Версия за печат

00470-2015-0007

BG-с.Черноочене: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, ул.Шеста №9, с.Черноочене, За: инж. Николина Борисова - Началник отдел ТСУ, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6163, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg

Място/места за контакт: ул.Шеста №9, с.Черноочене

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Черноочене, област Кърджали
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предвидени са възстановителни работи на обект:“Местен общински път KRZ 1436 (ІІ-58) с.Комунига – с.Женда- Язовир Боровица- с.Безводна – разрушен участък при км.19+880 " общ.Черноочене, обл.Кърджали. Необходимо е изграждане на алтернативно трасе,заобикалящ свлачищния район от км.19+600 до км.20+000.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
742771 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 90 / Обособена позиция №: / Заглавие:Възстановителни работи на обект:“Местен общински път KRZ 1436 (ІІ-58) с.Комунига – с.Женда- Язовир Боровица- с.Безводна – разрушен участък при км.19+880 " общ.Черноочене, обл.Кърджали
V.1) Дата на сключване договора
19.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.08.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„СЕНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК-200054203, ул. Надежда №4р гр. Джебел, Република България 6850, гр. Джебел, Тел.: 0361 21917

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 742771 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.08.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

- „СЕНСТРОЙ” ЕООД, ГР. ДЖЕБЕЛ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 47 - „ГЕРТ ГРУП” ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 32 “ТРАКИЯ”


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя обстоятелства.

В следствие на възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства - в резултат на активирано свлачище пропадна участък от местен път KRZ1436/ІІ-58/с. Комунига - с.Женда- яз.Боровица-с.Безводна от км.19+900 до км.19 970 и е необходимо изграждане на алтернативно трасе,заобикалящ свлачищния район от км.19+600 до км.20+000. Прекъснат е достъпа на хранителни стоки и медицинска помощ до с.Безводно, последъците от което не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление.