Версия за печат

00025-2015-0003

BG-Куклен: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Куклен, ул. Александър Стамболийски 43, За: Илхан Кадир - Зам. Кмет, Тодор Лозанов - Гл. Инженер, България 4101, Куклен, Тел.: 03115 2120, E-mail: kmet@kuklen.org, Факс: 03115 2165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kuklen.org.

Адрес на профила на купувача: http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20150827rAmQ197689.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2015-2016Г. ПО СОП”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 2
Място на изпълнение: Територията на Община Куклен
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обекта на настоящата обществена поръчка включва в себе си извършване на дейности по почистване от сняг, лед и опесъчаване на общинска пътна мрежа в населените места на територията на община Куклен за зимния период 2015-2016г. и превеждане на същите в състояние за безопасна експлоатация при зимни условия

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

- снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен - опесъчаване на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен.

Прогнозна стойност без ДДС
72833 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.04.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на Община Куклен или платена в касата на Общината към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от бъл-гарска банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП. 1.1. Размерът на гаранцията за участие: За СОП I – 247 лв; За СОП II – 241 лв. За СОП III – 240 лв. Възложителят може да задържи гаранцията за участие по реда на чл. 61 от ЗОП. Га-ранцията се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на Община Куклен или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на дого-вора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на банкова гаранция или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възла-гане на обществената поръчка. 2.5. Възложителят освобождава гаранциите по Раздел ІV, т.1 и т.2, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Раз-ходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Сметка за постъпване на гaранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума: Община Куклен "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД IBAN BG72CECB979033G0663600, BIC CECBBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва в срок до 30 дни от датата на издаване на фактурата за приетата с приемо-предавателен протокол за извършена работа през отчетния период, придружен от отделни справки или протоколи с точно описание на дата, часове в работа; вид на машината; регистрационен номер; маршрут; вид работа

