Версия за печат

00334-2015-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Ирена Илиева, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594019, E-mail: Irena.Ilieva@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Централно митническо управление, Отдел Обществени поръчки и капиталови разходи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://customs.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357.

Електронен достъп до информация: http://customs.bg/bg/page/358.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: митническа дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
1. Централно митническо управление на Агенция „Митници” - гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47; 2. Национален учебен център – гр. София, бул. „Брюксел” № 1; 3. Митница Аерогара София – гр. София, бул. „Брюксел” № 1; 4. Митница Югозападна – гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе”; 5. Митница Столична – гр. София, ул. „Веслец” № 84; 6. Митница Пловдив – гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе” № 32; 7. Митница Свиленград – гр. Свиленград, кв. „Кап. П. Войвода”, ул. „Асен Илиев” № 4; 8. Митница Бургас – гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1; 9. Митница Варна – гр. Варна, площад „Славейков” № 2; 10. Митница Русе – гр. Русе, бул. „Липник” № 117; 11. Митница Лом – гр. Лом, ул. „Дунавска” № 44; 12. Митница Свищов – гр. Свищов, ул. „Дунав” № 10.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки, осъществявана чрез покупка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставката на разнообразни канцеларски материали и консумативи, описани по вид, параметри и прогнозни количества в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Видовете канцеларски материали и консумативи са разпределени в единадесет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на класьори”; Обособена позиция № 2 „Доставка на папки”; Обособена позиция № 3 „Доставка на кламери”; Обособена позиция № 4 „Доставка на хартия”; Обособена позиция № 5 „Доставка на тетрадки”; Обособена позиция № 6 „Доставка на хартиени изделия”; Обособена позиция № 7 „Доставка на счетоводни книги”; Обособена позиция № 8 „Доставка на кочани с квитанции от хартия или картон”; Обособена позиция № 9 „Доставка на принадлежности за офиса”; Обособена позиция № 10 „Доставка на различни канцеларски материали”; Обособена позиция № 11 „Доставка на консумативи”.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

22851000, 22852100, 30197220, 30197600, 22830000, 30199000, 22813000, 22814000, 30192000, 30125100, 30124300

Описание:

Класьори
Папки за досиета
Кламери
Третирана хартия и картон
Тетрадки за упражнения
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Счетоводни книги
Кочани с квитанции
Принадлежности за офиса
Касети с тонер
Барабани за офис машини

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
700000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 052 - 090416 от 14.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 32-157222 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на класьори
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Топ Елана ООД, Район Средец, ул. Г. С. Раковски № 145А, ет. 3, ап. 14, Република България 1164, София, Тел.: 02 9430565, E-mail: topelana@abv.bg, Факс: 02 8433216

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 70000 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-157229 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на папки
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Топ Елана ООД, Район Средец, ул. Г. С. Раковски № 145А, ет. 3, ап. 14, Република България 1164, София, Тел.: 02 9430565, E-mail: topelana@abv.bg, Факс: 02 8433216

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 52000 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-157214 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на кламери
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Топ Елана ООД, Район Средец, ул. Г. С. Раковски № 145А, ет. 3, ап. 14, Република България 1164, София, Тел.: 02 9430565, E-mail: topelana@abv.bg, Факс: 02 8433216

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5000 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-157211 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на хартия
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Топ Елана ООД, Район Средец, ул. Г. С. Раковски № 145А, ет. 3, ап. 14, Република България 1164, София, Тел.: 02 9430565, E-mail: topelana@abv.bg, Факс: 02 8433216

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 434700 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-157230 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на тетрадки
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Топ Елана ООД, Район Средец, ул. Г. С. Раковски № 145А, ет. 3, ап. 14, Република България 1164, София, Тел.: 02 9430565, E-mail: topelana@abv.bg, Факс: 02 8433216

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2700 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-158791 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на хартиени изделия
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Производителна кооперация на инвалидите Царевец, Велико Търново, ул. Мармарлийска № 39, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 622076, E-mail: pki_tzar@abv.bg, Факс: 062 520695

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 48000 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-157212 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на счетоводни книги
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Топ Елана ООД, Район Средец, ул. Г. С. Раковси № 145А, ет. 3, ап. 14, Република България 1164, София, Тел.: 02 9430565, E-mail: topelana@abv.bg, Факс: 02 8433216

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3000 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-157215 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на кочани с квитанции от хартия или картон
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Топ Елана ООД, Район Средец, ул. Г. С. Раковси № 145А, ет. 3, ап. 14, Република България 1164, София, Тел.: 02 9430565, E-mail: topelana@abv.bg, Факс: 02 8433216

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3000 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-158807 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на принадлежности за офиса
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Производителна кооперация на инвалидите Царевец, Велико Търново, ул. Мармарлийска № 39, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 622076, E-mail: pki_tzar@abv.bg, Факс: 062 622076

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 28000 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 32-156421 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на различни канцеларски материали
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Ронос ООД, бул. Ал. Стамболийски № 84, бизнес сграда Urban Model, ет.7, офис 38-39, Република България 1303, София, Тел.: 0700 17017, Факс: 062 520695

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 53600 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.08.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. "Хард Голд" ООД, ЕИК: 201005874, представил оферта по обособени позиции № 1, № 3, № 6, № 7 и № 8; 2. "Ди Ем Ай Дивелъпмънт" ЕООД, ЕИК: 201557566, представил оферта по обособени позиции № № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8 и № 9; 3. "Плесио Компютърс" ЕАД, ЕИК: 131262158, представил оферта по обособени позиции № 10 и № 11; 4. "Офис Експрес Сървис" АД, ЕИК: 201380867, представил оферта по обособена позиция № 10; 5. "Топ Елана" ООД, ЕИК: 131555677, представил оферта по обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10 и № 11; 6. "Транс Ко 04" ЕООД, ЕИК: 131330324, представил оферта по обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 и № 9; 7. "Мултико 92" ООД, ЕИК: 040606358, представил оферта по обособени позиции № 1, № 3, № 4, № 6 и № 9 8. "Офис Експерт" ООД, ЕИК: 131342768, представил оферта по обособени позиции № 10 и № 11; 9. "Ронос" ООД, ЕИК: 831176328, представил оферта по обособени позиции № 10 и № 11; 10. Производителна кооперация на инвалидите "Царевец" Велико Търново, ЕИК: 000111036, представил оферта по обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 и № 9.