Версия за печат

00470-2015-0008

BG-с. Черноочене: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, ул. Шеста №9, За: Селями Мустафа - зам.кмет на община, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6227, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: с. Черноочене, ул. Шеста №9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Доставката се извършва на части през отоплителния сезон, след предварителна заявка до франко обекти в с. Черноочене и с. Комунига , община Черноочене.
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление(газьол 0,001% S за отопление), за нуждите на детски градини и административната сграда на Община Черноочене". Количество до 50 000 литра. Посоченото количество е прогнозно и Възложителят си запазва право да заяви доставка на действително необходимете количества за срока на изпълнение на договора. Доставката ще се извършва до франко обекти в с. Черноочене и с. Комунига , община Черноочене.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09134000

Описание:

Газьол


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
58824 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 349 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Борсов договор №349, за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на "Софийска стокова борса"АД
V.1) Дата на сключване договора
19.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.08.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Олимпик-Ойл ЕООД, ЕИК 201664141, гр.Димитровград, община Димитровград, област Хасково ул. Хаджи Димитър №11А, Република България 6400, гр.Димитровград, Тел.: 0878 901001

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 58824 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.08.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Олимпик-Ойл"ЕООД, ЕИК 201664141, гр.Димитровград, община Димитровград, област Хасково ул." Хаджи Димитър" №11А


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Изборът на процедурата, договаряне без обявление се обуславя от обстоятелството, че стоките предмет на настоящата поръчка са определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и е одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на Закона.