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор”, се поставят документите, изискани от възложителя, съгласно чл.56 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на участниците: 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; когато участникът е физическо лице представя копие от документа за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения представят еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени - в официален превод на български език. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 2. Удостоверение за актуална съдебна регистрация и копие от картата за идентифика-ция в регистър Булстат – за кандидатите, които не са регистрирани в търговския регистър на Агенцията по вписванията /заверено от участника копие/; 3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/; 4. Документ за представена гаранция за участие – Вносна бележка (или Платежно на-реждане) за внесена в касата (или по сметка) парична сума – във формата на фотокопие, за-верено от кандидата с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” или оригинал на банкова гаранция, направена съгласно условията на закона и възложителя 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец (Образец-Приложене №5). Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата. 8. Декларация от участникът, че няма да ползва/ще ползва подизпълнител при изпъл-нение на обществената поръчка по образеца приложен към документацията (Образец-Приложение №8). 9. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива както и дела на участие. Всеки от подизпълнителите трябва да предостави необходимите документи съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП. 10. Декларация от представляващият и управляващ подизпълнителя, попълва и под-писва декларация за съгласие за участие като подизпълнител /оригинал/ - по образеца при-ложен към документацията (Образец-Приложение №9); 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – в оригинал, подписана от участника (свободен текст). 12. Декларация за спазване на действащите в страната стандарти, както и нормативните изисквания за хигиена, безопасност, за опазване на околната среда, пожарна безопасност и безопасност на движението (Образец-Приложение № 11) 13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния предста-вител на участника - в оригинал. Б. В Плик № 2 с надпис “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избраните от възложителя критерии, както следва: 1. Техническа Оферта – по образец Приложение № 2 2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от ЗОП попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец (Образец-Приложение №6). Декларацията се подписва от законния представител/законните представители/ на кандидата. В. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа: Ценово предложение на хартиен носител, изготвено по приложения в настоящата до-кументация образец, подписано от законния представител на участника и подпечатано от участника ( Образец- Приложение №6); Цената/цените, посочени от участника, трябва да бъде в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая без ДДС. В тази цена трябва да се включат: Единичните цени за изпълнението на дейностите за съответната самостоятелно обособена позиция.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 6.1. Списък-декларация, съдържащ описание на разполагаемата техника с посочено основание, на което ще се ползва и приложени документи, доказващи основанието за ползване (талон за регистрация, договор за наем). (образец- Приложение № 12) Към декларацията задължително се представят цветни снимки на посочената разполагаема техника, от които да е видна функциалността й предвид изискванията на възложителя за съответната обособена позиция. 6.2. Списък на договори по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП за изпълнение обществени поръчки със предмет, сходен с предмета на поръчката - не по-малко от 3 обекта, изпълнени през последните 3 години при различни възложители (считано от крайния срок за подаване на офертите), с посочване на датите на сключване и приключване на договорите, възложителите, предмета и стойността на договорите – подписан и подпечатан от участника. (образец- Приложение № 7). Списъкът трябва да е придружен от не по-малко от три препоръки за добро изпълнение, издадени изрично във връзка с участието в настоящата процедура и подписани от законния представител на съответния възложител – препоръките се приемат само в оригинал или нотариално заверени. В препоръките трябва да е цитиран предмета на съответния договор, за изпълнението на който е издадена. 6.3. Декларация-списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, с приложени документи, удостоверяващи притежаваща квалификация за управление на посочената техниката. (образец- Приложение № 10)
Минимални изисквания: 2.1 Участникът следва да разполага със собствена или наета техника – минимум по 1 (един) брой машини (МПС), специализирани за дейности по снегоринене, снегопочистване и опесъчаване съгласно необходимостите на възложителя и съобразно особеностите на местностите по съответните маршрути. Необходима механизация за СОП І - Т150 колесен или еквивалентна колесна машина, специализирана високопроходима с двойно диференциална трансмисия, 4х4, с преднии и задни работни светлини и светлинна сигнализация за специален режим на движение, комплектованас гребло с дължина не по-малко от 350 см.; - Пясъкоразпръскваща колесна машина с автоматично регулиране на подаването на солопясъчната смес, с предни и задни работни светлини, и светлинна сигнализация за специален режим на движение. Необходима механизация за СОП ІІ - снегорин с челно гребло тежък тип, - специализиранa колесна машина за снегоринене, специализирана високопроходима, 4х4, с преднии и задни работни светлини и светлинна сигнализация за специален режим на движение, комплектована с гребло - Пясъкоразпръскваща колесна машина с автоматично регулиране на подаването на солопясъчната смес, предни и задни работни светлини, и светлинна сигнализация за специален режим на движение Или специализирана колесна машина, комбинирана с гребло за снегоринене и съоръжение- пясъкоразпръсквач с автоматично регулиране на подаването на соло-пясъчната смес, с предни и задни работни светлини, и светлинна сигнализация за специален режим на движение. Необходима механизация за СОП ІІІ - Т150 колесен или еквивалентна колесна машина, специализирана високопроходима с двойно диференциална трансмисия, 4х4, с преднии и задни работни светлини и светлинна сигнализация за специален режим на движение, комплектованас гребло с дължина не по-малко от 350 см.; - Пясъкоразпръскваща колесна машина с автоматично регулиране на подаването на солопясъчната смес, с предни и задни работни светлини, и светлинна сигнализация за специален режим на движение. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то той трябва да докаже разполагаема техника поотделно за всяка една обособена позиция, за която участва. В случай че участника разполага със комбинирана машина за снегоринене, снегопочистване и пясъкоразпръскване, досатъчно е наличието на една такава машина за всяка една обособена позиция. При участие за всички обособени позиции е достатъчно наличието на 3 /три/ броя специализирани машини за снегоринене и снегопочистване, от които поне 2 (два) броя специализирана колесна машина за снегоринене Т150 колесен или еквивалентна колесна машина и един брой специализирана високопроходима колесна машина за снегоринене - 4х4 и два броя специализирана техника за пясъкоразпръстване. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 2.2. Участникът трябва да разполага и с необходимия персонал, притежаващ квалификация за управление на посочената техниката. 2.3. Участниците трябва да са изпълнили или участвали в изпълнението на поне три договора, с различни възложители, с предмет, сходен с предмета на поръчката, през последнатите три години или в зависимост от датата, на която са учредени
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.09.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.09.2015 г.  Час: 09:30
Място

гр. Куклен, ул. Александър Стамболийсли 43, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни представители по закон и/или по упълномощаване, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Маршрут: с. Лясково - с. Яврово - с. Добралък - общински път PDV3016 - от км 9+100 до централния площад на с. Добралък. Дължина – 18200 метра
1) Кратко описание

Асфалтов път в планинска местност с надморска височина от 800 до 1200 метра. Ширина Г6 с необходимост за направа на отбивки за разминаване на подходящи за целта места. Тръгване след подаден сигнал от кметския наместник на с. Яврово или от кметския наместник на с. Добралък, или от определени за това служители в Общинска администрация на Община Куклен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

