Версия за печат

00164-2015-0039

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 99 от 17.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: Владимир Тончев, Р.България 1092, София, Тел.: 02 9220669, E-mail: v.tonchev@mod.bg, Факс: 02 9515169

Място/места за контакт: Дирекция Отбранителна аквизиция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отбрана


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на хранителни продукти и напитки.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 118, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9356190, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

С настоящото решение се открива обща процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения в т.IV.1) предмет, на основание на Споразумение по чл.8, ал.6 от ЗОП (№ УД-05-7/06.04.2015г.), сключено между Министъра на отбраната на Република България и Командващия на Съвместно командване на силите, Командира на Сухопътни войски, Командира на Военновъздушните сили, Командира на Военноморските сили и Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Венислав Любенов Цанов
Длъжност: Директор на дирекция "Отбранителна аквизиция" - упълномощен с МЗ № ОХ-117/13.02.2015 г., изм. и допълнена с МЗ №№ОХ-179/13.03.2015 г.;ОХ-353/29.05.2015 г. и ОХ-443/30.06.2015 г.