К е количеството отпадъци, постъпили на инсталацията (тона); Цк е коригираната цена (лева/тон) спрямо оферираната цена при отклонение от заложените % отсортиран отпадък, която се изчислява по следната формула: Цк= (Д-25)*0,50+Цоф Д - % на действително сепариран отпадък спрямо постъпилия отпадък на входа на инсталацията. Във формулата Д се взима като число;25 минималния % за сепариране на постъпващите отпадъци. Във формулата се взима като число 0.50 – коефициент за корекция; Цоф - оферираната цена (лева/тон) През първата календарна година, плащанията ще се извършват в рамките на остатъка от бюджета на съответната община,предвиден за дейността за съответната година.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Красимира Петрова Петрова
Длъжност: зам.-кмет на община Ямбол, упълномощена със Заповед № РД/02-00010 от 13.01.2015 г.