Версия за печат

00145-2015-0081

BG-Търговище: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национален Осигурителен Институт, чрез ТП на НОИ-Търговище, ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1, За: Атанас Атанасов - началник на сектор "Информационни системи", България 7700, Търговище, Тел.: 0601 60680

Място/места за контакт: ТП на НОИ-Търговище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://tenders-public.nssi.bg/tp/tar/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=103&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Ftar%2F2014%2F25%2D2015%2D44&RecSrc=%2Ftp%2Ftar%2F2014%2F25%2D2015%2D44.

Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/tar/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=103&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Ftar%2F2014%2F25%2D2015%2D44&RecSrc=%2Ftp%2Ftar%2F2014%2F25%2D2015%2D44.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: управлява ДООДруго (моля пояснете): управлява ДОО

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

”Текущ ремонт на част от покривната конструкция на административната сграда на ТП на НОИ-Търговище”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: град ТЪРГОВИЩЕ, ул."Кюстенджа" № 87
Код NUTS: BG334
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

”Текущ ремонт на част от покривната конструкция на административната сграда на ТП на НОИ-Търговище”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45260000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
5636.45 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 665235 от 07.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1005-25-4 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор
V.1) Дата на сключване договора
13.08.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.07.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Еко Стил Строй-90"ЕООД, ул.Братя Миладинови №23, офис 1, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 30319

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6545 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5636.45 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.08.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.„ЕСЖИ ГРУП”ЕООД- гр. Шумен, ул.”Сакар”№13А,ЕИК201955392 2.“Еко стил строй 90”ЕООД-гр.Търговище, ул.Братя Миладинови №23, офис 1, ЕИК202013361 3.”Агора”ООД- гр.Търговище, ул.”Цар Иван Асен” №1, ет.5, ап.17, ЕИК125580658


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор