Версия за печат

00325-2015-0016

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе 66, За: Христо Петков - специалист обществени поръчки, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Място/места за контакт: отдел Правно обслужване и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150813VPHk3019813.

Електронен достъп до информация: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150813VPHk3019813.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Болнична аптека на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» № 66
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на лекарствени продукти, необходими за основната дейност на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Спецификация на лекарствените продукти - Приложение 3 от документацията за участие

Стойност, без да се включва ДДС
14711600 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 1000 (хиляда) лева. В случай, че участникът представи Банкова гаранция, същата следва да бъде безусловна, неотменима, да подлежи на усвояване при условията на чл. 61 ЗОП. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора. Ако участник представи Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Гаранциите се представят в една от следните форми: - депозит на парична сума по сметка на Възложителя; - банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът, респективно определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция за участие/изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път и по сметка: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN: BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC: CECBBGSF

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят ще заплаща цената за изпълнение на договора със собствени средства в сроковете, предложени в техническото предложение (но не по – рано от 60 дни спед приемане на доставката), въз основа на данъчна фактура, по банков път.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор”, се поставят документите, изискани от възложителя, съгласно чл.56 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на участниците: 1. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Доказателствата за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (ако се предвиждат такива); 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" със задължително минимално съдържание, както следва: 1. Техническото предложение, включващо: 1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Приложение №1 от документация за участие; 1.2. Техничeска спецификация на предлаганите лекарствени продукти, изготвена съгласно Приложение №1.1. – на хартиен и оптичен носител (CD); 2. Декларация или друг оторизационен документ, надлежно издаден от лицето по чл. 26, ал. 1 от ЗЛПХМ, от който да е видно, че на участникът са му предоставени права за продажба на предложения/ните лекарствен/и продукт/и за срока на изпълнение на настоящата обществена поръчка или оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна; 3. Кратка характеристика на предлагания лекарствен продукт – на оптичен носител (CD); 4. Декларацията по чл. 33, ал. 4, ако е приложимо. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа: Ценово предложение (на хартиен и оптичен носител (CD)), изготвено по образци – Приложение №2, 2.1.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на основните договори за доставки на лекарствени продукти, изпълнени през последните 3 години (считано от датата, определна като краен срок за подаване на офертите) от участника, включително стойностите, датите и получателите. 2. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или от регулаторен орган на друга държава членка, съгласно Глава девета Търговия на едро с лекарствени продукти от ЗЛПХМ - заверено от участника копие; Когато участникът притежава разрешение за търговия на едро, издадено от регулаторен орган на друга държава – членка, той трябва да представи: а) Разрешение от изпълнителния директор на ИАЛ в случаите по чл. 195, ал. 2 от ЗЛПХМ - заверено от участника копие или б) Декларация, че не ползва складови помещения на територията на Република България – свободен текст; Когато участникът е вносител от трета държава по смисъла на § 1, т. 76 от Допълнителната разпоредба на ЗЛПХМ – документ, че е регистриран като търговец по законодателството на държава членка на ЕС и разрешение за внос, издадено от изпълнителният директор на ИАЛ, съгласно чл. 161 / 164 от ЗЛПХМ /заверени от участника копия/; 3. Лицензия по чл. 32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, в случаите когато в офертата на участника присъстват наркотични вещества и прекурсори - заверено от участника копие; 4. Сертификат за съответствие с ISO9001:2008 или еквивалентен при участника във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертите, да са изпълнили успешно най-малко 2 (два) договора за доставка на лекарствени продукти. Тези 2 (два) договора следва да са с вече приключило изпълнение или да се изпълняват в момента (може срокът им на действие все още да не е изтекъл), но по тях да са реализирани доставки. Участниците следва да разполагат с валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или от регулаторен орган на друга държава членка, съгласно Глава девета Търговия на едро с лекарствени продукти от ЗЛПХМ; Участниците, които предлагат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и прекурсори, следва да разполагат с лицензия по чл. 32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - когато се подава оферта за лекарствени продукти; Организацията на дейността на участника да е в съответствие със стандартите на ISO 9001:2008 или еквивалентен при участника.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена; тежест: 85
Показател: Оторизация; тежест: 5
Показател: Срок на доставка (в часове); тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
18.09.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
28.09.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.09.2015 г.  Час: 14:00
Място

административната сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) – трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ/. В случай на изтичане на срока на разрешението на употреба на лекарствен продукт през съответната година за която се провежда обществена поръчка, участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични. Предлаганите лекарствени продукти следва да бъдат с държавна регулирана цена, съгласно чл. 258, ал. 1 от ЗЛПХМ. Предлаганата цена за лекарствените продукти от ПЛС следва да бъде не по- голяма от посочената в него лимитна стойност, актуална към крайния срок за подаване на офертите. Предлаганата цена не трябва да е по-висока от съответните максимални референтни стойности, определени от МЗ, актуални към крайния срок за подаване на офертите. Не се допускат ценови предложения, които не отговорят на това условие. За лекарствените продукти, чийто INN код е включен в Приложение №2 на ПЛС (Позитивен лекарствен списък), е задължително търговското наименование на предложения лекарствен продукт да е вписано в списъка (ПЛС), актуален към момента на допускане на участниците до оценка на предложенията. Няма да бъде допускано до оценка и класиране предложение за лекарствен продукт, чийто INN код е включен в ПЛС, а търговското наименование на предложения от участник продукт не е вписано в него към момента на допускане на участниците до оценка на предложенията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.08.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