Версия за печат

00339-2015-0013

BG-Ямбол: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

Община Ямбол, ул. Г.С.Раковски №7, За: Мария Паспалджиева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681408, E-mail: paspaldjieva@yambol.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.yambol.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.yambol.bg/profile/item/117.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

Община Ямбол, ул.Г. С. Раковски № 7, За: Христина Дунакова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681101, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Център за услуги и информация

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

ДА


Национален идентификационен No (ЕИК): 000590654

Община Сливен, бул. Цар Освободител № 1, Република България 8800, Сливен


Национален идентификационен No (ЕИК): 000590597

Община Нова Загора, ул. 24 Май № 1, Република България 8900, Нова Загора


Национален идентификационен No (ЕИК): 000970457

Община Тунджа, пл. Освобождение № 1, Република България 8600, Ямбол


Национален идентификационен No (ЕИК): 000970432

Община Стралджа, ул. Хемус № 12, Република България 8680, СтралджаРАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Местност «Гол баир», в землището на село Хаджидимитрово с ЕКАТЕ 77030, Община „Тунджа”, и с ПИ №000208 , и в землището на село Дражево, с ЕКАТЕ 23501, Община «Тунджа» и с ПИ №000312 , Съгласно приетият ПУП – план за регулация от м. юли 2008г.- УПИ II.
Код NUTS: BG343
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, "Тунджа" и Стралджа с код 20 03 01 от Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Дейностите включват предварително третиране (сортиране) на отпадъците от общините, чрез сепариране на отпадъците на инсталация - собственост на, или наета от избрания Изпълнител, проектирана и изградена на собствена или наета или ползвана на друго правно основание площадка на територията на община Ямбол/Тунджа, транспортиране и/или предаване на отсортираните при сепарирането отпадъци за последващо оползотворяване, както и транспортиране и предаване за обезвреждане на Възложителя на останалите след сепарирането негодни за оползотворяване отпадъци. Отпадъците, подлежащи на предварително третиране по прогнозни данни са в обем около 85 000 тона средно годишно за Регион Ямбол (за периода до 2020 г.). В обхвата на поръчката е включено и изпълнение на целите на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, „Тунджа” и Стралджа, по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, в съответствие с действащата нормативна уредба.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90513000, 90514000, 90500000

Описание:

Услуги по превозване на отпадъци
Услуги по преработване на битови отпадъци
Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на обществената поръчка за периода на действие на договора е до 9 408 174 лв. без ДДС (девет милиона четиристотин и осем хиляди и сто и седемдесет и четири лева) без ДДС, като конкретната стойност за всяка година ще се утвърждава след приемане на бюджетите на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, „Тунджа” и Стралджа за съответната година.

