Версия за печат

00164-2015-0039

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: Владимир Тончев, Р.България 1092, София, Тел.: 02 9220669, E-mail: v.tonchev@mod.bg, Факс: 02 9515169

Място/места за контакт: Дирекция Отбранителна аквизиция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg.

Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/MO-DIO-2015-054.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

Министерство на отбраната, ул.Дякон Игнатий № 3, За: Красимира Ангелова, Р.България 1092, София, Тел.: 02 9220675

Място/места за контакт: дирекция Инвестиции в отбраната

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

ДА


Национален идентификационен No (ЕИК): 129008829

Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело, бул. “Цар Освободител” № 7, Р.България 1000, София


Национален идентификационен No (ЕИК): 129010207

Съвместно командване на силите, бул. Тотлебен №34, Р.България 1606, София


Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

Командване на Сухопътни войски, бул. Тотлебен №34, Р.България 1606, София


Национален идентификационен No (ЕИК): 129010189

Командване на Военновъздушните сили, бул. Тотлебен №34, Р.България 1606, София


Национален идентификационен No (ЕИК): 129010196

Командване на Военноморските сили, ул. “Преслав” 16, Р.България 9000, ВарнаРАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на хранителни продукти и напитки.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
I-ви регион София, II-ри регион Пловдив, III-ти регион Варна, IV-ти регион Бургас. Местата за доставка за съответните региони са посочени подробно в документацията.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на хранителни продукти и напитки за военните формирования от състава на Съвместно командване на силите, Сухопътни войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили и за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ (ИА „ВКВПД) за период от три години, разделени на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София. Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив. Обособена позиция № 3 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна. Обособена позиция № 4 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас. Обособена позиция № 5 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 6 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 7 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 8 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 9 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за I-ви регион София. Обособена позиция № 10 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за II-ри регион Пловдив. Обособена позиция № 11 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за III-ти регион Варна. Обособена позиция № 12 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за IV-ти регион Бургас. Обособена позиция № 13 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 14 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 15 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 16 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15330000, 15312200

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Плодове и зеленчуци, преработени
Бланширани картофи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти и напитки се определят в зависимост от потребностите на военните формирования/обектите – крайни получатели, заявени по реда посочен в документацията и проектите на договори. Количествата на хранителни продукти и напитки, посочени в съответните приложения към документацията, са прогнозни, за срок от 3 години.

