Версия за печат

02732-2015-0011

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД- 403 от 18.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национален център по обществено здраве и анализи, Бул. Акад. Иван Евст. Гешов 15, За: Албена Киркова - юрисконсулт на НЦОЗА, 02 80 56 357, Силвия Динчийска - гл. експерт АСО 02 80 56 266, България 1431, София, Тел.: 02 8056357, E-mail: pokana@ncpha.government.bg, Факс: 02 9549623

Място/места за контакт: Албена Киркова - юрисконсулт на НЦОЗА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ncphp.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://ncphp.government.bg/porachki/407-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Логистично осигуряване на обучения, организирани от Международния център за обучения и изследвания PETRI – София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА“. За изпълнение на дейностите, предмет на поръчката е необходимо да бъдат осигурени: 2.1. Една хотелска база на територията на град София (категория мин. 4 звезди) - База № 1; 2.2. Една хотелска база извън гр. София, извън населено място (категория мин. 4 звезди) – на разстояние, не повече от 70 км от летище София (терминал 2) до хотелската база, която се предлага- База № 2.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Правно основание за откриване на процедурата: чл.3, ал.1, т.2, чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, по реда разписан в глава V „Открита процедура“, при условията на чл.64, ал.1 и ал.3 във връзка с чл.14, ал.3, точка 2 от Закон за обществени поръчки /ЗОП/. Предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания с код по класификатора на обществените поръчки № 55 11 0000-4 „Услуги по хотелско настаняване“ и код 55 12 0000-7 „Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели“, приложение № 1 от „Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на закона за обществените поръчки“, приет с Решение № 551 от 25.07.2014г., на Министерски съвет в сила от 01.10.2014г. и допл. РМС № 278/28.04.2015г. В изпълнение на разпоредбите на чл.16г., ал.1 от ЗОП, поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, при условията на чл.16г., чл.5, ал.6 и ал.7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: доц. д-р Христо Русков Хинков,дм
Длъжност: Директор на НЦОЗА