Стойност, без да се включва ДДС
9408174 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 94 000 (деветдесет и четири хиляди) лв., представена в една от следните форми: - парична сума, внесена по сметка на община Ямбол или банкова гаранция за срока на валидност на офертите. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Банковата гаранция трябва да следва образеца относно съдържанието, представен в настоящите указания. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на община Ямбол на посочената банкова сметка: Банка: „Общинска Банка” АД, ФЦ - Ямбол, Банков код (BIC): SOMBBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG 75 SOMB 91303324121301. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения от възложителя размер. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие:Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение:Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора без включен ДДС. Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най–малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 30 календарни дни. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с Договора между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият Участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Изпълнението на договора за обществената поръчка ще се финансира със средства от постъпленията от такса „битови отпадъци“ на общини Ямбол, Сливен, Нoва Загора, Тунджа и Стралджа, като плащанията по договора за изпълнение на обществената поръчка ще са в рамките на приетите съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ от Общинските съвети на общините от регион Ямбол план-сметки за всяка календарна година от действието на договора. Авансовото плащане не се дължи. Изпълнителят има право на ежемесечни плащания, определени на база извършени дейности и видове работи както следва: - Отпадъците, приети за обезвреждане в клетка №1 на регионалното депо, умножено по единичната цена за обезвреждане на тон отпадъци. Дейностите необходими при експлоатацията до достигане до проектните коти за депониране се заплащат по едични цени, съгласно офертата на изпълнителя, при реално извършени и отчетени работи. Плащанията ще се извършват за всеки отчетен период от един месец, чрез банков превод по банкова сметка на Изпълнителя. Плащанията се извършват на база подписани двустранни приемо – предавателни протоколи за извършена работа и срещу издадена фактура и представени доказателства, че Изпълнителят се е разплатил с подизпълнителите, ако има такива. Протоколите за извършена работа се представят в рамките на 10 календарни дни след края на всеки отчетен период. Цената на услугата се заплаща ежемесечно от възложителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на фактура. За извършените дейности по мониторинг плащането ще се извършва на всяко тримесечие срещу фактура, придружена от одобрен от Възложителя доклад за извършените дейности по мониторинг в срок от 30 (тридесет) календарни дни след одобряване на доклада. Всички плащания по изпълнението на обществената поръчка ще се извършват по банков път в български лева, съгласно представените от кандидата, избран за изпълнител, калкулации с елементи на ценообразуване и след издаване на съответната фактура. Единичните цени, предложени от изпълнителя включват всички необходими за изпълнение на поръчката разходи и не могат да променяни пез срока на действие на договора, освен вслучаите посочени в чл. 43 от Закона за обществените поръчки.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора за обществена поръчка, изпълнителят следва да представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (с изключение на о-вото по т.1, б. "е") и ал. 5 от ЗОП, както и следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка; 3. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;4. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл.136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от НК против трудовите права на работниците. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларациите по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените по-горе обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. Комисията по чл.34 от ЗОП, с мотивирана обосновка, предлага за отстраняване от участие в поръчката всеки участник: 1.който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП ;2.за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал.2 от ЗОП;3.който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;4.който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП;5. който е представил оферта, която не е подписана от представляващия дружеството или лице/а/, упълномощен/и от него с пълномощно приложено в офертата;6.за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Към отстраняване на участие в процедурата се пристъпва след прилагане на разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, за който е налице някое от следните обстоятелства: 1. е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; 2. е обявен в несъстоятелност; 3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; 4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 6. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 7. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл.136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от НК против трудовите права на работниците; 8. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 9. при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 10. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 11. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка, настоящите указания и документация за участие; В този случай възложителят пристъпва към отстраняване след прилагане на разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и 9 ЗОП; 12. е представил оферта, която не отговаря на на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП; 13. е представил гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертите. В този случай възложителят пристъпва към отстраняване след прилагане на разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и 9 ЗОП. Допълнително уточнение: Съгласно чл. 24, ал. 5 ППЗОП документите, които участниците представят по чл. 68, ал. 9 ЗОП, могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на оферти.Посочените в т.1. - т.10. изисквания се отнасят както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,т.1, буква „а“ – „д“, ал. 2, т. 1, т.2а, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП с декларации, подписани от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по т.1. - т.10.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изискване към икономическите и финансови възможности на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изискване към икономическите и финансови възможности на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Валидни сертификати за внедрени системи за управление на качеството, на околната среда и безопасни условия на труд, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, с предметен обхват в областта на строителството, или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 2. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Участникът представя доказателство за извършената услуга под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът трябва да притежава валидни сертификати за внедрени системи: - за управление на качеството- ISO 9001-2008, - за система за управление на околната среда ISO 14001-2004, за дейност/и включващи третиране на отпадъци, или еквивалент, - за безопасни условия на труд ОHSAS 18001:2007 за дейност/и свързана/и с третиране на отпадъци, или еквивалент Забележка: Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. 2.Участникът да има изпълнена минимум една услуга еднаква или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под услуга еднаква или сходна предмета на поръчката следва да се разбира услуга свързана с дейности по „предварително третиране“ преди оползотворяването и/или обезвреждането на смесени битови отпадъци с код 20 03 01 и/или на отпадъци от опаковки с код 15 01 от Наредба 3/2004 г. за класификация на отпадъците, най– малко на 50 000 тона средно годишно. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като същата му се предава на място в Деловодството на Община Ямбол на адрес: гр. Ямбол, ул. “Г. С. Раковски” №7, всеки работен ден между 8:00 ч. и 17:00 ч. или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес за негова сметка. В тези случаи възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е посочена в обявлението и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Заплащането се извършва на касата на Общината или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка: IBAN: BG 13SOMB91308424420344 BIC: SOMBBGSF код за вид плащане: 447000 Банка:Общинска банка АД – ФЦ Ямбол, най-късно до часа и датата, посочени в Обявлението за обществената поръчка. В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
28.09.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.09.2015 г.  Час: 14:00
Място

стая № 203 в сградата на Община Ямбол, ул. "Г.С.Раковски" № 7

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване или други лица при спазване на установения режим за достъп в сградата на Община Ямбол. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят се е възползвал от възможността, предоставена в чл. 64, ал. 1 от ЗОП и е намалил срока за получаване на офертите, както и от правото на чл. 64 ,ал. 3 от ЗОП, като е намалил срока за получаване на оферти със 7 /седем/ дни, поради изпращане на настоящото обявление по електронен път и с 5 /пет/ дни поради предоставяне на пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на сайта на Община Ямбол - в раздел "Профил на купувача", поради което срокът за подаване на оферти е намален от 52 дни на 40 дни.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.08.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