02732-2015-0011

BG-София: 17 - Услуги на хотели и ресторанти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национален център по общствено здраве и анализи, Бул. Акад. Иван Евст. Гешов 15, За: Албена Киркова - юрисконсулт на НЦОЗА, Силвия Динчийска 02 80 56 266, България 1431, София, Тел.: 02 8056357, E-mail: pokana@ncpha.government.bg, Факс: 02 9549623

Място/места за контакт: Албена Киркова - юрисконсулт на НЦОЗА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ncphp.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://ncpha.government.bg/porachki/407-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BF.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Логистично осигуряване на обучения, организирани от Международния център за обучения и изследвания PETRI – София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 17
Място на изпълнение: Р. България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Логистично осигуряване на обучения, организирани от Международния център за обучения и изследвания PETRI – София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА“. За изпълнение на дейностите, предмет на поръчката е необходимо да бъдат осигурени: 2.1. Една хотелска база на територията на град София (категория мин. 4 звезди) - База № 1; 2.2. Една хотелска база извън гр. София, извън населено място (категория мин. 4 звезди) – на разстояние, не повече от 70 км от летище София (терминал 2) до хотелската база, която се предлага- База № 2.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55110000, 55120000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване
Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Възложителят не се задължава да заяви изпълнението на услуги за цялата стойност на договора. Услугите, предмет на поръчката се заявяват в зависимост от конкретните нужди и финансовите възможности на Възложителя, с предварителна писмена заявка, изпратена по факс или имейл адрес до Изпълнителя. За всяко предстоящото организиране на обучение/работна среща заявката се изпраща в срок не по-кратък от 3 (три) работни дни, преди датата на провеждане на обучението/работната среща. В писмената заявка Възложителя конкретизира: началната и крайната дата на обучението, броя на нощувки, брой участници, вида на настаняването – брой двойни и единични стаи, зали, техника, протоколни прояви, кафе паузи, обеди и вечери. Промени по заявката могат да се правят най-късно до 24 часа преди началото на обучението. Ако има заявени участници, които по някаква причина не се включат в обучението, Възложителят заплаща за тях само първата нощувка и заявената храна за първия ден.

Прогнозна стойност без ДДС
130000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

18


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

ГАРАНЦИИ. 1. На основание чл.59, ал.5, точка 2 и ал.6 от ЗОП, по настоящата обществена поръчка Възложителят няма да изисква гаранция за участие в процедурата за всички участници. 2 Гаранция за изпълнение на договора: 5% от стойността на обществената поръчка, без вкл.ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: Парична сума преведена по банкова сметка на Възложителя: Банка: УниКредит Булбанк АД клон “Батенберг” IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16 BIC: UNCRBGSF Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет дни) дни от датата на приключване на договора за изпълнение, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Националния център по обществено здраве и анализи. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. ! При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Важно! Гаранция за изпълнение на договора не се изисква в случаите по чл.59, ал.6 от ЗОП, за участниците по 16г от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 1. Възложителят ще извършва плащането по настоящата поръчка, въз основа на сключен договор с избрания за изпълнител, по банков път, в лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок до 15 (петнадесет) работни дни, след представени във Финансово – счетоводен отдел на НЦОЗА приемателно – предавателен протокол за организираното събитие и фактура в оригинал . 2. Заплащането на услугите може да се извършва и авансово в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на предварителна заявка на Възложителя, след представяне на следните документи: • проформа фактура / фактура оригинал за стойността на заявените услуги с вкл. ДДС; • оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция/депозит на парична сума, еквивалентни на авансовото плащане, издадена в полза на Националния център по обществено здраве и анализи, валидна за срока на изпълнение на заявката;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б) обявен в несъстоятелност; в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация; з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. и) които са свързани лица с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; Декларацията по чл. 55, ал. 7 от ЗОП се представя за обединението – участник в процедурата. Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Изисквания на Възложителя във връзка с прилагането на чл.16г. от ЗОП. Декларация по чл.16г., ал.5, точка 2 от ЗОП (Образец №10), в приложимите случай. Декларацията чл.16г., ал.5, точка 2 от ЗОП се изисква само от участници, които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. Когато участникът е обединение и/или ползва подизпълнител/и, Декларация по чл.16г., ал.5 се представя съответно всеки от участниците в обединението и/или за посочените подизпълнители. Необходимо условие за допустимост на офертите, подадени от участници/кандидати вкл. и за /обединение/подизпълнител/и/, ползващи се от преференциите на чл.16г. от ЗОП, е вписването в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз, да включва дейностти, които са относими и попадат в обхвата на услугата, предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват.
Минимални изисквания: Не се изискват.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от Участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Списък на екипа, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, образователната и професионална квалификация на всяко от тях. За хотелите: • Удостоверение за категоризация мин. 4 ****. • Удостоверение за категоризиране на заведенията за хранене и развлечение, прилежащи към хотелската база. За туристически агент или туроператор: • Удостоверение за регистрация на туристически агент или туроператор съгласно чл.61, ал.5 от Закона за туризма. • Участникът в процедурата трябва да има валидна застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност, по чл. 61, ал. 2, т. 4 от Закона за туризма. ях.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата минимум три услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката – услуги. Забележка: За еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка възложителят ще приема услуги, свързани с логистично осигуряване на мероприятия (обучения, семинари, работни срещи, конференции, конгрeси или други публични събития). 2. Участникът трябва да има на разположение за срока на изпълнение на поръчката екип от ключови експерти - минимум един ръководител екип и един координатор на дейностите по логистика, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

1.Получаване на документацията: Възложителят не поставя условие за закупуване на документацията. Документацията по настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде получена, както следва: Безплатно, изтеглена от интернет страницата на НЦОЗА http://ncphp.government.bg/, раздел „Обществени поръчки и публични покани - профил на купувача. Поръчката е публикувана под номер 11/2015. На хартиен носител. Документацията може да бъде получена от стая № 16 „Деловодство“, ет. 4, в сграден комплекс „Център по хигиена“, гр. София, бул. Акад. Иван Гешов, № 15, всеки работен ден от 9:30 часа до 17:00 часа, след заплащане на сумата от 6,00лв, в счетоводството на НЦОЗА – ет.4, стая 19, за което на приносителя ще бъде издадена фактура за извършеното плащане. Чрез куриерска фирма за сметка на получателя. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник следва да го заяви писмено, както го изпрати заявка на факс: 02/ 954 96 23 или на имейл адрес: pokana@ncpha.government.bg, като задължително посочва актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция. Към заявката се изпраща и копие на платежно нареждане за сума в полза на НЦОЗА в размер на 6,00лв. Сумата се заплаща по Банкова сметка на НЦОЗА, както следва: Уникредит Булбанк, ул.Княз Александър I, София, BIC: UNCRBGSF, IBAN BG 96 UNCR 9660 3119 9953 19.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.09.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.09.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр. София, бул. “Акад. Иван Ев. Гешов” № 15, сграден комплекс “Център по хигиена”

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При условията и реда на чл.68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалби се подават по реда на чл. 120 и сл. от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