3) Количество или обем

снегопочистване и опесъчаване

Прогнозна стойност, без ДДС
24700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 
5) Допълнителна информация

Необходима механизация: - Т150 колесен или еквивалентна колесна машина, специализирана високопроходима с двойно диференциална трансмисия, 4х4, с преднии и задни работни светлини и светлинна сигнализация за специален режим на движение, комплектованас гребло с дължина не по-малко от 350 см.; - Пясъкоразпръскваща колесна машина с автоматично регулиране на подаването на солопясъчната смес, с предни и задни работни светлини, и светлинна сигнализация за специален режим на движение.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция МАРШРУТ № 2, МАРШРУТ № 3 и МАРШРУТ № 4
1) Кратко описание

МАРШРУТ № 2 Маршрут: а) гр. Куклен - с. Руен - общински път PDV2110 от км 0+000 до км 3+053; б) общински път PDV2112 от ІІ-86 КЦМ – гр. Куклен – Манастир “Св. Св. Козма и Дамиан” – с. Гълъбово”, участък: КЦМ – гр. Куклен от км 0+000 до км 3+547.36. Обща дължина – 6600.36 метра. Асфалтов път с дължина 6600.36 метра; полска част – 3547.36 м; планинска част – 3053 м. МАРШРУТ № 3. Маршрут: общински път PDV2113 - гр. Куклен – Манастир “Св. Св. Козма и Дамиан” – с. Гълъбово”, участък: гр. Куклен – Манастир “Св. Св. Козма и Дамиан” – с. Гълъбово”. Обща дължина: 6839 метра. Асфалтов път с дължина 6839 метра; Пътят е изцяло планински. МАРШРУТ № 4. Маршрут: а) с. Марково - с. Гълъбово - общински път PDV1255 от км 8+500 до км 12+500. Обща дължина – 4000 метра; б) с. Цар Калоян - общински път PDV3111. Обща дължина – 2100 метра. Обща дължина за целия маршрут – 6100 метра. Характеристика на: път PDV1255 и на път PDV3111: Асфалтов път в планински район с надморска височина 500 – 600 метра.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

3) Количество или обем

Снегопочистване и опесъчаване

Прогнозна стойност, без ДДС
24100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 
5) Допълнителна информация

Небоходима механизация: - снегорин с челно гребло тежък тип, - специализиранa колесна машина за снегоринене, специализирана високопроходима, 4х4, с преднии и задни работни светлини и светлинна сигнализация за специален режим на движение, комплектована с гребло - Пясъкоразпръскваща колесна машина с автоматично регулиране на подаването на солопясъчната смес, предни и задни работни светлини, и светлинна сигнализация за специален режим на движение Или специализирана колесна машина, комбинирана с гребло за снегоринене и съоръжение- пясъкоразпръсквач с автоматично регулиране на подаването на соло-пясъчната смес, с предни и задни работни светлини, и светлинна сигнализация за специален режим на движение.


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Маршрут № 5. Маршрут: Парк "Родопи" - І и МАРШРУТ № 6. Маршрут: парк “Родопи” – ІІ
1) Кратко описание

Маршрут № 5. Маршрут: Парк "Родопи" - І, със следните трасета: № Трасе км Обща дължи-на в км 1. Почивна станция на “Трансинг” – микрорайон на почивни станции “Строител”, “Пътни строежи”, “Тих труд”, “БДЖ”, РУМ – “Рекорд” и др. 3.3 3.3 2. Паркинг пред станция “Трансинг” 0.4 3.7 Асфалтов път в планински район с надморска височина 800 – 900 метра. МАРШРУТ № 6. Маршрут: парк “Родопи” – ІІ, със следните трасета: общински път PDV-1114 от км 0+000 до км 2+400

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

3) Количество или обем

Снегопочистване и опесъчаване

Прогнозна стойност, без ДДС
24033 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2016 г. 
5) Допълнителна информация

Необходима механизация: - Т150 колесен или еквивалентна колесна машина, специализирана високопроходима с двойно диференциална трансмисия, 4х4, с преднии и задни работни светлини и светлинна сигнализация за специален режим на движение, комплектованас гребло с дължина не по-малко от 350 см.; - Пясъкоразпръскваща колесна машина с автоматично регулиране на подаването на солопясъчната смес, с предни и задни работни светлини, и светлинна сигнализация за специален режим на движение.