Стойност, без да се включва ДДС
25898608.1 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранциите за участие по обособените позиции са в размер до 1 % от прогнозната стойност: Обособена позиция №1–Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София–51 060 лв. Обособена позиция №2–Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив–66 620 лв. Обособена позиция №3–Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна–23 960 лв. Обособена позиция №4–Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас–32 320 лв. Обособена позиция №5–Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания–2 870 лв. Обособена позиция №6–Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания–2 000 лв. Обособена позиция №7–Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания–790 лв. Обособена позиция №8–Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания–1 510 лв. Обособена позиция №9–Доставка на хранителни продукти и напитки за военно-почивните домове, хотелите и представителните обекти, предоставени в управление на ИА „ВКВПД от I-ви регион София–16 010 лв. Обособена позиция №10–Доставка на хранителни продукти и напитки за военно-почивните домове, хотелите и представителните обекти, предоставени в управление на ИА „ВКВПД от II-ри регион Пловдив–9 480 лв. Обособена позиция № 11–Доставка на хранителни продукти и напитки за военно-почивните домове, хотелите и представителните обекти, предоставени в управление на ИА „ВКВПД от III-ти регион Варна–24 060 лв. Обособена позиция № 12–Доставка на хранителни продукти и напитки за военно-почивните домове, хотелите и представителните обекти, предоставени в управление на ИА „ВКВПД от IV-ти регион Бургас–20 780 лв. Обособена позиция № 13–Доставка на хранителни продукти и напитки за военно-почивните домове, хотелите и представителните обекти, предоставени в управление на ИА „ВКВПД" от I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания–1 770 лв. Обособена позиция № 14–Доставка на хранителни продукти и напитки за военно-почивните домове, хотелите и представителните обекти, предоставени в управление на ИА „ВКВПД" от II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания–1 020 лв. Обособена позиция № 15–Доставка на хранителни продукти и напитки за военно-почивните домове, хотелите и представителните обекти, предоставени в управление на ИА „ВКВПД" от III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания–2 390 лв. Обособена позиция №16–Доставка на хранителни продукти и напитки за военно-почивните домове, хотелите и представителните обекти, предоставени в управление на ИА „ВКВПД" от IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания–2 250 лв. Гаранцията за участие да бъде със срок на валидност не по-малко от 180 дни от деня, следващ датата, определена за краен срок за подаване на офертите. Ако е парична сума следва да се внасе по сметка на дирекция “Финанси” – МО в БНБ с IBAN: BG96 BNBG 9661 3300 1522 01. 2.Гаранцията за изпълнение ще бъде в размер на 5 (пет) % от прогнозната стойност на конкретния договор със срок на валидност не по-малко от 30 дни след крайния му срок. Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП, в случаите по чл.16г от ЗОП не се изискват гаранции за участие и за изпълнение от участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извърши по банков път от военните формирования/отделите в страната, в рамките, на чиято зона на отговорност се намира обектът – краен получател, по сметката на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни, считано от получаване на оригинална фактура, сертификат за произход и качество за плодове и зеленчуци и търговски документ за останалите хранителни продукти, подписани приемо-предавателен протокол и складова разписка за доставените хранителни продукти.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1.Настоящото обявление е за провеждане на обща процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения в т.II.1.1) предмет, на основание на Споразумение по чл.8, ал.6 от ЗОП (№ УД-05-7/06.04.2015г.), сключено между Министъра на отбраната на Република България и Командващия на Съвместно командване на силите, Командира на Сухопътни войски, Командира на Военновъздушните сили, Командира на Военноморските сили и Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“. 2. На основание т. 9 от Споразумение № УД-05-7/06.04.2015г., договорите с избраните изпълнители ще се сключват при спазване изискванията на ЗОП, както следва: За обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 – от министъра на отбраната или упълномощено от него длъжностно лице. За обособени позиции №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 – от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ или упълномощено от него длъжностно лице. 3. Доставките по обособените позиции № 5, 6, 7 ,8, 13, 14, 15 и 16 от предмета на настоящата поръчка са включени в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и те са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съгласно изискванията на чл.56 от ЗОП: 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 2. Представяне на участника (административни сведения – Образец № 1). 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Образец № 2). В случай, че за участник е налице някое от обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 4, т. 5 от ЗОП, същият се отстранява от участие в процедурата. 4. При участници обединения – копие на договора за обединение с разпределение на отговорностите на участниците в обединението по изпълнение на поръчката. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5. Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума. 6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в т. III.2.3. 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 4); 8. Техническо предложение, включващо и срок за изпълнение (Образец № 5). 9. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо (Образец № 6); 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 7); 11. Ценово предложение (Образец № 8); 12. Декларация за приемане условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец № 9); 13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.327б, ал.1 и 2 от ЗОВСРБ (Образец № 10); 14. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 11); 15. Декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП (Образец № 12); 16. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Образец № 13). Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят изискуемите документи съгласно т.1-7, т. 10 и т.12 - т. 16; Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото предложение по т. 8, и ако е приложимо – декларация по т.9; Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника по т.11. Изискванията за офертата са посочени в т.VI.3) от обявлението. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. Когато документите и информацията, съдържащи се в Плик № 1, са различни за отделните обособени позиции, по които участникът участва, тези различни документи и информация се поставят в отделен Плик № 1 за всяка обособена позиция, за която участника подава оферта. В списъка на документите, съдържащ се в пликове № 1 на обособените позиции, които съдържат различни документи и информация, следва да се посочат документите и информацията, който са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участника участва и същите са поставени само в плик №1 по позицията с най-малък пореден номер.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (Образец № 3). Определението за сходност за различните обособени позиции е посочено в документацията. 2. Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 (независимо от това за коя обособена позиция се подава офертата) и копие на сертификат за внедрена система за управление на безопасността на храните, съгласно изискванията на ISO 22000:2005 (независимо от това за коя обособена позиция се подава офертата) или еквивалентни, съгласно чл.53, ал.4 от ЗОП с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката по съответната обособена позиция и вписани географското местоположение на площадката/ите, на които се извършва дейността. Представените копия следва да са заверени от участника "Вярно с оригинала". Посочените системи или еквиваленти следва да са въведени и сертифицирани в обекта, от който ще се извършват доставки в изпълнение на настоящата обществена поръчка и да съвпадат с обекта, посочен в удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни. При участник обединение на физически и/или юридически лица всяко физическо/юридическо лице, включено в обединението, следва да представи изискващите се сертификати за внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 и за внедрена и сертифицирана система за управление на безопасност на храните стандарт ISO 22000:2005 или еквивалентни, съгласно чл.53, ал.4 от ЗОП с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката по съответната обособена позиция, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 3. Копие на удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, включващо списък на групите храни и обхващащо хранителните продукти, предмет на съответната обособена позиция (посочени в ТС № П87.2038.14 и ТС изх. № 4318/ 07.05.2015г.), издадено след 25.01.2011 г. от съответната ОДБХ по чл. 12 от Закона за храните, заверено "Вярно с оригинала". При участник чуждестранно физическо или юридическо лице, същото следва да представи еквивалентен документ/документи, издаден/и в държавата, в която е установен и в която се намира обекта за търговия с храни. При участник обединение, което не е юридическо лице, всяко физическо/ юридическо лице, включено в обединението, което ще извършва дейност, за която е необходима посочената регистрация, следва да представи копие на удостоверения за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, за търговия с храни, с обхват хранителните продукти, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, заверени "Вярно с оригинала" от представляващия участника в обединението. Участникът, когато е относимо може да ползва ресурсите на едно или повече трети лица в съответствие с разпоредбата на чл. 51а от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимално изискване е участникът да има успешно изпълнени минимум 2 (две) доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години (считано до датата за представяне на оферти), както и минимум 2 (две) доказателства за тях, независимо от броя на обособените позиции, за които участва. Определението за сходност за различните обособени позиции е посочено в документацията. 2. Минимално изискване е участникът да има валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 (независимо от това за коя обособена позиция се подава офертата) и валиден сертификат за внедрена система за управление на безопасността на храните, съгласно изискванията на ISO 22000:2005 (независимо от това за коя обособена позиция се подава офертата) или еквивалентни, съгласно чл.53, ал.4 от ЗОП с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката по съответната обособена позиция и вписани географското местоположение на площадката/ите, на които се извършва дейността. 3. Минимално изискване е участникът да разполага с минимум 1 (един) обект, притежаващ удостоверение за регистрация за търговия с храни по чл.12 от Закона за храните, включващо списък на групите храни и обхващащо хранителните продукти, предмет на съответната обособена позиция.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Мерки за управление на идентифицираните рискове, свързани с доставката и тяхната оптимизация (П1); тежест: 25
Показател: Срок за изпълнение на доставката при „извънредни/ специфични ситуации“ (П2); тежест: 10
Показател: Срок за изпълнение на доставката при „неотложни нужди“ (П3); тежест: 5
Показател: Срок за отстраняване на рекламациите (П4); тежест: 10
Показател: Предложена цена (П5); тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
28.09.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.09.2015 г.  Час: 14:00
Място

