Версия за печат

00339-2015-0013

BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД/02-00707 от 17.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ямбол, ул. Г.С.Раковски № 7, За: Мария Паспалджиева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681408, E-mail: paspaldjieva@yambol.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.yambol.bg/profile/item/117..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, "Тунджа" и Стралджа с код 20 03 01 от Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Дейностите включват предварително третиране (сортиране) на отпадъците от общините, чрез сепариране на отпадъците на инсталация - собственост на, или наета от избрания Изпълнител, проектирана и изградена на собствена или наета или ползвана на друго правно основание площадка на територията на община Ямбол/Тунджа, транспортиране и/или предаване на отсортираните при сепарирането отпадъци за последващо оползотворяване, както и транспортиране и предаване за обезвреждане на Възложителя на останалите след сепарирането негодни за оползотворяване отпадъци. Отпадъците, подлежащи на предварително третиране по прогнозни данни са в обем около 85 000 тона средно годишно за Регион Ямбол (за периода до 2020 г.). В обхвата на поръчката е включено и изпълнение на целите на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, „Тунджа” и Стралджа, по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, в съответствие с действащата нормативна уредба.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Стоян Тодоров Драгнев
Длъжност: зам.-кмет на община Ямбол, упълномощена със Заповед № РД/02-00010 от 13.01.2015 г.