00044-2015-0017

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция Пътна инфраструктура, бул. Македония № 3, За: инж. Ясен Луканов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173323, E-mail: y.lukanov@api.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=303.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Избор на Изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка със строителството по проект „Реконструкция на път ІIІ-867 Мадан – Златоград – Бенковски”, с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, с обща дължина 5.081 км. Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478, с обща дължина 4.343 км. Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до км 38+443, с обща дължина 5.965 км.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
За обособени позиции № 1 и № 2: Област Смолян За обособена позиция № 3: Област Смолян и Област Кърджали
Код NUTS: BG424, BG425
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Избор на Изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка със строителството по проект „Реконструкция на път ІIІ-867 Мадан – Златоград – Бенковски”, с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, с обща дължина 5.081 км. Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478, с обща дължина 4.343 км. Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до км 38+443, с обща дължина 5.965 км. Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем, във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по: а. Извършване на строителен надзор по време на строителството, в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР); б. Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация; в. Осъществяване на геодезическо заснемане на обекта, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнението по чл.54а от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и осигуряване на Удостоверения по чл.54а от ЗКИР; г. Изготвяне на Техническия паспорт на Строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.; д. Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/; е. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове; ж. Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на Строежа в експлоатация; з. Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности, които са свързани с извършването на консултантската услуга в пълен обем и представляват условие, следствие или допълнение към него: 1. Етап – изпълнение на Строежа: - дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; - упражняване на строителен надзор по време на строителството; - координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация; - контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително - монтажни работи; - отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР; - извършване на геодезическо заснемане, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнението по чл.54а от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и осигуряване на Удостоверения по чл.54а от ЗКИР. 2. Заключителен етап: - съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на Строежа в експлоатация; - изготвяне на доклад – Технически паспорт на Строежа съгласно Наредба № 5 / 28.12.2006 г. 3. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка за извършване на СМР.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71631000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Услуги по технически контрол и проверка

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
100290 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 064 - 113150 от 01.04.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: РД-36-21 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135 с обща дължина 5.081 км.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Екоинженеринг ЕООД, ЕИК108507750, ул. Булаир № 14,бл. 14, вх. А, Р. България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 61110, Факс: 0361 60005

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 30890 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-36-20 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478 с обща дължина 4.343 км.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД ЕКО БУЛ, ЕИК 176459886, ул. Лъвски рид № 4, Р. България 1618, София, Тел.: 0361 61110

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 29800 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-36-19 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до км 38+443 с обща дължина 5.965 км.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Екоинженеринг ЕООД, ЕИК108507750, ул. Булаир № 14,бл. 14, вх. А, Р. България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 61110, Факс: 0361 61110

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 39600 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Европейско териториало сътрудничество Гърция-България 2007-2013

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.08.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Пловдивинвест АД; Т7 Консулт ЕООД; Трафик Холдинг ЕООД; Рутекс ООД; Пътинвест инженеринг АД; ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД; ДЗЗД ЕКО БУЛ (Екоинженеринг ЕООД и Бул строй контрол ООД); Екоинженеринг ЕООД; Консулт Инженерингс ЕООД