Дирекция "Отбранителна аквизиция", гр. София , ул. "Иван Вазов" № 12, V-ти етаж.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

На основание чл. 68, ал. 3 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, като същите могат да присъстват и при отваряне на пликовете с ценовите предложения.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, документите по точки 3 (се попълва само по отношение на обстоятелствата посочени в чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, с изключение на чл. 47, ал. 1, т. 1, б „е” от ЗОП), 10, 13 и 14, посочени в т.III.2.1) на обявлението се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Лице, което е дало съгласие и фигурира като Подизпълнител в офертата на друг Участник, не може да представя самостоятелна оферта. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1, 3, 13 и 14, посочени в т.III.2.1) на обявлението (единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.327б, ал.1 и 2 от ЗОВСРБ и Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, буква „в“ и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез който обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език. Документите по т.1 и 3, посочени в т.III.2.1) на обявлението се представят в официален превод, а документите по точки 4, 5 и 6, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато офертата е подписана от представител на участника, различен от този според документа му за регистрация, задължително се представя Нотариално заверено пълномощно – в оригинал. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Участниците имат право да представят само една оферта за всяка обособена позиция, за която участват. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. Когато по обособени позиции №№ 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 и 16 (предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г от ЗОП) в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по чл.16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.08.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) № П87.2038.14.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на военните формирования-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5106960.98 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив.
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) № П87.2038.14.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на военните формирования-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6662325.44 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна.
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) № П87.2038.14.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на военните формирования-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2396233.19 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор.
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас.
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) № П87.2038.14.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на военните формирования-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3232479.88 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор.
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) № П87.2038.14.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15330000, 15312200

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени
Бланширани картофи

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на военните формирования-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
287669.49 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор. Тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) № П87.2038.14.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15330000, 15312200

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени
Бланширани картофи

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на военните формирования-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
200670.15 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор. Тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) № П87.2038.14.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15330000, 15312200

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени
Бланширани картофи

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на военните формирования-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
79204.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор. Тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) № П87.2038.14.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15330000, 15312200

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени
Бланширани картофи

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на военните формирования-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
151998.28 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор. Тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за I-ви регион София.
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за I-ви регион София, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) изх. № 4318/ 07.05.2015г.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на обектите-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1601860.9 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор.
Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за II-ри регион Пловдив.
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за II-ри регион Пловдив, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) изх. № 4318/ 07.05.2015г.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на обектите-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
948880.15 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор.
Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за III-ти регион Варна.
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за III-ти регион Варна, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) изх. № 4318/ 07.05.2015г.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на обектите-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2406360.08 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор.
Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за IV-ти регион Бургас.
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за IV-ти регион Бургас, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) изх. № 4318/ 07.05.2015г.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на обектите-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2078896.86 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор.
Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) изх. № 4318/ 07.05.2015г.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15330000, 15312200

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени
Бланширани картофи

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на обектите-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
177284.45 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор. Тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) изх. № 4318/ 07.05.2015г.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15330000, 15312200

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени
Бланширани картофи

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на обектите-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
102969.39 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор. Тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) изх. № 4318/ 07.05.2015г.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15330000, 15312200

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени
Бланширани картофи

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на обектите-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
239703.96 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор. Тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съответстващи на изискванията, посочени в техническа спецификация (ТС) изх. № 4318/ 07.05.2015г.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15330000, 15312200

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени
Бланширани картофи

3) Количество или обем

Количествата за доставка на различните хранителни продукти се определят в зависимост от потребностите на обектите-крайни получатели, заявени по реда, посочен в документацията и проекта на договор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
225110.57 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор. Тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.