Версия за печат

00189-2015-0004

BG-Севлиево: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Севлиево, пл. Свобода № 1, За: инж.Радостина Стефанова, РБългария 5400, Севлиево, Тел.: 0675 396177, E-mail: sevlievo@sevlievo.bg, Факс: 0675 32773

Място/места за контакт: инж. Анетка Брайкова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sevlievo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sevlievo.bg/bg/article/1587/izgotvqnenaobsledvaniq.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Севлиево“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Услугата ще се извърши на територията на град Севлиево.
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Настоящата информация за сключен договор е във връзка с:

Рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Целта, която следва да бъде постигната с възлагането на настоящата обществена поръчка е сключване на Рамково споразумение, в което не са определени всички условия, с потенциални изпълнители, за възлагане на договори за обществени поръчки за: -Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради -Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; С възлагане на настоящата поръчка, Възложителят се стреми да избере потенциални Изпълнители за горепосочените дейности за период от две години. Рамковото споразумение ще бъде сключено с десет потенциални Изпълнители (или по-малък брой, в зависимост от броя на подадените оферти и допуснатите до класиране участници) за срок от две години. След провеждане на процедурата, с участниците, определени за потенциални изпълнители, ще бъде сключено рамково споразумение, а не договор за възлагане на обществена поръчка. Договори за изпълнение на обществени поръчки ще бъдат сключвани въз основа на сключеното рамково споразумение и при спазване на реда и условията, предвидени в тях. За определянето на Изпълнител по всеки конкретен договор (за конкретна жилищна сграда с подадено и одобрено Заявление за интерес и финансова помощ, съобразно Методическите указания на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) в обхвата на Рамковото споразумение, Възложителят ще отправя писмена покана до всички съконтрагенти по Рамковото споразумение, за представяне на оферта с цел определяне на конкретните условия на договора. Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнение на Националната програма за енергиина ефектовност на многофамилните жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, топлинен конфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за: - по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия; - подобряване на екплоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; - осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00189-2015-0004

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 651937 от 27.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ОП-25/1/ / Обособена позиция №: / Заглавие:„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Севлиево“
V.1) Дата на сключване договора
27.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

23

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Консорциум Конструктивно обследване със съдружници в обединението Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД с ЕИК 175216595; Ди Ви консулт БГ ООД, с ЕИК 200308719 и Ивалс-Дренски ЕООД с ЕИК 020658970, район Средец, бул. Витоша № 39, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9533567

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ОП-25/2/ / Обособена позиция №: / Заглавие:„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Севлиево“
V.1) Дата на сключване договора
27.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

23

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД ПМ Енерджи Консулт със сдружници в обединението Ес-Енержи Проект ЕООД с ЕИК 175450795; Рафаилов консулт ЕООД с ЕИК 121811498 и ПМ Енерджи ООД с ЕИК 201606405, район Лозенец , бул. Черни връх № 59А, РБългария 1424, София, Тел.: 0879 213383

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ОП-25/3/ / Обособена позиция №: / Заглавие:„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Севлиево“
V.1) Дата на сключване договора
27.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

23

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Обновен дом за Севлиево със съдружници в обединението Българо-австрийска консултантска компания АД с ЕИК 175129387; Александров-архитекти ЕООД с ЕИК 175187351, район Средец, ул. Генерал Паренсов № 49, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9871899

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ОП-25/4/ / Обособена позиция №: / Заглавие:„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Севлиево“
V.1) Дата на сключване договора
27.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

23

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД Инвест груп с БУЛСТАТ 176688415 със съдружници в обединението Ахронт ЕООД с ЕИК 131544346; Термоконсулт София с ЕИК 200887807, ул. Никола Козлев № 6 , ет. 1, ап. 1, РБългария 1421, София, Тел.: 02 9617183

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ОП-25/5/ / Обособена позиция №: / Заглавие:„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Севлиево“
V.1) Дата на сключване договора
27.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

23

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Трансконсулт БГ ООД с ЕИК 121389659, ул. Даме Груев № 15, ет. 7, РБългария 1606, София, Тел.: 02 8053960

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ОП-25/6/ / Обособена позиция №: / Заглавие:„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Севлиево“
V.1) Дата на сключване договора
27.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

23

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Евиданс инженеринг ЕООД с ЕИК 201415001, район Възраждане, ул. Лавеле № 8, ет. 4, ап. 6, РБългария 1301, София, Тел.: 0887 562020

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ОП-25/7/ / Обособена позиция №: / Заглавие:„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Севлиево“
V.1) Дата на сключване договора
27.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

23

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Аниди ЕООД с ЕИК 160088597, Русен Атанасов № 19, РБългария 6200, Чирпан, Тел.: 032 240149

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 200 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ОП-25/8/ / Обособена позиция №: / Заглавие:„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Севлиево“
V.1) Дата на сключване договора
27.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

23

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Протико Ил ЕООД с ЕИК 131259393, кв. Драгалевци, ул. Захари Зограф № 57 , ет. 2 , ап. 12, РБългария 1415, София, Тел.: 02 4411919

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ОП-25/9/ / Обособена позиция №: / Заглавие:„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Севлиево“
V.1) Дата на сключване договора
27.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

23

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Обединение Инфрам - Интконс - Проконтрол със съдружници в обединението Инфрам ЕООД с ЕИК 131127235, Интконс ЕООД с ЕИК 131553690, Проконтрол ЕООД с ЕИК 110572844, район Средец , бул. Васил Левски № 13А, ет. 1, РБългария 1142, София, Тел.: 0882 419447

