Версия за печат

00914-2014-0004

BG-Разлог: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024948

Община Разлог, ул. Стефан Стамболов №1, За: Петранка Ушева, България 2760, Разлог, Тел.: 0747 80095, E-mail: ob_razlog@bcmesta.bg, Факс: 0747 80081

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.razlog.bg.

Адрес на профила на купувача: www.razlog.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места в Община Разлог, експлоатация и поддръжка на депо за ТБО, почистване на улици, тротоари и други обществени места на територията на Община Разлог, включително при снеговалеж и други явления“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Разлог
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места в Община Разлог, експлоатация и поддръжка на депо за ТБО, почистване на улици, тротоари и други обществени места на територията на Община Разлог, включително при снеговалеж и други явления“

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

90600000, 90610000, 90510000, 90530000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги
Услуги, свързани с почистване и метене на улици
Отстраняване и третиране на битови отпадъци
Експлоатация на депа за отпадъци

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предлагани цени - /Ts/; тежест: 60
Критерий: Техническа готовност- /Tg/; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 023 - 036136 от 01.02.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 414 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места в Община Разлог, експлоатация и поддръжка на депо за ТБО, почистване на улици, тротоари и други обществени места на територията на Община Разлог, включително при снеговалеж и други явления“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

СОРИКО ООД, ул. Патриарх Евтимий №89, България 8900, Нова Загора, Тел.: 0457 62197

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1671666.66 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Брой месеци: 48
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.08.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС-БКС", ЕИК175819840, гр. София 1421, жк "Лозенец ", ул. "Николай Лилиев" №20,вх.1,ет.3,ап.5, тел: 02 4484115, с участници: "ГРИЙН ПАРТНЪРС" АД, ЕИК 200290178, гр. София 1421, жк "Лозенец ", ул. "Николай Лилиев" №20,вх.1,ет.3,ап.5, тел: 02 4484115; и "БКС-ХРИСТО НАНЕВ" ЕООД, ЕИК 131058508, гр. София 1360, жк "Люлин", ул. "722-ра" №2, ет.2, тел: 02 8257153; 2. "ЗМБГ" АД, ЕИК 200706452, гр. София 1619, ул."Евлия Челеби" №55, тел:02 9555131; 3. ДЗЗД "БКО-Р.Петрова-Бакс 99-Разлог", гр. София, бул ."Климент Охридски" №65 ,тел.:0888 478728, с участници: "БКО" ООД, ЕИК 121912312, гр. София 1510, ул."Градинарска" №1, тел: 02 9366511, "БАКС 99" АД, ЕИК 121817095, гр. София 1574, р-н "Слатина", ул."Кривина" №5, тел: 02 9705777 и ЕТ "РУСКА ПЕТРОВА - ЕКОГРУПТРАНС", ЕИК 101611166, гр. Гоце Делчев 2900, ул."Потока" №13, тел: 0899 452550; 4. "СОРИКО"ООД, ЕИК 119630779, гр. Нова Загора 8900, ул."Патриарх Евтимий" № 89,тел: 0457 62197; 5. "ЕКО Ресурс" ООД, ЕИК131306107, гр.София, общ. Подуене, ул."Градинарска" №1, тел:02 9366202;