Версия за печат

00057-2015-0001

BG-Твърдица: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Твърдица, пл. Свобода № 1, За: Атанас Христов Атанасов, Р България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1483,10491.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Основен ремонт на общински пътища и улична мрежа в община Твърдица”, Обособена позиция № 1 – Общински пътища и Обособена позиция № 2 – Общински улици

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Твърдица
Код NUTS: BG342
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Основен ремонт на общински пътища и улична мрежа в община Твърдица”, както следва: Обособена позиция № 1 – Общински пътища: 1. Път 53449/ III – 662 Баня-Твърдица -/ Шивачево 2. Път 53421/ III – 662 Баня-Твърдица -/ Сборище – Шивачево –общинска граница Твърдица /Твърдица-Сливен/ - Селименово - Чинтулово 3. Път 53451/ III – 662 Баня – ощинска граница / Нова Загора – Твърдица / - Червенаково – Близнец – общинска граница / Твърдица – Сливен / - Бинкос 4. Път 53038, М5, М1 – Жълт бряг – ж.п. гара Чумерна – Боров дол – Шешкинград – Твърдишки проход 5. Път 53034 Бяла – Градско – общинска граница / Сливен – Твърдица / - Жълт бряг – ж.п. гара Чумерна 6. Път 53036/ III – 662 Градско – Бяла паланка 7. Път 53448 Баня – яз. Жребчево – общинска граница – ж.п. гара Твърдица 8. Път 53425 Шивачево – ж.п. гара Шивачево - Близнец 9. Път 53446 Баня – Твърдица - Оризаре 10. Път 66016/ III – Баня – Бинкос / Близнец - Сърцево Обособена позиция № 2 – Общински улици: Град Твърдица, гр. Шивачево, с. Сборище, с. Близнец, с. Оризари, с. Бяла паланка, с. Жълт бряг, с. Боров дол, с. Червенаково.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252, 45233142, 45233200, 45233120, 45233141

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Работи по поддръжане на пътища


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
911952.13 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 655057 от 18.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 56 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Основен ремонт на общински пътища и уличната мрежа в община Твърдица-позиция 1 - общински пътища
V.1) Дата на сключване договора
19.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.03.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Пътно поддържане Твърдица ДЗЗД ЕИК 176878681, ул Хаджи Димитър Асенов № 59,вх.Б,ет.1, ап. 3, Р България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 636233, E-mail: treade@abv.bg, Факс: 042 636233

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 911952.13 BGN без ДДС
В Брой години 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.08.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

СД "Берко 90-Берковски и сие" - Сливен "Пи Ес Ай" - Стара Загора ДЗЗД "Пътно поддържане Твърдица" - Стара Загора - "Триада" -Стара Загора и "Технопътстрой" ЕООД Ямбол "Инфраструктурна компания" АД - Пловдив ДЗЗД "ЛПП-Твърдица" - Сливен - "Люкос инженеринг" ЕООД София и "Пътно поддържане-Сливен" ЕООД - Стара Загора


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор