Версия за печат

00064-2014-0004

BG-Чепеларе: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Чепеларе, ул. Беломорска 44Б, За: Цветана Метаксинова - Главен експерт Обществени поръчки, Република България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 8280, E-mail: mail@chepelare.bg, Факс: 03051 8279

Място/места за контакт: Дирекция АПИТО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chepelare.org.

Адрес на профила на купувача: http://chepelare.org/op/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проект 21/321/01435 „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500; Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска; Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, общ.Чепеларе, Главен клон от т.193 до т.103”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 11
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Чепеларе
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Консултантът следва да извърши услуги за управление на проекта и отчитане на дейностите по управлението му, в това число, но не само – да изготви заявка за окончателно плащане. Избраният изпълнител следва по поставени от възложителя въпроси по изпълнението на проект 21/321/01435 да дава отговори след получаване на съответния въпрос, възникнал в хода на изпълнение на проекта. При възникнала необходимост, за която изпълнителят ще бъде уведомен писмено, представители на изпълнителя следва да бъдат на разположение на възложителя в сградата на възложителя или на работната площадка на обекта. Уведомлението ще бъде получено от изпълнителя поне 48 часа преди часа, обявен от възложителя за провеждане на среща по проекта. Крайният срок за приключване на дейностите по проект 21/321/01435 от Община Чепеларе е не по-късно от 15-ти юли 2015г. В изпълнение на възложената му поръчка, предмет на настоящата процедура, Изпълнителя следва да осъществи пълни, адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя и Държавен Фонд „Земеделие” - РА дейности, гарантиращи успешно и качествено реализиране на дейностите и приключване на проект. Обхват на поръчката •Предоставяне на експертна помощ относно съставяните в рамките на изпълнението на проекта документи; •Изпълнителят трябва да подпомага Възложителя при подготовката на документите за плащане, съобразно договореното с ДФ”Земеделие”; •Изпълнителят трябва да консултира Възложителя относно комплектоване на заявките за плащане с изискуемите документи; •Изпълнителят трябва да консултира Възложителя относно изпълнение на допълнителни указания от ДФ”Земеделие”; •Контрол по спазване на календарния график за изпълнение на проекта – изготвяне на вътрешни правила за изпълнение, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта; •Координиране на изпълняваните дейности по договори с други изпълнители; •Дейности за отчитане на проекта – изготвяне на документите необходими за отчитане на проекта пред ДФ”Земеделие”; •Други дейности, необходими при изпълнение на проекта и възникнали по време на изпълнението.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79400000, 79410000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
20350 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 599853 от 16.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ИсторияИстория / Обособена позиция №: / Заглавие:„Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проект 21/321/01435 „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/-Забърдо/ от км 0+000 до км 2+500; Рехабилитация на Път SML2311 /ІІ – 86/ Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска; Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, общ.Чепеларе, Глав
V.1) Дата на сключване договора
30.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД „ЛОГИСТИКА М”, ЕИК 176487825, ул. Дамян Груев № 13, вх. В, ет. 2, Република България 1606, гр. София, Тел.: 02 8053976

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 20350 BGN без ДДС
В Брой месеци 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 21/321/01435 от 06.12.2013 г., по Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Държавен фонд „Земеделие” гр.София – Разплащателна агенция и Община Чепеларе.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.08.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ПРОТИКО ИЛ ЕООД, гр. София, ЕИК: 131259393 ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ ЕООД , гр. София, ЕИК: 201387324 ДЗЗД ЛОГИСТИКА М, гр. София, ЕИК: 176487825 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО МАКСИМОВА-НИКОЛОВА, ЕИК: 117695899 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД, гр. София, ЕИК:175216595 ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ЕООД, гр. София, ЕИК: 200411352 ЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ ООД гр. София, ЕИК: 131160406


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор