Версия за печат

00470-2013-0003

BG-с. Черноочене:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, ул. Шеста №9, За: Хабибе Юксел Мустафа - Финансов контрольор, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6070

Място/места за контакт: с. Черноочене, ул. Шеста №9
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 90 от 20.03.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2013-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на авторски надзор на обект "Рехабилитация на път KRZ1436 - с. Комунига - с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно от км. 0+000 до км.18+00 общ. Черноочене обл. Кърджали"


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 76 от 31.05.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЕТ Данс-САВЧЕВ, ЕИК: 818016952, бул. Сан Стефано №14, Република България 6600, гр. Кърджали, Тел.: 0361 67540

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Упражняване на авторски надзор на обект "Рехабилитация на път KRZ1436 - с. Комунига - с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно от км. 0+000 до км.18+00 общ. Черноочене обл. Кърджали"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

31.05.2013 г. 

Крайна дата

04.08.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
5000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

04.08.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

13.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на Община Черноочене