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 и следващите от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.08.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1."Протико Ил" ЕООД, ЕИК 131259393, адрес кв. Драгалевци, ул. "Захари Зограф" № 57, ет. 2, ап. 12 град София; 2. „Бул Строй Контрол Инженеринг“АД, ЕИК 130188559, с адрес град София, кв. Витоша, ул. „Лъвски рид“№ 4; 3."Евиданс Инженеринг" ЕООД, ЕИК 201415001, адрес кв. Възраждане, ул. "Лавеле" № 8 , ет. 4 , ап. 6 град София; 4. „ВМЛ - Консулт“ЕООД с ЕИК 131395468, град София, 1172, район Изгрев, бул. „Драган Цанков“№ 59 , вх. 6, ет. 2 ,ап. 6; 5. Обединение "Обновен дом за Севлиево", в което участват: "Българо-австрийска консултантска компания" АД, с ЕИК 175129387, с адрес ул. "Генерал Паренсов" № 49, град София и "Александров-архитекти" ЕООД с ЕИК 175187351, адрес ул. "Дукатска планина" № 1а, град София; 6. „Миком“ ЕООД, ЕИК 110547474, град Троян, 5600, ул. „Добруджа“ № 3; 7. „Вистра - АСК“ ДЗЗД , град Велико Търново 5000, бул. „България“№ 2 , ет. 3 с членове „Агенция Стройконтрол – ВТ“ ООД с ЕИК 104120208, адрес град Велико Търново 5000, бул. „България“№ 2 , ет. 3 и „ВИСТРА ПРОЕКТ“ ООД, ЕИК 104596890,град Велико Търново, ул. „Васил Левски“№ 15; 8. „Кимтекс ЛС“ ООД, ЕИК 824124548, с адрес Плевен 5800, ул. „Дойран“№ 71, ет. 3 9. „СС Консулт“ ЕООД с ЕИК 103950959, град Варна 9000, район Одесос, ул. „Страхил Войвода“ № 36; 10. „Димитров и син“ ЕООД, ЕИК 114537610 град Плевен 5800, ул. „Шейново“ № 7, 11. "Трансконсулт-БГ" ООД, с ЕИК 121389659, с адрес град София, ул. "Дамян Груев" № 15; 12. „Енемона“АД, ЕИК 020955078, град София 1113, ул. „Коста Лулчев“ № 20; 13. „Мултиплекс инженеринг“ЕООД, ЕИК 121915340, адрес град София, район Сердика, ул. „Люти брод“№ 3; 14. "ПМ Енерджи Консулт" ДЗЗД с участници в обединението "ЕС-Енерджи Проект" ЕООД с ЕИК 175450795, бул."Симеоновско шосе" №1, вх. А, ет. 6, ап. 83, "Рафаилов Консулт" ЕООД с ЕИК 121811498, адрес ж.к Борово, ул. "Родопски извор" № 54, град София и "ПМ ЕНЕРДЖИ"ООД с ЕИК 201606405, адрес ул. "Родопски извор" № 54, град София; 15. „Богоев консулт“ ЕООД с ЕИК 175387957, адрес София, ж.к Люлин, бл. 883 вх. Д, ет. 2 ап. 113; 16. Консорциум Конструктивно обследване със съдружници "Проджект Планинг Енд Мениджмънт" ООД, с ЕИК 175216595, с адрес бул. "Витоша" № 39 , град София, "Ивалс-Дренски" ЕООД с ЕИК 020658970. ул. "Владимир Димитров-Майстора" № 2 , град София, "Ди Ви Консулт БГ" ООД с ЕИК 200308719 с адрес град Шумен, ул. "Васил Левски" № 29, вх. Г; 17. ДЗЗД "Ифрам-Интконс-Проконтрол"Обединение "Инфрам-Интконс-Проконтрол" партньoри: "Инфрам" ЕООД с ЕИК 131127235, бул. "Васил Левски" 13А , "Интконс" ЕООД с ЕИК 131553690, с адрес бул. "Васил Левски" 13А, град София и "Проконтрол" ООД с ЕИК 110572844, ул "Иван Драсов" № 7, град Ловеч; 18. „Архонт Проект“ ООД, ЕИК 131460909, град София,район Красно село, жк. Борово, ъл. „Ястребец“ № 9; 19. ДЗЗД "Инвест ГРУП" с участници "Архонт"ЕООД с ЕИК 131544346, адрес акд."Борис Стефанов" № 20 , вх. Б , ет. 4, офис 13 град София; 20. „Стройконсулт – ГН 99“ ЕООД , ЕИК 130007553, град София, Красно село, жк. Борово, ул. „Родопски извор“ № 43а; 21. Аниди" ЕООД с ЕИК 160088597, ул. "Русен Атанасов" № 19, град Чирпан; 22. „Енерджи Про ДМ“ ЕООД, ЕИК 202088175, град София, район Илинден, жк. Света троица 313 , вх. А , ет. 11, ап. 50; 23. „Смарт Енерджи“ДЗЗД, адрес град София, район Възраждане , ул. „Три уши“№ 107, със съдружници в обединението – „Енергиини обследвания“ООД с ЕИК 202674576 и „Ивеста 2003“ ООД с ЕИК 131047508;


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор